Διερεύνηση αναγκών των πεζή μετακινήσεων στο κέντρο της πόλης των Τρικάλων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Investigation of needs of pedestrian movements in the centre of the city of Trikala
Διερεύνηση αναγκών των πεζή μετακινήσεων στο κέντρο της πόλης των Τρικάλων

Γκόγκου, Νικολέτα Αθανασίου

The present Diploma Thesis aims at the presentation of the general characteristics of pedestrian trips in the centre of the city of Trikala together with the investigation of pedestrians‘s opinions about the provided level of safety and comfort during their trips. The basic principles concerning pedestrian flows, design and implementation of infrastructure for the pedestrians and Stated and Revealed Preferences Surveys are considered in the framework of the Diploma Thesis. Areas which are characterized by high pedestrian volumes are investigated, traffic data for the city of Trikala are collected and explorated and a questionnaire-based survey was finally took place in the study area mainly during morning peak hours for a period of one month. The survey data are then processed and analysed in order to identify problems which pedestrians face during their trips. Their proposals in order to overcome the problems are also recorded and evaluated.
Η παρούσα Διπλωματική Εργασία έχει ως στόχο την παρουσίαση των γενικών χαρακτηριστικών της κίνησης των πεζών στο κέντρο της πόλης των Τρικάλων καθώς και τη διερεύνηση της εκτίμησής τους σχετικά με το παρεχόμενο επίπεδο άνεσης και ασφάλειας κατά τη διάρκεια του βαδίσματος. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο στόχος της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας εξετάστηκαν αρχικά οι βασικές αρχές της κυκλοφοριακής ροής των πεζών, θέματα που σχετίζονται με τις κατάλληλες υποδομές για την εξυπηρέτησή τους και τα γενικά στοιχεία των ερευνών Δηλωμένων και Αποκαλυπτόμενων Προτιμήσεων. Αφού συγκεντρώθηκαν τα κυκλοφοριακά στοιχεία για την περιοχή μελέτης και εντοπίστηκαν περιοχές με υψηλούς φόρτους πεζών, σχεδιάστηκε κατάλληλο ερωτηματολόγιο και πραγματοποιήθηκε έρευνα ενός μηνός τις πρωινές κυρίως ώρες. Αφού καταχωρήθηκαν τα συλλεχθέντα στοιχεία επεξεργάστηκαν σε κατάλληλο λογισμικό και ακολούθησε η ανάλυση και ο σχολιασμός τους προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πεζοί κατά την κίνησή τους και να αξιολογηθούν οι προτάσεις τους για να γίνει το περπάτημα πιο ελκυστικό.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ασφάλεια
Περπάτημα
Πεζοί
Questionnaire
Τρίκαλα
Pedestrian
Οδηγοί
Safety
Ερευνα ερωτηματολογίου

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-11-27T11:18:39Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.