Educational-therapeutic riding as an alternartive method of therapy education: the case of three children with autism

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η εκπαιδευτική θεραπευτική ιππασία ως εναλλακτική μέθοδος θεραπείας-εκπαίδευσης: η περίπτωση τριών παιδιών με αυτισμό
Educational-therapeutic riding as an alternartive method of therapy education: the case of three children with autism

Μοσχοχωρίτη, Μαρία Μελετίου

Το θέμα της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η θεραπευτική – εκπαιδευτική ιππασία ως εναλλακτική μορφή θεραπείας – εκπαίδευσης . Πιο συγκεκριμένα μελετάται η περίπτωση τριών αγοριών με αυτισμό ηλικίας 12, 13 και 14 ετών. Η εργασία αποτελείται από έξι κεφάλαια. Τα τρία πρώτα κεφάλαια αποτελούν το θεω-ρητικό πλαίσιο της έρευνας και τα επόμενα τρία η πρακτική εφαρμογή. Στο πρώτο κεφάλαιο αρχικά γίνεται μια ιστορική αναδρομή σχετικά με τα ζώα ως θεραπευτές και πιο συγκεκριμένα για το άλογο. Στη συνέχεια ακολουθεί η θεραπευτική-εκπαιδευτική ιππασία ως ολιστική μέθοδος θεραπείας- εκπαίδευσης , τα οφέλη αυτής της μεθόδου και γίνεται εκτενής ανάλυση σχετικά με τον Levinson και τη θεωρία της μάθησης με βοηθό το άλογο. Στο δεύτερο κεφάλαιο δίνεται ο ορισμός του αυτισμού, ακολουθεί η επιδημιολογία- διάγνωση, καθώς και οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν σε άτομα με αυτισμό.Ακολουθούν τα κινητικά χαρακτηριστικά αυτών των ατόμων, καθώς και έρευνες που έχουν γίνει σχετικά με τα οφέλη της φυσικής άσκησης στα άτομα με αυτισμό και κυρίως στα οφέλη της θεραπευτικής – εκπαιδευτικής ιππασίας σε αυτά τα άτομα. Στο τρίτο κεφάλαιο δίνεται ο ορισμός της ομάδας και των χαρακτηριστικών της, η έννοια της εμψύχωσης και ο ρόλος του εμψυχωτή σύμφωνα με τις αρχές του C. Rogers.Επιπλέον, γίνεται αναφορά στη παιδαγωγική της βιωματικής εμπειρίας, καθώς και στη μάθηση που προκαλεί το συγκινησιακό βίωμα. Τα επόμενα τρία κεφάλαια που ακολουθούν αποτελούν το δεύτερο μέρος και τη πρακτική εφαρμογή της έρευνας. Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφεται η έρευνα που θα ακολουθήσει.Το μεθοδολογικό εργαλείο της ποιοτικής έρευνας που χρησιμοποιήθηκε είναι η ημιδομημένη συμμετοχική συγκεκαλυμμένη παρατήρηση. Αναφέρεται η μέθοδος καταγραφής καθώς και το πώς θα γίνει η αξιολόγηση της παρέμβασης. Το πέμπτο κεφάλαιο αφορά το ερευνητικό μέρος. Γίνεται η παρουσίαση των συμμετε-χόντων και περιγράφονται οι τέσσερις φάσεις της κάθε συνάντησης επί του συνόλου των έντεκα συναντήσεων. Οι στόχοι της παρέμβασης είναι: η καλύτερη ακολουθία εντολών- κατανόηση οδηγιών, η πιο ευχάριστη διάθεση τους όπως εκδηλώνεται μέσα από τη κίνηση, καθώς πρόκει-ται για άτομα χωρίς λόγο και η καλύτερη αλληλεπίδραση- επικοινωνία μεταξύ των αγοριών και μεταξύ των αγοριών και των εμψυχωτών. Στο έκτο κεφάλαιο δίνεται η εξέλιξη των αγοριών σε κάθε φάση σύμφωνα με κάθε χα-ρακτηριστικό, ενώ περιγράφεται και η εξέλιξη της στάσης των εμψυχωτών. Τέλος γίνεται η σύνδεση του θεωρητικού πλαισίου των τριών πρώτων κεφαλαίων με τη πρακτική εφαρμογή, ενώ δίνονται και κάποια τελικά συμπεράσματα σχετικά με τη συγκεκριμένη έρευνα και τη παι-δαγωγική της βιωματικής εμπειρίας μέσω του αλόγου ως εργαλείου, μελλοντικές προεκτάσεις και εφαρμογές. Τέλος, ακολουθούν δύο παραρτήματα, ένα με φωτογραφικό υλικό και ένα με το πρωτό-κολλο παρατήρησης και με τις αναλυτικές καταγραφές της κάθε συνάντησης.
The subject of this study is therapeutic-educational riding as an alternative method of therapy- education. More particularly, there is being studied the case of three individuals 12, 13, and 14 years old with autism. The following study is composed of six chapters. In the first three chapters is analyzed the theoretical frame of this study and in the following three chapters is analyzed the practical application of the study. In the first chapter we see the ability of animals and especially the abil-ity of horse as therapist in retrospect.Thereafter, it is analyzed the therapeutic- educational rid-ing as an alternative holistic method of therapy and education and its benefits. Furthermore, it is analyzed F. Levinson’s “Equine Facilitated Learning”.The second chapter starts with the specification of autism, it follows autism’s epidemiol-ogy and diagnosis and the instructional intervention in autistic individuals. In addition, are de-scribed the motor characteristics of these individuals and the relative researches for the benefits of physical exercise in autistic children generally and especially for the benefits of therapeutic- educational riding.In the third chapter is being given the definition of the T-group and its characteristics, the meaning of encouragement and the role of the inspirer according to C. Rogers theory. Addi-tionally, there is a reference to the pedagogics based on the experience, the experiential learning through emotional biome. The second part which is the practical application of the research is composed of the next three chapters. In the fourth chapter is described the following research. The methological in-strument which used in the qualitative research is the semi-configurational participative observa-tion. In addition is mentioned the method’s transcription and the intervention’s assessment. In the fifth chapter is described the searching part of the study. There are described the participants of the study and the four phases of its session. In all, eleven sessions were tran-scripted. The goals of the research were the above: the improvement of the instruction’s com-prehension, the improvement of their attitude as it appears from their movement, as long as they do not speak and the improvement of the interaction and the communication among them and between the therapists and the individuals. In the sixth and last chapter is described the development of the individuals in its phase of the session according to the above chararacteristics and the development of the inspirers atti-tude. Afterwards, there is an attempt to connect the theoretical frame of the three first chapters with the findings of the research. Additionally, there are discussed some conclusions which are related to the certain research and the experiential learning through emotional biome , as long as the horse is used as instrument, future extensions and applications. At the end there are two annexes, one with photographs of the children during the inter-vention and the other with the observation protocol and the detailed transcription of its session.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Autism
Physical exercise in children with autism
Θεραπευτική εκπαιδευτική ιππασία
Βιωματική διαδικασία
Φυσική άσκηση παιδιών με αυτισμό
Alterantive therapy
Ολιστική προσέγγιση
Olistic approach
Live experience procedure
Εναλλακτική θεραπεία
Educational therapeutic riding
Αυτισμός

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009
2009-12-10T10:02:16Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παιδαγωγική Σχολή, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.