Θεωρία ομάδων και Lie αλγεβρών

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2009 (EN)
Theory of groups and Lie algebras
Θεωρία ομάδων και Lie αλγεβρών

Κοφίνας, Κωνσταντίνος Ε.

Για ένα θετικό ακέραιο η, με n>_2 έστω Fn(Jc) η σχετικά ελέυθερη ομάδα σε μια ελεύθερη στρέψης πολλαπλότητα των μηδενοδύναμων ομάδων κλάσης το πολύ c, Jc. Στην Fn(Jc) αντιστοιχούμε με φυσικό τρόπο δύο πεπερασμένης διάστασης μηδενοδύναμες Lie άλγεβρες πάνω από σώμα χαρακτηριστικής Ο, τις Lk(Fn(Jc)) και Lk(Fn(Jc)). Μελετάμε τη σχέση αυτών των δύο Lie αλγεβρών. Αν L είναι μια σχετικά ελεύθερη μηδενοδύναμη Lie άλγεβρα πεπερασμένης βαθμίδας πάνω από το Q κατασκευάζουμε μια σχετικά ελεύθερη τ-ομάδα Η που αντιστοιχεί στην L. Μελετάμε τη σύδεση των L, Kq και Lq(H). Ακόμη, μελετάμε την Aut(L) σε σχέση με την AUt(H). Εφαρμόζουμε τη μέθοδο που αναπτύσσουμε για να πάρουμε αποτελέσματα σε σύγκεκριμένες πολλαπλότητες Lie αλγεβρών
For a positive integer n, with n>_2, let Fn(Jc) be the relatively free group of rank n in a torsion-free variety of nilpotent groups of class at must c, Jc. We naturally associate two finite-dimensional nilpotent Lie algebras over a field of characteristic O. We study how these algebras are related. Let L be relatively free nilpotent Lie algebra. Finite dimensional are Q. We associate with L a relatively free r-group H. We study how L, Lq(H) and Lq(H) are related. Moreover, we study Aut(L) using Aut (H). We apply our method to construct generating sets for the outmorphism groups of certain relatively free nilpotent Lie algebras

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Nilpotent
Automorphism
Lie algebras
Lie άλγεβρα
Αλγεβρες Lie
Αυτομορφισμός
Μηδενοδύναμη
Lie algebra
Πολλαπλότητα
Variety

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2009
2009-11-27T07:30:57Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Μαθηματικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)