Characterization of Turquoise gemstone by Thermoluminescence (TL)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Χαρακτηρισμός του ημιπολίτιμου λίθου Turquoise με μετρήσεις θερμοφωταύγειας
Characterization of Turquoise gemstone by Thermoluminescence (TL)

Subedi, Bhagawan Hom Prasad

The report is organized in the following manner. Chapter 1 entitled introduction of turquoise gemstone, origin, color, its use in past and present, recent action on turquoise and famous location for turquoise mine. Chapter 2 entitled Basic Concepts of Thermluminescence model, discussion of glow curve, expressions and tools used in the context of thermally stimulated luminescence (TL). The chapter can be read independently. The chapter is opened with a discussion of the line shapes of TL associated with a trap center and a recombination center and closed with an analysis developed to determine the trapped charge carrier distribution using TL techniques. Some of the basic important terminologies of thermoluminescence are attached in the title appendix after references. Chapter 3 gives information about application of thermoluminescence of in various sectors archeology (dating and authenticity testing), geology, medical science, accidental dosimetry, and time integrated accidental radiation release. Chapter 4 deals for Experimental Equipment, its operation, various sectors like irradiation chamber (source unit 90Sr), heating system, light detection, function of all the other necessary additional adjustment like nitrogen flow (for inert atmosphere), along with small history of TL apparatus description of TL apparatus. Chapter 5 is mainly concentrate with scientific study of turquoise by thermoluminescence and experimental procedure: Natural TL study for turquoise, study of sensitivity in both unannealed and annealed cases, study of successive cycle of dose performance, effect of various dose for both the unannealed and annealed turquoise, calculation of activation energy by initial rise method, and study of thermal activation curves (TACs).
Στη εργασία αυτή πού αφορά τον χαρακτηρισμό του ημιπολύτιμου λίθου Τυρκουάζ, περιγράφεται αρχικά η ιστορία χρήσης του λίθου αυτού στο παρελθόν στη Ιστορία πολλών λαών, καθώς και σημαντικές περιοχές παραγωγής του. Στη συνέχεια δίδονται οι βασικές έννοιες του φαινομένου της Θερμοφωταύγειας (ΘΦ) όπως θεωρία της απλής φωτοκορυφής, βασικά μοντέλα ΘΦ, η σχέση κορυφών ΘΦ με εντοπισμένες ενεργειακές στάθμες (παγίδες ηλεκτρονίων, οπών) στη απαγορευμένη ενεργειακή ζώνη ιοντικών κρυστάλλων και τρόποι υπολογισμού των παραμέτρων μια ηλεκτρονικής παγίδας. Ακολουθεί η περιγραφή των εφαρμογών της ΘΦ σε διάφορα επιστημονικά πεδία όπως, χρονολόγηση, έλεγχοι αυθεντικότητας, Γεωλογία, Ιατρική, προσωπική δοσιμετρία και δοσιμετρία ατυχημάτων ιονιστικής ακτινοβολίας. Ο βασικός χαρακτηρισμός ΘΦ αποσκοπεί στη έρευνα των ιδιοτήτων πού μπορούν να εφαρμοσθούν για έλεγχο αυθεντικότητας, προέλευσης και χρονολόγησης δειγμάτων Τυρκουάζ. Επιπλέον επειδή η μέθοδος ΘΦ είναι καταστροφική του δείγματος θα πρέπει η όλη εφαρμογή να είναι εφικτή με απειροελάχιστες ποσότητες δείγματος της τάξεως ολίγων χιλιοστών του γραμμαρίου. Έτσι μελετήθηκε εκτεταμένα η ιδιότητα της σταθερής ευαισθησίας συναρτήσει της θερμικής καταπόνησης ενός και μοναδικού δείγματος. Επίσης μελετήθηκε λεπτομερώς η ευαισθησία σε συνάρτηση της θερμοκρασίας ανόπτησης καθώς και της δόσης ακτινοβολίας. Ειδική μελέτη έγινε για το υπολογισμό του ενεργειακού βάθους των παγίδων ηλεκτρονίων οι οποίες είναι υπεύθυνες για τις φωτοκορυφές ΘΦ στην φωτοκαμπύλη του Τυρκουάζ με σκοπό να γίνει μια εκτίμηση της σταθερότητας της παγίδας σε συνθήκες θερμοκρασίας περιβάλλοντος. Η σταθερότητα αυτή είναι απαραίτητη για κάθε σχεδόν εφαρμογή της ΘΦ. Τα αποτελέσματα ήταν εξαιρετικά ενθαρρυντικά διότι (α) Η ευαισθησία παρουσιάζει πολύ καλή θερμική αντοχή τόσο σε διαδοχικούς κύκλους θέρμανσης-ακτινοβόλησης όσο και σε υψηλές θερμοκρασίες ανόπτησης (β) γραμμική συμπεριφορά με την δόση και (γ) τουλάχιστον δύο φωτοκορυφές παρουσιάζουν σταθερότητα της τάξης χιλιάδων ετών.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Authenticity
Origin
Turquoise by Thermoluminescence
Προέλευση
Χρονολόγηση
Characterization of Turquoise
Τιρκουάζ με μετρήσεις θερμοφωταύγειας
dating
Χαρακτηρισμός του τιρκουάζ
Αυθεντικότητα
Turquoise
Τιρκουάζ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009
2009-12-01T10:47:27Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.