Ανοσιακοί μηχανισμοί στις μυοκαρδιοπάθειες

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Immune mechanisms in cardiomyopathy
Ανοσιακοί μηχανισμοί στις μυοκαρδιοπάθειες

Ευθυμιάδης, Ιωάννης Α.

Τhe aim of the study was to investigate a) the role of CD25 expression on lymphocytes and specifically the percentage of CD4+/CD25+ T- lymphocytes, b) the importance of main Th1/Th2 cytokines (IL-2, IFN-γ, IL-10), and c) the role of CD80(B7)/CD28 (CD14+/CD80+ monocytes/macrophages, CD4+/CD28+ T-lymphocytes) costimulation, in patients with DCM and separately in 2 subgroups of patients, Δ1-recent onset disease and Δ2- long lasting disease. PHA cultures alone or with the addition of two different quantities of antigen were performed in order to study the functional faculty of peripheral mononuclear cells and cytokine and cytokine receptor expression. Angigen, purified human cardiac myosin, was prepared for this purpose.
Κύριοι στόχοι της μελέτης ήταν να διερευνηθεί α) ο ρόλος των βοηθητικών Τ-λεμφοκυττάρων που εκφράζουν τον υποδοχέα της ΙL-2 (CD4+/ CD25+), β) η σημασία ορισμένων πολύ σημαντικών κυτταροκινών της Th1/Th2 ρύθμισης (IL-2, IFN-γ, IL-10), και γ) ο ρόλος της Β7/CD28 (CD14+/CD80+μονοπύρηνα, CD4+/CD28+Τ-λεμφοκύτταρα) διαμεσολαβούμενης συνδιέγερσης, ασθενών με ΔΜΚ συνολικά και ξεχωριστά σε 2 υποομάδες ασθενών, με πρόσφατης έναρξης ΔΜΚ (Δ1-recent onset disease) και με χρόνια εγκατεστημένη νόσο (Δ2- long lasting disease). Για τη μελέτη της λειτουργικής ικανότητας των περιφερικών μονοπυρήνων και της δυνητικής έκφρασης υποδοχέων και κυτταροκινών, πραγματοποιήθηκαν καλλιέργειες με μιτογόνο PHA μόνο ή με προσθήκη δύο διαφορετικών ποσοτήτων αντιγόνου κεκαθαρμένης ανθρώπινης καρδιακής μυοσίνης που παρασκευάσθηκε ειδικά για τον σκοπό αυτό.

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Myocardium, Diseases
Μυοκαρδιοπάθειες
Immune mechanisms
Cytokines
Κυτταροκίνες
Cardiomyopathy
Ανοσιακοί Μηχανισμοί
Μυοκάρδιο, Ασθένειες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009
2009-12-04T07:31:44Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ιατρική Σχολή

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.