Εικόνες ετερότητας στην Ευρώπη του Διαφωτισμού: Montesquieu, Lettres persanes / de l'esprit des lois

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Images of other in Europe of Enlightenment: Montesquieu, Lettres persanes / de l'esprit des lois
Εικόνες ετερότητας στην Ευρώπη του Διαφωτισμού: Montesquieu, Lettres persanes / de l'esprit des lois

Καλέα, Βασιλική Θεόδωρου

Η εργασία διαλέγεται με κάποιες από τις μετα-μοντέρνες αναγνώσεις του Montesquieu και επισημαίνοντας τα κενά σε αφορισμούς περί φεμινοκεντρισμού ή κοσμοπολιτισμού της γραφής του, επιβεβαιώνει τον ευρωκεντρισμό/ανδροκεντρισμό του προτάγματός του. Δομείται σε 4 κεφάλαια. Τα δύο πρώτα αφορούν στο πλαίσιο, σε θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα καθώς και στο συγγραφέα. Η σχέση του Montesquieu με την ετερότητα εντάχθηκε στον ευρύτερο διάλογο της μεταμοντέρνας ανάγνωσης των διαφωτιστικών κειμένων. Η ιστορία των αναγνώσεων του ίδιου δομήθηκε με τρόπο τέτοιο ώστε να φανεί η αντιφατικότητα που τις χαρακτηρίζει και να συναχθούν ερωτήματα. Η απάντηση τους επιχειρήθηκε στα επόμενα δυο κεφάλαια τα οποία και αποτελούν την προσωπική ερμηνευτική πρόταση. Ακολουθούν, ως είθισται, τα καταληκτικά συμπεράσματα και ο συνηθισμένος βιβλιογραφικός οδηγός.
The essay gets into dialogue with some of the post modern receptions of Montesquieu. Questioning the feminocentrism/cosmopolitism of his writing suggests an interpretation which confirms the eurocentrism/paternalism of his argument. It is structured in 4 chapters; The first 2 refer to theoretical and methodological issues as well as to the writer. The relation of Montesquieu with the other (in race/gender) was included in the wider dialogue of the postmodern reating of Enlightenment texts. The history of his' reception was structured so as to show its inconsistency and to draw questions. Their answer was attempted in the next two chapters which are the personal interpretive proposal. The final conclusions are followed, as usual, by the bibliographic guide.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Μοντεσκιέ
Theory of climate
The other as a case of self-criticism
Orientalism
Montesquieu
Εικόνες ετερότητας (φύλο-φυλή)
Κλιματολογική θεωρία
Discourse
Λόγος
Οριενταλισμός
Ευρωκεντρισμός
Eurocentrism
Τέχνασμα της ξένης οπτικής
Images of other (in gender/race)

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2009
2009-12-02T10:04:57Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)