Η εφαρμογή του γερμανικού εκλογικού συστήματος στην Ελλάδα: προϋποθέσεις και τροποποιήσεις

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
The implementation of the german electoral system to Greece: conditions and modifications
Η εφαρμογή του γερμανικού εκλογικού συστήματος στην Ελλάδα: προϋποθέσεις και τροποποιήσεις

Μπουραντά, Βασιλική Κωνσταντίνου

An informal discussion about the electoral system of the Federal Republic of Germany (known as mixed-member proportional voting system -MMP- or “personalized proportional representation”) and whether a version of it could be adapted to Greece, has started many years ago. However, debates about it have rised again during the last election periods. Subject of this dissertation thesis is the analysis of the characteristics and particularities of the german voting system, as well as a first attempt to implement it to the greek area. The first part of the thesis describes in detail the technical, mainly, characteristics of the electoral system, such as the type of the electoral constituency, the formation of lists, the process of voting etc. The second part is dedicated to our attempt to implement the german electoral system with the right modifications and adjustments to Greece, so that the new voting system will function smoothly. We develop propositions, mainly regarding the formation of the new electoral constituencies that suggests the german electoral law, and we present the functional problems, as well as issues of political culture and social cohesion that we came across and engaged us during our attempt.
Η άτυπη συζήτηση για το εκλογικό σύστημα της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (γνωστό ως μικτό εκλογικό σύστημα ή «προσωποποιημένη απλή αναλογική») και κατά πόσο είναι εφικτή η εφαρμογή μιας παραλλαγής του στην Ελλάδα ξεκίνησε πριν πολλά χρόνια. Εντάθηκε όμως μετά τις εκλογικές αναμετρήσεις των τελευταίων ετών. Αντικείμενο της παρούσας μεταπτυχιακής μελέτης είναι η ανάλυση των επιμέρους στοιχείων και ιδιαιτεροτήτων του γερμανικού εκλογικού συστήματος και η απόπειρα εφαρμογής του, με τις απαραίτητες τροποποιήσεις και προσαρμογές, στον ελληνικό χώρο. Στο πρώτο μέρος της εργασίας περιγράφονται αναλυτικά τα τεχνικά, κυρίως, χαρακτηριστικά του γερμανικού εκλογικού νόμου όπως ο τύπος εκλογικής περιφέρειας, η διαδικασία διαμόρφωσης λίστας, η διαδικασία σταυροδότησης κ.α. Στο δεύτερο μέρος επιχειρείται η εφαρμογή του εκλογικού συστήματος στην Ελλάδα με τις προσαρμογές και τροποποιήσεις που κρίναμε απαραίτητες ώστε να μην επηρεαστεί η εύρυθμη λειτουργία του. Αναπτύσσονται λοιπόν διάφορες προτάσεις, κυρίως σχετικές με τη διαμόρφωση των νέων μονοεδρικών και ευρύτερων εκλογικών περιφερειών που προτάσσει το γερμανικό εκλογικό σύστημα, και παρουσιάζονται πρακτικά προβλήματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της έρευνας, καθώς και προβλήματα που αφορούν ζητήματα πολιτικής κουλτούρας και κοινωνικής συνοχής.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Γερμανία
Εκλογικό σύστημα
Mixed member propotional-MMP
Λίστα
Voting system
Redistricting
Electoral system
Constituencies
Προσωποποιημένη απλή αναλογική
Αναδιαχωρισμός
Εκλογικές περιφέρειες
Germany

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009
2009-12-08T12:05:58Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.