δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η ποιότητα του εξωτερικού ελέγχου στην Ελλάδα
The quality of external audit in Greece

Τσελεκίδου, Καλλίς Ιωάννη

Ο ρόλος του εξωτερικού ελεγκτή σε μία οικονομία όπου η λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών είναι κεφαλαιώδους σημασίας κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρός. Ο ελεγκτής πρέπει να διακρίνεται για την επίδειξη αντικειμενικότητας, αμεροληψίας, ανεξαρτησίας και ποιότητας του έργου του. Οι παράγοντες που θεωρείται ότι νοθεύουν την ανεξαρτησία του ελεγκτή και άρα μειώνουν την ποιότητα του ελέγχου είναι βάσει ερευνών: η παροχή από τον ελεγκτή προς την ελεγχόμενη εταιρία εξειδικευμένων διοικητικών υπηρεσιών πέραν των ελεγκτικών, η θητεία του ελεγκτή και συχνότητα εναλλαγής των ελεγκτών, ύπαρξη και σύνθεση των επιτροπών ελέγχου, η προηγούμενη εργασιακή σχέση του εξωτερικού ελεγκτή με την εταιρία-πελάτη η αυστηρότητα του νομικού συστήματος και τέλος οι ώρες εργασίας των ελεγκτών. Επίσης υπάρχουν ενδείξεις ότι οι μεγάλες ελεγκτικές εταιρίες παρέχουν διαφοροποιημένες ελεγκτικές υπηρεσίες, και τα πορίσματά τους απολαμβάνουν μεγαλύτερου βαθμού αξιοπιστίας από το επενδυτικό κοινό.Όσον αφορά το νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει τη διασφάλιση τόσο της ανεξαρτησίας του Ορκωτού Ελεγκτή όσο και της ποιότητας του ελεγκτικού έργου, στην ελληνική πραγματικότητα ρυθμίζεται σε σημαντικό βαθμό από τον Νόμο 1969/1991 (με τις όποιες τροποποιήσεις του), το Προεδρικό Διάταγμα 226/1992, τον Κανονισμό Επαγγελματικής Δεοντολογίας των Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών και τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα.Το ζήτημα της ποιότητας του εξωτερικού ελέγχου, της ανεξαρτησίας του ελεγκτή και της εφαρμογή των ελεγκτικών προτύπων εξετάστηκαν στην ελληνική πραγματικότητα. Στην Ελλάδα ισχύει η άποψη ότι η παροχή υπηρεσιών πέραν των ελεγκτικών και η εναλλαγή των ελεγκτών δεν μπορούν να επηρεάσουν την ανεξαρτησία του εξωτερικού ελεγκτή όταν αυτός είναι τυπικός και τηρεί τα πρότυπα που έχουν τεθεί.Όσον αφορά το νομικό πλαίσιο επηρεάζει την πολιτική των εταιριών και επιδρά θετικά στην ποιότητα του ελέγχου.Διχασμός παρατηρήθηκε όσον αφορά τη σχέση μεταξύ μεγέθους της εταιρίας και ποιότητας του ελέγχου, διότι οι μεν μεγάλες διεθνής ελεγκτικές εταιρίες θεωρούν ότι διεξάγουν ποιοτικότερους ελέγχους, οι δε ελληνικές εταιρίες υποστηρίζουν πως δεν υπάρχει σχέση μεταξύ της ποιότητας του ελέγχου και του μεγέθους της εταιρίας. Τέλος, ο έλεγχος της ποιότητα τους εξωτερικού ελέγχου στην Ελλάδα είναι σχετικά καινούργιο εγχείρημα και αμφισβητήθηκε η αποτελεσματικότητά του, εκφράστηκαν όμως ελπίδες για τη βελτίωσή του με την πάροδο του χρόνου.
The role of external auditors in a economy where the operation of financial markets is of fundamental importance is judged particularly serious. The auditor should be distinguished for objectivity, impartiality, independence and quality of his work. Factors that affect the auditor’s independence, hence decrease the audit quality are: the provision of specialized administrative services, other than auditing, by the external auditor to the company audited, the number of years of collaboration between auditor and company, existence and composition of auditing committees, the previous relation of external auditor with the company-customer, the severity of legal system and the hours of auditing. Also, there are thoughts that the big eight auditing companies provide differentiated auditing services, that are more appreciated from the investors.As far as the legal frame that regulates the independence of external auditors and the audit quality concerned, in Greece is regulated in an important degree by Law 1969/1991 (with any modifications), Presidential Decree 226/1992, the Regulation of Professional Deontology of Members of Body of Auditors and the Greek Auditing Standards.Quality of external audit, independence of auditors and the application of auditing standards were examined in the Greek reality. In Greece is believed that the provision of specialized administrative services other than auditing and the number of years of collaboration between auditor and company cannot influence the independence of external auditor when he is procedural and applies the auditing standards. Law can influence the policy of external audit companies and affect positively the audit quality. Division was observed as far as the relation between the size of the company conducting the audit and the quality of it concerns, because the big international auditing companies consider that they conduct more qualitative audits than the small Greek ones, but Greek companies believe that there is no relation between the quality of audit and the size of the company conducting it. Finally, the control over the quality of external audit in Greece is relatively new and its effectiveness was disputed, but hopes for improvement at the near future were expressed.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ελεγκτικά πρότυπα
Εξωτερικός έλεγχος
Ποιότητα ελέγχου
External audit
Audit quality
Auditing standards

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009
2009-12-04T12:25:13Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.