Εκτιμηση εθνικης συνάρτησης παραγωγής γνώσης για τα πανεπιστήμια: Η περίπτωση του ΟΟΣΑ

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Estimation of Knowledge Production Function for Universities: The case of OECD
Εκτιμηση εθνικης συνάρτησης παραγωγής γνώσης για τα πανεπιστήμια: Η περίπτωση του ΟΟΣΑ

Πετρίδης, Νικόλαος Ευστρατίου

Στην εργασία αυτή εκτιμούμε την εθνική συνάρτηση παραγωγής γνώσης για τα πανεπιστημία των χωρών μελών του ΟΟΣΑ, χρησιμοποιώντας δεδομένα για 27 χώρες για τα έτη 1995-2007.Ελέγχουμε την υπόθεση ότι η ποιότητα των πανεπιστημίων επιδρά στην δημιουργία νεών πατεντών. Ώς ποιότητα των πανεπιστημίων χρησιμοποιούμε αντιπροσωπευτική μεταβλητή, τους ερευνητες οι οποίοι δημοσιεύουν συχνότερα στον τομέα του ακαδημαϊκoύ τους ενδιαφέροντος. Εκτός απο αυτή την ποιότητα χρησιμοποιούνται ο αριθμός των συνολικών ερευνητών που απασχολούνται πλήρως στον τομέα της έρευνας και τεχνολογίας, η ακαθάριστη δαπάνη που πραγματοποιείται για έρευνα και τεχνολογία ώς εισροές και ο αριθμός των συνολικών πατεντών ώς εκροή. Εκτιμούμε την εθνική συνάρτηση παραγωγής γνώσης, με την χρήση μιας pooled παλινδρόμησης αρχικά και ύστερα εισάγεται σταθερό αποτέλεσμα (fixed effect) και τυχαίο αποτέλεσμα (random effect). Οι συντελεστές της παλινδρόμησης είναι στατιστικά σημαντικοι και δείχνουν τις μερικές ελεστικότητες κάθε ανεξάρτητης μεταβλητής, εισροής, ώς πρός την εξαρτημένη μεταβλητή, εκροή. Βρίσκουμε ότι η ποιότητα των πανεπιστημίων επιδρά σημαvτικά στην παραγωγή νέας γνώσης όχι όμως τόσο σημαντικά όσο οι υπόλοιπες εισροές της συνάρτησης παραγωγής γνώσης.
In this project we estimate the national knowledge production function for universities of the countries of OECD, using data for 27 countries for the period 1995-2007.We test the hypothesis that quality of universities affect the creation of new patents. Quality is represented by the variable "High cited Researchers" which has been obtained from the Univresity Shangai. We find that quality is playing an important role in the creation of new knowledge.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Quality of Universities
Συνάρτηση παραγωγής γνώσης Ποιότητα πανεπιστημίων Εκτίμηση με Panel Data
Panel Data Estimation
Knowledgw Production Function

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009
2009-11-25T12:25:50Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)