Εκτίμηση της φαινοτυπικής έκφρασης του συνδρόμου των πολυκυστικών ωοθηκών σε γυναίκες που υποβλήθηκαν σε αγωγή με αντισυλληπτικά δισκία

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Evaluation of polycystic ovary syndrome phenotype in women treated with combined oral contraceptives
Εκτίμηση της φαινοτυπικής έκφρασης του συνδρόμου των πολυκυστικών ωοθηκών σε γυναίκες που υποβλήθηκαν σε αγωγή με αντισυλληπτικά δισκία

Τσακιρίδου, Ευθυμία Δημοσθένη

Το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών (ΣΠΩ) αποτελεί συχνή ενδοκρινοπάθεια μεταξύ των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας. Χαρακτηρίζεται από διαταραχές της ωοθυλακιορρηξίας, υπερανδρογοναιμία ή υπερανδρογονισμό και πολυκυστική μορφολογία των ωοθηκών. Η αντίσταση στην ινσουλίνη παρότι δεν συμπεριλαμβάνεται στα κριτήρια ορισμού του ΣΠΩ, φαίνεται να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο σύνδρομο. Tα από του στόματος συνδυασμένα αντισυλληπτικά δισκία (combined oral contraceptives, COCs), ιδιαίτερα αυτά με αντιανδρογόνο δράση, χρησιμοποιούνται ευρύτατα για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων του ΣΠΩ. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η εκτίμηση του φαινοτύπου του ΣΠΩ σε γυναίκες που χορήγηθηκαν COCs για δύο χρόνια, προ της θεραπείας και έξι μήνες μετά τη διακοπή τους.Υλικό και Μέθοδοι: Σε 97 γυναίκες (ηλικίας 13 – 36 ετών) που διαγνώσθηκε ΣΠΩ σύμφωνα με τα κριτήρια Ρότερνταμ εκτιμήθηκαν τα ανθρωπομετρικά, βιοχημικά, ορμονικά και υπερηχογραφικά ευρήματα πριν τη χορήγηση COCs για 24 μήνες και έξι μήνες μετά τη διακοπή τους. Αποτελέσματα: Ο φαινότυπος του ΣΠΩ παρέμεινε ο ίδιος στο 48 % (47 στις 97 γυναίκες) ενώ στο υπόλοιπο 52 % άλλαξε (50 στις 97 γυναίκες). Η πιο συχνή αλλαγή ήταν αυτή στη πολυκυστική μορφολογία των ωοθηκών (41%, 40 στις 97 γυναίκες) και ακολουθεί αυτή στην ολίγοθυλακιορρηξία / ανωοθυλακιορρηξία ( 5%, 5 στις 97 γυναίκες) και στην υπερανδρογοναιμία (5%, 5 στις 97 γυναίκες). Ο λόγος αναλογιών για την αλλαγή στη πολυκυστική μορφολογία (είτε εμφάνιση είτε υποχώρηση του χαρακτηριστικού) ήταν 0.33 (p = 0.014).Συμπεράσματα: Οι φαινότυποι του ΣΠΩ παρουσιάζουν μεγάλη μεταβλητότητα, ιδιαίτερα λόγω των αλλαγών στη πολυκυστική μορφολογία των ωοθηκών. Επομένως, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιούνται για την περιγραφή των χαρακτηριστικών των γυναικών με ΣΠΩ και όχι για την αυστηρή κατάταξή και κατηγοριοποίησή τους σε συγκεκριμένες κλινικές οντότητες.
Polycystic ovary syndrome (PCOS) constitutes one of the most common endocrinopathies among women of reproductive age. It is characterized by ovulation disorders, hyperandrogenemia or hyperandrogenism and polycystic ovarian morphology. Despite the fact that insulin resistance is not included in the diagnostic criteria of PCOS, is considered to play an important role in the syndrome. Combined oral contraceptives (COCs), especially those with anti-androgenic effect, are widely used in PCOS. The aim of the present study was to evaluate the phenotype of PCOS in women treated with COCs for two years, before treatment and six months after its discontinuation. Materials and Methods. Ninety-seven women (age 13 - 36 years) with PCOS, defined by Rotterdam criteria, were evaluated through clinical, biochemical, hormonal and ovarian imaging parameters, before treatment with COCs for 24 months and six months after its discontinuation. Results: PCOS phenotype remained unchanged in 48% (47 of 97 women) and changed in the remaining 52% (50 of 97 women) of women. The most frequent change was that in polycystic morphology (41%, 40 of 97 women), followed by oligo-ovulation / anovulation (5%, 5 of 97 women) and clinical or biochemical hyperandrogenemia (5%, 5 of 97 women). Odds ratio for a change in polycystic morphology was 0.33 (p = 0.014), involving both appearance and disappearance of this feature. Conclusions: PCOS phenotypes show great variability, mainly due to changes in polycystic morphology. Therefore, they must be used rather for feature description in women with PCOS than their permanent classification into specific clinical entities.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών
Polycystic ovary syndrome
Hyperandrogenemia
Phenotype
Anovulation
Ανωοθυλακιορρηξία
Υπερανδρογοναιμία
Συνδυασμένα αντισυλληπτικά δισκία
Polycystic ovarian morphology
Combined oral conraceptives
Φαινότυπος
Πολυκυστική μορφολογία ωοθηκών

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009
2009-12-11T10:51:52Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ιατρική Σχολή

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.