Η κατάκτηση της δεύτερης γλώσσας από παιδιά σε διαπολιτισμικά δημοτικά σχολεία

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
η επίδραση των απόψεων των εκπαιδευτικών
Η κατάκτηση της δεύτερης γλώσσας από παιδιά σε διαπολιτισμικά δημοτικά σχολεία

Κανακούδα, Κυριακή Γεωργίου

The subject of this scientific research is about the acquisition of α second language fοr children in multicultural schools and how the views of the teachers affect this. It is a qualitative research with the use of interviews. It has taken place in two multicultural schools of Thessaloniki. There were 18 interviews (14 teachers and 4 professors of Greek Literature) for the period from March to June 2008. Research was done to see how the mother tongue and the second language corresponded to the progress of bilingual students with the teaching methods. At the same time, research was done into the expectations of teachers for the bilingual students and suggestions were made towards the improvement of these children’s education.
Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει θέμα την κατάκτηση της δεύτερης γλώσσας από παιδιά σε διαπολιτισμικά σχολεία και πώς οι απόψεις των εκπαιδευτικών επηρεάζουν την κατάκτησή της. Είναι ποιοτική έρευνα μέσω συνεντεύξεων. Πραγματοποιήθηκε σε δύο διαπολιτισμικά σχολεία της Θεσσαλονίκης και ο αριθμός των συνεντεύξεων που έγιναν ήταν 18 (14 δάσκαλοι/ες και 4 φιλόλογοι του Προγράμματος του Πανεπιστημίου Αθηνών) την περίοδο Μαρτίου – Ιουνίου 2008. Ερευνήθηκε η μητρική και η δεύτερη γλώσσα σε συνάρτηση με τις επιδόσεις, την πρόοδο των δίγλωσσων μαθητών/τριών και τη μέθοδο διδασκαλίας. Παράλληλα, ερευνήθηκαν οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών για τους δίγλωσσους μαθητές/τριες και έγιναν προτάσεις από αυτούς για τη βελτίωση της εκπαίδευσης αυτών των παιδιών.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Επίπεδο επάρκειας μητρικής γλώσσας
Προσδοκίες
Communicative academic skills
Expectations
Evaluation
Επικοινωνιακές ακαδημαϊκές δεξιότητες
Αξιολόγηση
Διδακτικές προσεγγίσεις
Pedagogical approaches
Δεύτερη γλώσσα
Level of the mother tongue
Second language

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2009
2009-12-07T12:24:30Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παιδαγωγική Σχολή, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)