Ο συσχετισμός των ανθρωπομετρικών και βιοχημικών παραμέτρων με τη βαρύτητα του Συνδρόμου Αποφρακτικών Απνοιών στον Υπνο

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
The correlatio of anthropometric and biochemical parameters with the severity of the Obstmotive Sleep Apnea Syndrome
Ο συσχετισμός των ανθρωπομετρικών και βιοχημικών παραμέτρων με τη βαρύτητα του Συνδρόμου Αποφρακτικών Απνοιών στον Υπνο

Χαβούζης, Νικόλαος Εμμανουήλ

Ο σκοπός της διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας είναι να αναλυθεί η προγνωστική αξία των ανθρωπομετρικών και βιοχημικών παραμέτρων στην επιλογή των ασθενών με υποψία για Σύνδρομο Αποφρακτικών Απνοιών – Υποπνοιών στον Ύπνο (ΣΑΑΥΥ), το οποίο ορίζεται ως τιμή του Απνοϊκού – Υποπνοϊκού Δείκτη (ΑΥΔ) ≥10. Τα δεδομένα 603 (76,3%) ανδρών και 187 (23,7%) γυναικών από το αρχείο ενός ιατρείου ύπνου αναλύθηκαν αναδρομικά, με 455 (75,5%) και 124 (66,3%) αντιστοίχως να έχουν βρεθεί με ΑΥΔ≥10. Οι μεταβλητές που μελετήθηκαν είναι: ηλικία, ύψος, βάρος, Δείκτης Μάζας Σώματος, περίμετροι λαιμού, μέσης και ισχύων, λόγος μέσης προς ισχία, κορεσμός οξυαιμοσφαιρίνης σε ηρεμία, σφίξεις ανά λεπτό σε ηρεμία, συστολική και διαστολική αρτηριακή πίεση σε ηρεμία, ένταση ροχαλητού, ΑΥΔ και οι τιμές εργαστηριακών εξετάσεων αίματος. Η μονοπαραγοντική λογιστική παλινδρόμηση ανέδειξε ως προγνωστικούς παράγοντες για ΑΥΔ≥10 τις ακόλουθες μεταβλητές: για τους άντρες Δείκτης Μάζας Σώματος, λόγος περιμέτρων μέσης / ισχίων, περίμετρος λαιμού, συστολική / διαστολική πίεση, κορεσμός οξυαιμοσφαιρίνης, ένταση ροχαλητού και για τις γυναίκες ηλικία, περίμετρος ισχίων, περίμετρος λαιμού, κορεσμός οξυαιμοσφαιρίνης. Οι μεταβλητές που εμφάνισαν τις μεγαλύτερες συσχετίσεις και εισήχθησαν στην ανάδρομη βηματική παλινδρόμηση ήταν για τους άνδρες ο Δείκτης Μάζας Σώματος, η περίμετρος λαιμού και η ένταση ροχαλητού, ενώ για τις γυναίκες η ηλικία, η περίμετρος ισχίων και η περίμετρος λαιμού. Το στατιστικό μοντέλο πολυπαραγοντικής λογιστικής παλινδρόμησης χρησιμοποιήθηκε για να δημιουργηθούν οι παρακάτω μαθηματικοί τύποι που προβλέπουν την πιθανότητα π να έχει κανείς ΑΥΔ≥10: πάντρας=αντραςZe−+1, Zάντρας = (BMI*0,126) + (Περίμετρος λαιμού*0,169) + (Ένταση ροχαλητού*0,535) - 12,053 και πγυναίκα=γυναικαZe−+1, Ζγυναίκα = (Ηλικία*0,038) + (Περίμετρος ισχίων*0,044) + (Περίμετρος λαιμού*0,134) – 11,564. Από τους συμμετέχοντες, μετά την κατάλληλη επιλογή του σημείου διαχωρισμού, 75% των ανδρών και 73% των γυναικών κατατάχθηκαν σωστά, με ευαισθησία 78,9% για τους άντρες και 78,2% για τις γυναίκες και ειδικότητα 62,8% και 61,9% αντίστοιχα. Το προγνωστικό μοντέλο αποδείχτηκε ανώτερο σε ευαισθησία, ειδικότητα, θετική και αρνητική προγνωστική αξία από το Ερωτηματολόγιο Βερολίνου που εφαρμόστηκε στα ίδια άτομα. Το προγνωστικό μοντέλο μπορεί να αποτελέσει μια οικονομική, μη χρονοβόρα και εύκολη στην εφαρμογή μέθοδο για την ανίχνευση των ασθενών με ΣΑΑΥΥ και των υποψηφίων για split-night πολυκαταγραφική μελέτη.
The purpose of this post-graduate dissertation is to analyze the predictive value of anthropometric and biochemical parameters in the identification of patients with suspected Obstructive Sleep Apnea Syndrome (OSAS), defined by the Apnea – Hypopnea Index value ≥10. The data of 603 (76,3%) men and 187 (23,7%) women from a sleep ambulatory were retrospectively analyzed, of which 455 (75,5%) and 124 (66,3%) respectively were found to have AHI≥10. The study variables were age, height, weight, Body Mass Index (BMI), waist circumference, hip circumference, Waist – to – Hip Ratio (WHR), neck circumference, oxyhemoblobin saturation at rest, pulse rate at rest, systolic / diastolic arterial blood pressure at rest, snore loudness, AHI, and blood test analyses. The univariate logistic regression analysis identified as predictive variables of having AHI≥10 the following: for men BMI, WHR, neck circumference, systolic / diastolic blood pressure, oxyhemoglobin saturation, snore loudness and for women age, hip circumference, neck circumference, oxyhemoglobin saturation. The variables with the highest significance that entered the backward stepwise regression for men were BMI, neck circumference and snore loudness, for women age, hip circumference and neck circumference. The multivariate logistic regression statistical model was used to obtain the following formulas that calculate the probability p of having an AHI value ≥10: men p=Zmane−+1, Zman = (BMI*0,126) + (neck circumference*0,169) + (snore loudness*0,535) - 12,053 and women p=Zwomane−+1, Zwoman = (age*0,038) + (hip circumference*0,044) + (neck circumference*0,134) – 11,564. Of the subjects, after the appropriate selection of cut-off values, 75% of men and 73% of women were correctly classified, with a sensitivity of 78,9% for men, 78,2% for women and a specificity of 62,8% for men and 61,9% for women. The predictive model resulted superior in sensitivity, specificity, positive and negative predictive values than the Berlin Questionnaire applied to the same subjects. The model proposed may be an economic, time-sparing and easy-to-use method to the identification of patients with OSAS and candidates for split–night polysomnography.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Μοντέλο
Ανθρωπομετρικά
Προγνωστικό
Apnea
Sleep
Ύπνος
Predictive
Model
Απνοια
Anthropometric

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2009
2009-12-09T09:06:13Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ιατρική Σχολή

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)