Κωδικοποίηση της νομολογίας του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και την ελευθερία εγκατάστασης στις διατάξεις του κειμένου της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Codification of the ECJ jurisprudence concerning the freedom of establishment and the freedom to provide services, into the provisions of the Directive 2006/123/ΕC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on services in the internal market
Κωδικοποίηση της νομολογίας του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και την ελευθερία εγκατάστασης στις διατάξεις του κειμένου της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά.

Μπακιρτζή, Ευφροσύνη Περικλή

Η παρούσα εργασία ασχολείται με την παρουσίαση και ανάλυση των διατάξεων της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά σε σχέση με την μέχρι στιγμής νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αναφορικά στην ελευθερία εγκατάστασης και στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ευρώπη, καθώς και με την επίδραση της παραπάνω ερμηνείας των θεμελιωδών ελευθεριών και των περιορισμών τους από τα κράτη μέλη, στην υιοθέτηση του τελικού κειμένου της Οδηγίας. Στα πρώτα μέρη σκιαγραφείται η πορεία προς την ψήφιση του τελικού κειμένου της Οδηγίας, το αντικείμενο και ο σκοπός της, καθώς και το πεδίο εφαρμογής της. Στη συνέχεια εξετάζεται η σχέση της εν λόγω οδηγίας με τις λοιπές διατάξεις του κοινοτικού δικαίου, είτε πρωτογενούς είτε δευτερογενούς, καθώς και η σχέση της με άλλους τομείς δικαίου ή πολιτικής. Τέλος, γίνεται ανάλυση των ουσιαστικών διατάξεων της Οδηγίας οι οποίες αφορούν την ελευθερία εγκατάστασης και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, με ιδιαίτερη έμφαση στα δικαιώματα των αποδεκτών των υπηρεσιών.
The present essay deals with the presentation and appraisal of the provisions of Directive 2006/123/EC on services in the internal market (Services Directive- SD) in the EU with regard to the contemporary jurisprudence of the European Court of Justice concerning the freedom of establishment and the freedom to provide services in Europe; in addition, it is argued that the aforementioned interpretation of the ECJ about these two EC fundamental freedoms and the restrictions imposed by the member states, has had a significant impact on the adoption of the final text of the Directive. The first parts of the essay sketch the way towards the adoption of the Services Directive and its purpose, subject matter and scope of application; the next part examines the relationship of the Services Directive with other provisions of primary and secondary EU law as well as with other fields of law and policies; the last part examines the substantive provisions of the Services Directive concerning the freedom of establishment and the free movement of services, emphasizing on the rights of recipients of services.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Υπηρεσίες
Εγκατάσταση
Services
Κοινοτικό δίκαιο
Θεμελιώδεις Κοινοτικές Ελευθερίες
Establishment
EC law
EC fundamental freedoms

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-12-02T08:42:59Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)