Εφαρμογή μοντέλων βροχόπτωσης - απορροής σε λεκάνες του ελληνικού χώρου: (λεκάνη Μεσσαράς του Νομού Ηρακλείου, νότια Κρήτη)

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Applying rainfall- run off models in catchment areas in Greece: Messara valley of Heraklion prefecture in South Crete)
Εφαρμογή μοντέλων βροχόπτωσης - απορροής σε λεκάνες του ελληνικού χώρου: (λεκάνη Μεσσαράς του Νομού Ηρακλείου, νότια Κρήτη)

Κρινής, Παναγιώτης Κωνσταντίνου

Το αντικείμενο της παρούσας διατριβής είναι διπλό. Πρώτον, έλαβε χώρα η κατασκευή ενός χωρικού μοντέλου βροχόπτωσης – απορροής σε μέση ετήσια κλίμακα, το οποίο θα υπολογίζει την επιφανειακή απορροή λαμβάνοντας υπόψη τη βροχόπτωση, τη γεωλογία και το εμβαδό της επιφάνειας της λεκάνης. Το μοντέλο αυτό εφαρμόστηκε στη λεκάνη της Μεσσαράς στη νότια Κρήτη. Δεύτερον, προσομοιώθηκε η επι8φανειακή απορροή της λεκάνης του ποταμού Ληθαίου (υπολεκάνη της λεκάνης της Μεσσαράς) εφαρμόζοντας τη μέθοδο του απορροϊκού συντελεστή CN της SCS, σε ημερήσια βάση, και λαμβάνοντας υπόψη εδαφολογικά και ημερήσια βροχομετρικά δεδομένα, καθώς και δεδομένα χρήσης και διαχείρισης γης. Τα αποτελέσματα ήταν ιδιαιτέρως αξιόπιστα στην πρώτη περίπτωση (R2 = 0,94) και μέτρια έως λίγο αξιόπιστα στη δεύτερη (R2 = 0,53).
The aim of this study was double. Firstly, a spatial rainfall – runoff model was developed at a mean annual scale, which estimates runoff by taking into account rainfall, geology and surface area of the catchment. This model was applied in Messara Valley, south Crete. Secondly, Lithaios catchment’s runoff was estimated, on a daily basis, by applying the Curve Number estimation method and by taking into account soil, land use and daily precipitation data. The results’ accuracy and reliability was very high in the first case study (R2 = 0,94) and quite low (R2 = 0,53) in the second.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Crete
Run-off
Μεσσαρά
Rainfall
Κρήτη
Models
Βροχόπτωση
Messara
Απορροή
Μοντέλα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2009
2009-12-09T08:52:50Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Γεωλογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)