Κριτήρια επιλογής δεύτερης ξένης γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Criteria for choosing a second foreign language at primary education
Κριτήρια επιλογής δεύτερης ξένης γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Δέλλιου, Πετρούλα Κωνσταντίνου

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανίχνευση των κριτηρίων, σύμφωνα με τα οποία οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου επιλέγουν τη δεύτερη ξένη γλώσσα, δηλαδή τη γαλλική ή τη γερμανική. Πρώτα γίνεται αναφορά στη σπουδιαότητα της πολυγλωσσίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκης Ένωσης και έπειτα παρατίθενται οι δράσεις και οι ενέργειες στις οποίες αυτή προέβη για την προώθηση της πολυγλωσσίας. Στη συνέχεια γίνεται μια σύντομη παρουσίαση μιας έρευνας του Ευροβαρόμετρου σχετικά με τις γλώσσες που μιλούν οι Ευρωπαίοι και ακολουθεί μια περιγραφή πάνω στην εκμάθηση των ξένων γλωσσών στα εκπαιδευτικά συστήματα των ευρωπαϊκών χωρών. Κατόπιν, αναφέρονται εν συντομία τα οφέλη της πρώιμης εκμάθησης ξένων γλωσσών και έπεται η περιγραφή της κατάστασης που επικρατεί στην Ελλάδα όσον αφορά το τοπίο της γλωσσομάθειας των Ελλήνων και της εκμάθησης ξένων γλωσσών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Τέλος, ακολουθεί η παρουσίαση της αφετηρίας και του στόχου της έρευνας, η μεθοδολογία της, η παρουσίαση και ο σχολιασμός των δεδομένων και η στατιστική επεξεργασία τους, καθώς και τα συμπεράσματα σχετικά με τα κριτήρια επιλογής δεύτερης ξένης γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
The aim of this master thesis is to detect the criteria, according to which the students in primary school choose the second foreign language they wish to learn, between German and French. Firstly, multilingualism is presented within the framework of the European Union and then there is a description of some major actions which took place in order to promote multilingualism. After the brief presentation of a study conducted by Eurobarometer concerning the Europeans and their languages, follows a report on the teaching of foreign languages in European educational systems. The paper proceeds with the advantages of early language learning and the description of the situation in Greece as far as the foreign language learning. Later, follows the reference to the starting point and the aim of this research, the methodology, the presentation and the commentary on the given facts, the statistical processing and finally, the conclusions drawn related to the criteria for choosing the second language learning at primary school.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Πολυγλωσσία
Criteria of choice
Multilingualism
Second foreing language
Ευρωπαϊκή Ενωση
Διδακτική γλωσσών
European Union
Κριτήρια επιλογής
Εκμάθηση γλωσσών
Δεύτερη ξένη γλώσσα
Language teaching
Language learning

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2009-12-09T10:08:43Z
2008


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Επιστήμες γλώσσας και επικοινωνίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)