Εταιρική διακυβέρνηση στις ελληνικές επιχειρήσεις

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Corporate governance in greek enterprises
Εταιρική διακυβέρνηση στις ελληνικές επιχειρήσεις

Εμμανουήλ, Μαρία Χρυσοβαλάντου

The present work examines corporate governance in Greek enterprises. The main objective of this study is the recording of existing situation in the enterprises listed in Greek Stock Market, the recording of adaptation that probably has been marked and also the recording of the problems or lacks that continue exist compared to the legislative frame of corporate governance (Law 3016/17-5-2002). Initially are mentioned certain basic concepts with regard to corporate governance and the administrative council. Furthermore, we mention important international laws and regulations which are referred to corporate governance, as well as in the law 3016/17-5-2002, that is in effect today in Greece. Afterwards, we present a study of relative bibliography of international and Greek articles. Then, the research that was carried out by sending questionnaires in 277 enterprises listed in Greek Stock Market is presented. From these enterprises only 51 corresponded and constituted the sample of our study. The companies were examined according to the adoption of articles of the law 3016/17-5-2002 and more specifically with regard to the administrative council, the independent-non executive members of administrative council, the internal organization and the regulation of operation, the internal control, the systems of risk management, the attendance of shareholders in decision-making and the frame of corporate governance. Finally, we present the results according to which the picture of Greek enterprises in their majority is positive as for their adaptation in the rules of corporate governance. Moreover, we present some marks for further improvement in certain sectors, as the constitution of Committee of Control, the number of non executive members and the announcement of report of conformity with the frame of corporate governance.
Η παρούσα εργασία εξετάζει την εταιρική διακυβέρνηση στις ελληνικές επιχειρήσεις. Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης αποτελεί η αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης στις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο επιχειρήσεις, η καταγραφή της προσαρμογής που ενδεχομένως έχει σημειωθεί και των προβλημάτων ή ελλείψεων που εξακολουθούν να υφίστανται με βάση το νομοθετικό πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης (Νόμος 3016/17-5-2002). Αρχικά παρατίθενται κάποιες βασικές έννοιες σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση και το διοικητικό συμβούλιο. Επίσης, γίνεται αναφορά σε σημαντικούς διεθνής νόμους και κανονισμούς σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση, καθώς και στο νόμο 3016/17-5-2002, που ισχύει σήμερα στην Ελλάδα. Στη συνέχεια, γίνεται μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας τόσο σε διεθνή όσο και σε ελληνικά άρθρα. Έπειτα, παρουσιάζεται η έρευνα που διεξήχθη κατά την οποία εστάλησαν ερωτηματολόγια σε 277 εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών επιχειρήσεις. Από αυτές οι 51 μόνο ανταποκρίθηκαν και οι οποίες αποτέλεσαν το δείγμα της μελέτης μας. Οι εταιρίες εξετάστηκαν ως προς την υιοθέτηση των άρθρων του νόμου 3016/17-5-2002 σχετικά με το διοικητικό συμβούλιο, τα ανεξάρτητα-μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, την εσωτερική οργάνωση και τον κανονισμό λειτουργίας, τον εσωτερικό έλεγχο, τα συστήματα διαχείρισης κινδύνων, τη συμμετοχή των μετόχων στη λήψη αποφάσεων καθώς και το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης.Τέλος, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα, σύμφωνα με τα οποία η εικόνα των επιχειρήσεων στην πλειοψηφία τους είναι θετική ως προς την προσαρμογή τους στους κανόνες της εταιρικής διακυβέρνησης, και οι σχετικές επισημάνσεις για περαιτέρω βελτίωση σε ορισμένους τομείς, όπως η σύσταση Επιτροπής Ελέγχου, ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών και η δημοσιοποίηση έκθεσης συμμόρφωσης με το θεσμικό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Internal organization
Σύστημα διαχειρίσης κινδύνων
Corporate governance
Internal audit
Independent non executive members
Εταιρική διακυβέρνηση
Risk management system
Administrative council
Εσωτερικός έλεγχος
Ανεξάρτητα-μη εκτελεστικά μέλη
Εσωτερική οργάνωση
Διοικητικό συμβούλιο

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009
2009-12-07T12:43:35Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Πληροφορική και Διοίκηση

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.