Στατιστική επεξεργασία ευρυζωνικών μετρήσεων από δίκτυα συνεχούς καταγραφής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Statistical treatment of broadband measurements from continuous record networks of electromagnetic radiation
Στατιστική επεξεργασία ευρυζωνικών μετρήσεων από δίκτυα συνεχούς καταγραφής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας

Μανάσας, Αθανάσιος Νικόλαου

The subject of present study was the statistical measurement treatment of three electromagnetic radiation networks (Hermes, pedion24 and Fasma program). The part of sub networks that manages Aristotle University of Thessaloniki includes measurement stations located in various regions of North Greece. The stations measure and record the elecric field strength and their recordings are presented in the three web sites of the programs. The measurement stations are equipped with a wideband filter, while some of them include passband filters and temperature, humidity sensors. Totally processed the recordings of 61 measurement stations (6.692.790 records). The statistical study of recordings reveals that it can exist segregation of stations, depending on the value of measured field, in those that are installed in dence urban regions, in urban and in rural regions. By the recordings is detected a full periodicity of day (come from the fluctuation of recording field values between day and night). Moreover it was studied the breadth of electric field values (maximum and minimum value per day) that records the stations. It was found that stations which the recorded field is derived from high frequencies (GSM and UMTS bands) present higher reason of daily (24h) variation ( min max min E E − E ). Moreover the first hours of new year, stations which the recorded field is derived from high frequencies present higher field, comparatively with the last hours of December (obviously because of the high usage of mobile telephone networks those hours). At Thessaloniki (second bigger city of Greece) the month August (holiday month) presents lower field comparatively with the next month (September) when the citizens come back. Opposite happens in rural areas. From the treatment of filters of stations is exported the conclusion that the electromagnetic field in Thessaloniki (dense urban region) is owed mainly in low frequencies (obviously because of radio-tv transmission antennas in the mountain of Hortiati) while in other urban and rural regions the electromagnetic field is owed mainly in high frequencies.
Το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν η στατιστική επεξεργασία ευρυζωνικών μετρήσεων από δίκτυα συνεχούς καταγραφής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (Ερμής, Πεδίον24 και Φάσμα). Το δίκτυο σταθμών που διαχειρίζεται το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Εργαστήριο Ραδιοεπικοινωνιών) περιλαμβάνει σταθμούς μέτρησης εγκατεστημένους σε διάφορα σημεία της περιοχής της Βορείου Ελλάδος. Οι σταθμοί καταγράφουν τιμές έντασης ηλεκτρικού πεδίου και τα αποτελέσματα τους παρουσιάζονται στις ιστοσελίδες των προγραμμάτων. Οι σταθμοί είναι εξοπλισμένοι με ένα ευρυζωνικό φίλτρο ενώ κάποιοι από αυτούς εξοπλίζονται και με συχνοεπιλεκτικά φίλτρα. Συνολικά επεξεργάστηκαν τα δεδομένα 61 σταθμών μέτρησης με εγγραφές που ξεπερνούν τις 6.500.000. Τα αποτελέσματα της στατιστικής επεξεργασίας (κεφάλαιο 3) φανερώνουν ότι υπάρχει σαφής διαχωρισμός των καταγεγραμμένων τιμών πεδίου ανάλογα με την περιοχή εγκατάστασης των σταθμών μέτρησης (Πυκνοκατοικημένες αστικές, αστικές και ημιαστικές περιοχές). Από τις καταγραφές διαπιστώθηκε η ύπαρξη 24ωρης περιοδικότητας στο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Επιπλέον εξετάστηκε η απόκλιση της μέγιστης από την ελάχιστη καταγεγραμμένη τιμή εντός ενός 24ωρου και διαπιστώθηκε ότι η μεταβολή οφείλεται κυρίως στη μεταβολή της ισχύος των σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας. Σε περιόδους εορτών (βράδυ Πρωτοχρονιάς και Ανάστασης) παρατηρήθηκαν υψηλότερα επίπεδα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από σταθμούς μέτρησης εγκατεστημένους κοντά σε σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας. Επιπλέον εξετάστηκε η καταγραφή του πεδίου κατά τους θερινούς μήνες σε αστικά κέντρα όταν και η πλειονότητα των κατοίκων μετακινείται προς άλλες περιοχές. Τέλος από την επεξεργασία των φίλτρων των σταθμών προέκυψαν σημαντικά συμπεράσματα σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική επιβάρυνση στις διάφορες κατηγορίες περιοχών εγκατάστασης των σταθμών μέτρησης.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ευρυζωνικές μετρήσεις
Σταθμοί μέτρησης
Electromagnetic radiation
Statistical treatment
Measurement stations
Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία
Broadband measurements
Στατιστική επεξεργασία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2009
2009-12-01T11:05:12Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)