Θεατροπαιδαγωγικά προγράμματα και θρησκευτική ετερότητα, εκπαιδευτικές δράσεις για τη διαπολιτισμική επικοινωνία

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Theater -in - education and religious diversity, educational act for inter-cultural communication
Θεατροπαιδαγωγικά προγράμματα και θρησκευτική ετερότητα, εκπαιδευτικές δράσεις για τη διαπολιτισμική επικοινωνία

Κουκουνάρας - Λιάγκης, Μάριος

The thesis is rooted in the role of culture in the social and political reality. For that reason presented the Cultural Theory in modern intellectuals, compared with concepts of identity and diversity, identified by religion and the theory of Theatre Education. Thus supported the educational and social research which is conducted using the research-action, with the following hypothesis:if a cultural product, like Theatre-pedagogic programs (TiE) can have an intervening social purpose in the cross-cultural communication and they are likely to shape perceptions and attitudes, as in the case of students towards different religious. The research data and the conclusions obtained, evaluated, assessed and support proposals in which culture can have a role in the social change and also religious education should be compulsory but in an intercultural education
Η εργασία βασίζεται στο ρόλο του πολιτισμού στη σύγχρονη κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα. Γι’ αυτό παρουσιάζονται η Πολιτισμική Θεωρία στη σύγχρονη σκέψη και διανόηση σε σχέση με τις έννοιες της ταυτότητας και της ετερότητας και τη νοηματοδότησή τους από τις θρησκείες καθώς και η σύγχρονη Παιδαγωγική του Θεάτρου και του Δράματος. Έτσι υποστηρίζεται η σχετική εκπαιδευτική-κοινωνική έρευνα, που πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της έρευνας-δράσης, με την εξής υπόθεση: αν ένα πολιτιστικό προϊόν, όπως είναι τα Θ.Π μπορεί να έχει παρεμβατικό κοινωνικό στόχο και αν είναι πιθανόν να διαμορφώσει αντιλήψεις και στάσεις, στην προκειμένη περίπτωση των μαθητών απέναντι στους θρησκευτικά διαφορετικούς. Τα ερευνητικά δεδομένα, που προέκυψαν, αναλύονται, αξιολογούνται, και στηρίζουν προτάσεις βάσει των οποίων ο πολιτισμός μπορεί να έχει ρόλο στη δράση για τον κοινωνικό μετασχηματισμό ενώ η θρησκευτική αγωγή πρέπει να είναι υποχρεωτική στα πλαίσια όμως μιας διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Θρησκεία
Θέατρο
Πολιτισμός
Intercultural education
Diversity
Theatre
Εκπαίδευση
Religion
Pedagogics
Ετερότητα
Culture
Διαπολιτισμικότητα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-11-27T11:46:33Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Θεολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.