Οι νέες τεχνολογίες και οι επικοινωνίες στους οργανισμούς μάθησης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
New technologies and communications in learning organizations
Οι νέες τεχνολογίες και οι επικοινωνίες στους οργανισμούς μάθησης

Αραμπατζή, Πηγή Δημητρίου

Οι πηγές μάθησης για μια επιχείρηση είναι η διαπροσωπική επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων, της διοίκησης και των πελατών καθώς και η διαδικασία της εκπαίδευσης. Στην παρούσα εργασία ενδιαφερόμαστε να δούμε πως σχετίζονται οι νέες τεχνολογίες με τη διαδικασία της μάθησης στον τραπεζικό κλάδο μελετώντας την περίπτωση της Εθνικής Τράπεζας.Αρχικά πραγματοποιείται βιβλιογραφική ανασκόπηση για τη δημιουργία ενός θεωρητικού πλαισίου για την έρευνα που θα διεξαχθεί, με αντικείμενο την οργανωσιακή επικοινωνία των επιχειρήσεων, τις επιχειρήσεις ως οργανισμοί μάθησης και τις νέες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται ως μέσα οργανωσιακής επικοινωνίας και εκπαίδευσης γενικά αλλά και στις τράπεζες ειδικότερα.Για τη συλλογή των δεδομένων πραγματοποιείται συνέντευξη με την προϊσταμένη προσωπικού στο κεντρικό κατάστημα Εθνικής τράπεζας στη Θεσσαλονίκη και δίνεται ερωτηματολόγιο στους εργαζομένους της Εθνικής Τράπεζας. Η εγκυρότητα της έρευνας διερευνάται με Factor Analysis και με την εξέταση του συντελεστή α (Cronbach’s Alpha) για την επιβεβαίωση της αξιοπιστίας του κάθε factor. Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιείται με περιγραφική στατιστική.Από τη μελέτη που διεξήχθη προκύπτει ότι οι νέες τεχνολογίες επηρεάζουν θετικά τη διαδικασία της μάθησης. Οι νέες τεχνολογίες που εφαρμόζονται σήμερα στην Εθνική τράπεζα με σκοπό να διευκολύνουν τη διαπροσωπική επικοινωνία και την εκπαίδευση με αποτέλεσμα να προωθείται η μάθηση είναι σχετικά λίγες και ο βαθμός είναι σχετικά ικανοποιητικός. Επίσης, υπάρχουν αρκετά εμπόδια που δυσκολεύουν την εφαρμογή και τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην τράπεζα. Τέλος, οι εργαζόμενοι της Εθνικής τράπεζας δεν είναι πολύ ενημερωμένοι σχετικά με τις νέες τεχνολογίες επικοινωνίας, αλλά παρά το γεγονός αυτό, οι προοπτικές που υπάρχουν στην τράπεζα ως προς τις νέες τεχνολογίες επικοινωνίας και την ηλεκτρονική εκπαίδευση είναι πολύ καλές εφόσον προέκυψε ότι οι εργαζόμενοι της Εθνικής τράπεζας είναι σε μεγάλο βαθμό θετικοί σε καινούριες ιδέες που αφορούν τις νέες τεχνολογίες μέσα στην τράπεζα.
The sources of organizational learning are the interpersonal communication between employees, administration and customers as well as the process of education. In this paper we are interested to examine how new technologies are related with the process of learning in the banking sector studying the case of National Bank.In order to create a theoretical frame for the research that will be carried out, a literature review in organizational communication, learning organizations and new technologies as means of organizational communication and education, specifically in the banking sector, is necessary.The data collection was conducted through an interview with the head of personnel in the central shop of National bank in Thessaloniki and a questionnaire that was given in the National Bank’s employees. The validity of research was examined with Factor Analysis and Cronbach's Alpha for each factor. The data analysis was conducted through descriptive statistics.The most important result of this study is that new technologies influence positively the process of learning. The new technologies that are applied today in the National bank with a view to facilitate interpersonal communication and education are relatively few and the degree of use is relatively satisfactory. There are, also, a lot of obstacles that complicate the application and the use of new technologies in the bank. Finally, the workers of National bank are not well informed with regard to new communication technologies. However, the research indicates that the workers of National bank are to a great degree positive in new ideas that concern new technologies in the bank.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Τράπεζες
Οργανισμοί μάθησης
Εθνική τράπεζα
Education
Εκπαίδευση
Communications
Banks
National bank
New technologies
Νέες τεχνολογίες
Επικοινωνίες
Learning organizations

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-12-03T11:56:35Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Πληροφορική και Διοίκηση

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.