Οι απόψεις των μαθητών της Στ' τάξης του Γενικού Δημοτικού Σχολείου για τους μαθητές του συστεγαζόμενου σχολείου ειδικής αγωγής

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
The views of the last grade's students of a primary school, which shares lodging with a special school, towards the students of the latter one
Οι απόψεις των μαθητών της Στ' τάξης του Γενικού Δημοτικού Σχολείου για τους μαθητές του συστεγαζόμενου σχολείου ειδικής αγωγής

Μαυροκεφαλίδου, Ειρήνη Νικολάου

ΟΙ απόψεις των μαθητών/τριών του γενικού δημοτκού σχολείου για τους μαθητές του συστεγαζόμενου σχολείου ειδικής αγωγής, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ένταξη των μαθητών με αναπηρία στη γενική εκπαίδευση. Το μεθοδολογικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για τη διερεύνηση των απόψεων ήταν το ερωτηματολόγιο το οποίο συμπληρώθηκε από 51 μαθητές και μαθήτριες. Η έρευνα έδειξε ότι οι μαθητές/τριες αντιλαμβάνονται την αναπηρία μόνο οταν η βλάβη είναι εμφανής ή/και συνδέεται με τη χρήση βοηθητικού εξοπλισμού. Το αντίθετο διαπιστώθηκε για τις μη εμφανείς βλάβες. Οι διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ μαθητών/τριών με αναπηρία και αυτών χωρίς φαίνονται επιφανειακές ενώ ο διαχωρισμός των σχολείων σε γενικά και ειδικά κρίνεται σωστός από την πλειοψηφία των μαθητών/τριών χωρίς αναπηρία.
The views of pupils of a general primary school towards the pupils of a special primary school-two schools that share lodgings-play a significant role in the inclusion of pupils with disability into the general education system. The research tool, used for exploring the pupils views, is a questionnaire filled out by 51 pupils of the general primary school. The research has shown that pupils take notice of the disability only when the impairment is either visible or/and its associated with the use of a techniqal equipement. The contrary has been reviled when non visible impairements exist. Interactions between pupils with disability and pupils without seem to be superficial and the segregation of schools into two categories, general and those for pupils with disabilities, is considered proper by the majority of the pupils of the geral elementary school

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Αναπηρία
Disability
Pupils views
Διαπροσωπικές σχέσεις
Ερωτηματολόγιο
Questionnaire
Σχολική ένταξη
Δημοτικό Σχολείο
Interaction
Primary school
Απόψεις μαθητών
School inclusion

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-11-26T09:46:51Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παιδαγωγική Σχολή, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)