Ανάπτυξη υπολογιστικού περιβάλλοντος για μετρήσεις φασματοσκοπίας ηλεκτροχημικής εμπέδησης

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Development of an automated environment for electrochemical impetance spatroscopy measurements
Ανάπτυξη υπολογιστικού περιβάλλοντος για μετρήσεις φασματοσκοπίας ηλεκτροχημικής εμπέδησης

Απέργης, Αντώνιος Γεωργίου

Στην εργασία περιγράφεται η σχεδίαση, η ανάπτυξη και οι πειραματικές μετρήσεις μέσω αυτοματοποιημένου υπολογιστικού περιβάλλοντος για μετρήσεις φασματοσκοπίας ηλεκτροχημικής εμπέδησης. Κύριος στόχος της είναι η ανάπτυξη πρωτότυπου λογισμικού για τον έλεγχο και την πλήρη αυτοματοποίηση τέτοιων μετρήσεων βάση εξοπλισμού ηλεκτροχημικών μετρήσεων, που περιλαμβάνει έναν αναλυτή συχνοτήτων , έναν ποτενσιοστάτη , και μια ηλεκτροχημική κυψέλη τριών ηλεκτροδίων.Περιγράφεται αναλυτικά η διαφασική περιοχή ηλεκτροδίου - ηλεκτρολυτικού διαλύματος, φυσικό φαινόμενο του οποίου οι ιδιότητες μετρούνται. Γίνεται αναφορά στο μέγεθος της εμπέδησης καθώς και περιγραφή της εμπέδησης ηλεκτρικών κυκλωμάτων αλλά και ηλεκτροχημικών συστημάτων. Αναλύεται, επίσης, η μέθοδος της φασματοσκοπίας ηλεκτροχημικής εμπέδησης και τα πλεονεκτήματα της και αναφέρονται οι διάφορες τεχνικές που έχουν αναπτυχθεί για την πραγματοποίηση μετρήσεων εμπέδησης. Περιγράφεται, ακόμη, αναλυτικά η μέθοδος ανάλυσης συχνοτήτων που υλοποιούσε η συγκεκριμένη πειραματική διάταξη, η χρησιμότητα και ο τρόπος λειτουργίας των ποτενσιοστατών στις μετρήσεις εμπέδησης. Αναφέρεται ο τρόπος αυτοματοποίησης της διάταξης τόσο της διασύνδεσης των οργάνων όσο και της ανάπτυξης και των δυνατοτήτων του λογισμικού που την ελέγχει. Τέλος, περιγράφονται τα ηλεκτροχημικά πειράματα που πραγματοποιούνται με την βοήθεια της διάταξης και τα αποτελέσματα τους, ως μια αξιολόγηση της αξιοπιστίας της όλης προσπάθειας.
In this dissertation thesis the design, construction and applications of a computerized evaluation system for spectroscopy electrochemical impedanceεμπέδηση is developed. The main target of this project is the development of a fully automated software application for the control and the general automation of such measurements through electrochemical measurement equipment, including frequency analyst αναλυτή συχνοτήτων, a potensiostat, and a three electrode electrochemical cell.There is a detailed description of διαφασικη area electrode – electrolytic dilution, physical phainomenon whose characteristics are being measured. The size of εμπεδηση and empedhsh of electric circuit and electrochemical systems are reported. The method of spectroscopy electrochemical εμπέδηση is analyzed while the techniques developed for the measurements implementation are also reported. The method analyzing frequency which was implemented by the specific experimental device, the value and the potesionstats’ way of working operation at the εμπέδησης measurements are also analytically described. The mean of automating the application, so of the organs’ connection as of the development and of the posiibilities of the checking software are also reported. Finally, the electrochemical expirements that actualized by the device and their results are being described as an estimation of the attempt’s credibility.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Φασματοσκοπέια ηλεκτροχημικής εμπέδησης
Electrochemical impedence spectroscopy
Automated measurement system
Αναλυτής συχνοτήτων
Αυτοματοποιημένο σύστημα μετρήσεων
Frequency response analyser
Lab view programming

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2009
2009-12-03T12:50:42Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)