Μεγάλης κλίμακας μεταφορά σωματιδιακής ρύπανσης στη Θεσσαλονίκη

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Large-scale atmospheric transport of particulate matter to Thessaloniki area
Μεγάλης κλίμακας μεταφορά σωματιδιακής ρύπανσης στη Θεσσαλονίκη

Καματάκη, Ελισάβετ Απόστολου

Particulate matter is a harmful air pollutant that affects both air quality and human health. Its transportation is a topic with great scientific interest since large amounts of particulate matter may affect areas which are away of emission sources. Of great importance is the transport of N. African dust to the Mediterranean Basin. Both measurements and modeling studies demonstrate that synoptic systems with certain seasonality are responsible for dust intrusion into the Mediterranean Area. For the study of atmospheric circulation of desert dust in the wider region of Mediterranean was used the Dust Regional Atmospheric Model (DREAM) which runs operationally in the Barcelona Supercomputer Center (BSC) Comparing particulate matter transport simulated by the DREAM model with ground based measurements of particulate matter in the greater Thessaloniki area, it is possible to examine the effect of transported dust on the air pollution levels of the city. Measurements are provided by the Region of Central Macedonia for the time period 2002-2006 for an urban and a suburban measurement stations. Their difference is indicative of the contribution of local sources to the city’s aerosol concentrations.Results of this study suggest that transported dust from Sahara impacts on air quality of the greater Thessaloniki area. Increased particulate matter attributed to dust transport occurs mostly during transitional seasons (spring/autumn).
Ένα από τα αντικείμενα μελέτης των επιστημόνων είναι η σωματιδιακή ρύπανση καθώς και η επίδραση των αιωρούμενων σωματιδίων στην ανθρώπινη υγεία. Η μεταφορά των σωματιδίων μέσω του ανέμου παρουσιάζει έντονο επιστημονικό ενδιαφέρον, αφού ο άνεμος μπορεί να μεταφέρει τα σωματίδια σε μεγάλες αποστάσεις από τις πηγές εκπομπής τους. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μελέτη μεταφοράς σκόνης από τη Β. Αφρική στη λεκάνη της Μεσογείου. Τόσο πειραματικές μελέτες όσο και προσομοιώσεις ατμοσφαιρικών μοντέλων επιβεβαιώνουν ότι συνοπτικά συστήματα μεταφέρουν σκόνη από τη Σαχάρα στη λεκάνη της Μεσογείου και μάλιστα με συγκεκριμένη εποχικότητα.Για τη μελέτη της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας της σκόνης της ερήμου, στην Β. Ελλάδα χρησιμοποιήθηκαν αποτελέσματα από το μοντέλο DREAM (Dust REgional Atmospheric Model) το οποίο λειτουργεί σε επιχειρησιακή βάση στο Υπολογιστικό Κέντρο της Βαρκελώνης (Βarcelona Supercomputer Center).Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα του μοντέλου DREAM με μετρήσεις σωματιδίων από επίγειους σταθμούς μέτρησης της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης, προσπαθήσαμε να βρούμε την επίδραση της αερομεταφερόμενης σκόνης στα επίπεδα σωματιδιακής ρύπανσης της υπό μελέτης περιοχής.Τα πειραματικά δεδομένα είναι διαθέσιμα από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τα έτη 2002-2006 για έναν αστικό και έναν περαστικό σταθμό. Οι διαφορές των δύο σταθμών χρησιμοποιούνται ενδεικτικά σαν συνεισφορά των τοπικών πηγών εκπομπών στο σωματιδιακό φόρτο της περιοχής.Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν την επίδραση της μεταφερόμενης σκόνης από την περιοχή της Σαχάρα στις συγκεντρώσεις ΡΜ10 της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια των επεισοδίων μεταφοράς. Οι αυξημένες συγκεντρώσεις των σωματιδίων παρατηρήθηκαν κυρίως στους μεταβατικούς μήνες της ανοίξεως και του φθινοπώρου.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Σωματιδιακή ρύπανση
Dust transport
Transport of N. African dust to the mediterranean
Μεταφορά σκόνης από τη Β. Αφρική στη Μεσόγειο
Μοντέλο Dream
Συγκεντρώσεις σωματιδίων DM10
Particulate matter
Dream model
Μεταφορά σκόνης
Large scale atmopheric transport
Particulate matter PM10
Μεγάλης κλίμακας μεταφορά

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009
2009-11-26T09:27:42Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.