Apraisal of left atrial function with tissue Doppler in patients with arterial hypertension

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η εκτίμηση της λειτουργίας του αριστερού κόλπου με το ιστορικό Doppler σε ασθενείς με αρτηριακή υπέρταση
Apraisal of left atrial function with tissue Doppler in patients with arterial hypertension

Δημητρούλα, Χαρίκλεια Β.

In the current study, tissue doppler, strain and strain rate imaging was used to assess LA function in patients with mild arterial hypertension before and 9 months after treatment with RAS-inhibitors
Ο σκοπός της μελέτης ήταν η εκτίμηση της λειτουργίας του αριστερού κόλπου σε υπερτασικούς ασθενείς πριν και μετά τη θεραπεία με αναστολείς του συστήματος ρενίνης- αγγειοτενσίνης- αλδοστερόνης (ΣΡΑΑ) με την κλασική υπερηχοκαρδιογραφία και τις νεότερες μεθόδους του ιστικού Doppler (Tissue Doppler Imaging- TDI), της παραμόρφωσης (strain) και του ρυθμού παραμόρφωσης (strain rate). Υλικό της μελέτης αποτέλεσαν 40 ασθενείς με ιδιοπαθή ήπια προς μέτρια αρτηριακή υπέρταση που διαγνώσθηκε πρόσφατα, χωρίς φαρμακευτική αγωγή. Στους ασθενείς χορηγήθηκε αγωγή με έναν αναστολέα του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης ή με έναν ανταγωνιστή των υποδοχέων της αγγειοτενσίνης με στόχο τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και υποβλήθηκαν σε υπερηχοκαρδιογραφικό έλεγχο αρχικά και μετά από 9 μήνες αντιυπερτασικής αγωγής. Η υπερηχοκαρδιογραφική μελέτη διενεργήθηκε με τις συμβατικές μεθόδους αλλά κυρίως με τις νεότερες τεχνικές του παλμικού και έγχρωμου ιστικού doppler, του strain και strain rate και το ενδιαφέρον εστιάστηκε στον αριστερό κόλπο. Τα αποτελέσματα συνοψίζονται ως εξής: η μέγιστη παραμόρφωση κατά απόλυτη τιμή κατά την κοιλιακή συστολή και την όψιμη διαστολή του αριστερού κόλπου αυξήθηκε στατιστικά σημαντικά μετά από 9 μήνες αντιυπερτασικής αγωγής με αναστολείς του ΣΡΑΑ. Ο μέγιστος ρυθμός παραμόρφωσης του αριστερού κόλπου κατά τη συστολή αυξήθηκε επίσης σημαντικά σε σχέση με τις αρχικές τιμές. Επιπλέον, η μέγιστη συστολική παραμόρφωση της αριστερής κοιλίας – κατά απόλυτη τιμή- αυξήθηκε σημαντικά, βελτιώθηκε δηλαδή η λειτουργικότητα τόσο της κοιλίας, όσο και του κόλπου. Αντίθετα, οι κλασικές υπερηχοκαρδιογραφικές παράμετροι δεν σημείωσαν σημαντική μεταβολή, με εξαίρεση την τελοδιαστολική διάμετρο της αριστερής κοιλίας που μειώθηκε σημαντικά και την ταχύτητα μετάδοσης της ροής πλήρωσης της αριστερής κοιλίας που αυξήθηκε σημαντικά μετά το τέλος της 9 μηνης αγωγής με φάρμακα που αναστέλλουν το ΣΡΑΑ. Η μεταβολή της παραμόρφωσης και του ρυθμού παραμόρφωσης ήταν ανεξάρτητη από τη μεταβολή της συστολικής και της διαστολικής ΑΠ αλλά και ανεξάρτητη από την κατηγορία φαρμάκων ή τη λήψη διουρητικού. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα: 1. Με την υπερηχογραφική τεχνική του strain και strain rate, αποκαλύφθηκε βελτίωση της συστολικής λειτουργίας της αριστερής κοιλίας και της συστολικής και διαστολικής λειτουργίας του αριστερού κόλπου σε πρώιμα στάδια αρτηριακής υπέρτασης μετά από 9μηνη αντιυπερτασική αγωγή. 2. Η παραμόρφωση και ο ρυθμός παραμόρφωσης αποτελούν αναίμακτες τεχνικές, εύκολα εφαρμόσιμες στην κλινική πράξη που απεικονίζουν την τμηματική λειτουργία του αριστερού κόλπου στις διάφορες φάσεις του καρδιακού κύκλου ενώ παρουσιάζουν μεγαλύτερη ευαισθησία σε σχέση με τις κλασικές μεθόδους όσον αφορά την ανίχνευση αρχόμενων αλλοιώσεων του μυοκαρδίου. 3. Η αναστολή του ΣΡΑΑ βελτίωσε τη λειτουργικότητα του αριστερού κόλπου, όπως αυτή καταγράφηκε με σύγχρονες υπερηχογραφικές μεθόδους, σε ασθενείς με ήπια προς μέτρια υπέρταση. 4. Οι παραπάνω ευεργετικές δράσεις της αναστολής του ΣΡΑΑ φαίνεται ότι είναι ανεξάρτητες από τη μείωση της ΑΠ και πιθανόν αποδίδονται στην ελάττωση των δομικών αλλοιώσεων του μυοκαρδίου (υποστροφή υπερτροφίας και ίνωσης). 5. Οι ευεργετικές δράσεις της αναστολής του ΣΡΑΑ, όπως καταγράφηκαν με τους υπερηχογραφικούς δείκτες, επιβεβαιώνουν ευρήματα κλινικών μελετών με βάση τα οποία τα φάρμακα αυτά ελαττώνουν μακροχρόνια την επίπτωση κολπικής μαρμαρυγής

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Hypertension
Αριστερός κόλπος
Ρυθμός παραμόρφωσης
Υπέρταση
Καρδιά, κόλπος της
Echocardiography
Tissue Doppler
Ιστικό Doppler
Αρτηριακή υπέρταση
Renin-angiotensin system
Left Atrium
Strain
Heart atrium
Arterial hypertension
Ηχοκαρδιογραφία
Παράμορφωση
Σύστημα ρενίνης-αγγεινοτενσίνης
Strain rate

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-12-02T11:24:45Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ιατρική Σχολή

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.