Μελέτη κυκλώματος 4ης τάξης

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Study of 4th order chua's circuit
Μελέτη κυκλώματος 4ης τάξης

Παπαδημητρίου, Μαρία Ζήση

Στην εργασία αυτή εργαζόμαστε με το μη-γραμμικό ηλεκτρικό κύκλωμα Chua τέταρτης τάξης. Το κύκλωμα μας είναι μη-αυτόνομο (driven), δηλαδή μελετάται υπό την επίδραση γεννήτριας ημιτονοειδούς τάσης που συνδέεται εξωτερικά και επηρεάζει το κύκλωμα.Εμείς στην εργασία αυτή θα μελετήσουμε το κύκλωμα υπολογιστικά. Δηλαδή για σταθερές τιμές του μη-γραμμικού αντιστάτη, που είναι οι εξής:Ga=-0,2 mS, Gb=5,0 mS, Bp=0,80 VoltsΣχεδιάζουμε το διάγραμμα διακλάδωσης για έξι διαφορετικές τιμές του πλάτους της ημιτονικής τάσης εισόδου του κυκλώματος, που είναι οι εξής:V0=0,5 Volt, V0=0,75 Volt, V0=1,0 Volt, V0=1,25 Volt, V0=1,50 Volt και V0=1,75 Volt.Από τα διαγράμματα διακλάδωσης παίρνουμε πληροφορίες για την ύ-παρξη περιοδικών τροχιών του κυκλώματος στις διάφορες περιοχές συχνοτή-των. Για την περαιτέρω διερεύνηση των μη-περιοδικών τροχιών, λαμβάνουμε τα διαγράμματα με τους εκθέτες Lyapunov, τα διαγράμματα της προβολής poincare και τα φασικά πορτραίτα.Επίσης για τα δύο πρώτα διαγράμματα διακλάδωσης έχουμε επιλέξει μια «σκοτεινή» περιοχή συχνοτήτων εύρους 200 Hz για το κάθε ένα, για την οποία με βήμα 6 Hz ή 3 Ηz παίρνουμε το διάγραμμα των εκθετών Lyapunov, έτσι ώστε να ερευνήσουμε καλύτερα την συμπεριφορά της τροχιάς μας.
In this project, we are working with the non-linear electrical 4th order Chua’s circuit. There is an external sine voltage affecting it, it’s a driven circuit.In order to study it, we use computational programs. The parameters for the non-linear resistor are:Ga=-0,2 mS, Gb=5,0 mS, Bp=0,80 VoltsWe are taking bifurcations diagrams for six different values of voltage:V0=0,5 Volt, V0=0,75 Volt, V0=1,0 Volt, V0=1,25 Volt, V0=1,50 Volt and V0=1,75 Volt.Bifurcation diagrams shows the periodical trajectories of the circuit for the different ranges.Furthermore we are taking the exponents Lyapunov, Poincare’s projections and phase portraits for the characterization of non-periodical trajectories.Finally for the first two bifurcation diagrams, we’ve chosen a „dark“ frequancy range of 200 Hz and with a step of 6 Hz or 3 Hz we are ta-king the exponents Lyapunov diagrams, so that the unknown trajectory can be named.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Bifurcation diagrams
Dimension Lyapunov
Εκθέτες Lyapunov
Lyapunov exponents
Phase portraits
Poincare's projection
Φασικά διαγράμματα
Προβολή Poincare
Διαγράμματα διακλάδωσης
Διάσταση Lyapunov

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2009
2009-12-08T07:44:55Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)