Χρήση νέων εργαλείων πληροφοριακής τεχνολογίας στον εσωτερικό έλεγχο των επιχειρήσεων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Use of new tools of informative technology in the internal control of enterprises
Χρήση νέων εργαλείων πληροφοριακής τεχνολογίας στον εσωτερικό έλεγχο των επιχειρήσεων

Δρόσος, Αντώνης Μιχαήλ

The present work deals with a subject that occupies more and more our society. The internal control. Big enterprises present counterfeited financing situations with devastating consequences for entire states. This makes still more important the value of internal control. After becomes a report in the all new technologies that are used in the internal control and their basic elements, the software of internal control, neural networks, the data mining techniques (trees of decisions, support vector machines , Bayesian Belief networks), are reported in the previous bibliography that exists up to today.Then is presented TopCAATs a software of internal control which afterwards is used with real data from an enterprise and is analyzed the results realizing a small internal control. Finally are presented the conclusions of research.
Η παρούσα εργασία ασχολείται με ένα θέμα που απασχολεί όλο και περισσότερο την κοινωνία μας. Τον εσωτερικό έλεγχο.Μεγάλεςεπιχειρήσεις παρουσιάζουν παραποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις με καταστροφικές συνέπειες για ολόκληρα κράτη. Αυτό κάνει ακόμα πιο σημαντική την αξία του εσωτερικού ελέγχου. Αφού γίνεται μια αναφορά σε όλες τις καινούργιες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στον εσωτερικό έλεγχο και τα βασικά τους στοιχεία ,το λογισμικό εσωτερικού ελέγχου, τα νευρωνικά δίκτυα, τις τεχνικές εξόρυξης δεδομένων (δένδρα αποφάσεων, διανυσματικές μηχανές υποστήριξης, Μπαεσιανά δίκτυα πεποίθησης), αναφέρεται η προηγούμενη βιβλιογραφία που υπάρχει μέχρι σήμερα. Έπειτα παρουσιάζεται το TopCAATs ένα λογισμικό εσωτερικού ελέγχου το οποίο στη συνέχεια χρησιμοποιείται με πραγματικά δεδομένα από μια επιχείρηση και αναλύονται τα αποτελέσματα πραγματοποιώντας ένα μικρό εσωτερικό έλεγχο. Τέλος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της έρευνας.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Τεχνικές εξόρυξης δεδομένων
Νευρωνικά δίκτυα
Internal audit software
Λογισμικό εσωτερικού ελέγχου
Neural networks
Εσωτερικός έλεγχος
Data mining techniques
TopCaats

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009
2009-12-10T09:48:41Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.