Η ναύλωση στις τουρκοκρατούμενες περιοχές την μεταβυζαντινή περίοδο του δικαίου μέσα από τη μελέτη εγγράφων της περιόδου αυτής

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
The freighting in the regions which are under the ottoman power the post byzantine period of right from the study of registrations of this period
Η ναύλωση στις τουρκοκρατούμενες περιοχές την μεταβυζαντινή περίοδο του δικαίου μέσα από τη μελέτη εγγράφων της περιόδου αυτής

Τερζίδης, Χρήστος Μιχαήλ

The problem of existing naval right in the regions which are under the ottoman power is presented as being complex due to the fact that these regions are not presented as an economically united and social total, while many of them devolved to the Ottoman Conqueror centuries after the Conquering, while previously being under Venetian sovereignty. Moreover, all these regions did not simultaneously devolve altogether to the Ottoman Conqueror ; in addition to that, all the regions did not have the same administrative arrangement under the Ottoman sovereignty and, also, because of the fact that the commercial transactions with the West were very developed ,all these factors contributed to the differentiation. For all these reasons we cannot speak of a united and uniform legal regime that conditions the freighting the post- Byzantine period of right in the regions which are under the ottoman power . Consequently, in order to draw safe conclusions we will separately study this institution in every single region and, depending on the size of saved sources that will be found, ([l].[for. example, texts of Codings, charter parties of juridicial decisions etc.) the corresponding conclusions might also be exported.In general terms we can say that the arrangement of freighting was formally only regulated by Exabiblo , which used to take the place of official right, but did not have practical usefulness, while various naval habits were applied into practice, that engaged the significance of custom and that in a lot of islands of Greece, had been coded. Generally speaking, In these local customs, as they are presented in any their codings in the end of 18th century and beginnings 19th, there are not contained provisions of naval right (with the exception of Hydra and [Spetses].).As for the subject of juridicial resolution of existing commercial and naval law cases , the solutions were two: Arbitration (or differently [airetokrisia]) or resort to the Community courts. Finally, from the comparison of arrangements of current freighting with these of the period of Ottoman domination, we can say that despite their uncontradictable differences, the provisions of custom naval right on Ottoman domination there were not deprived of practical importance and gravity and, in certain cases, presents mutatis mutandis, similar regulations with these which are included in the current Code of Private Naval Law.].
Το πρόβλημα του ανά τις Τουρκοκρατούμενες περιοχές ισχύσαντος ναυτικού δικαίου παρουσιάζεται περίπλοκο εξαιτίας του γεγονότος ότι , οι περιοχές αυτές δεν εμφανίζονται ως ενιαίο οικονομικό και κοινωνικό σύνολο καθώς πολλές από αυτές περιήλθαν στον Οθωμανό Κατακτητή αιώνες ολόκληρους μετά την Άλωση ενώ προηγουμένως διετέλεσαν υπό ενετική κυριαρχία. Εξάλλου ,δεν περιήλθαν όλες ταυτόχρονα στον Οθωμανό Κατακτητή αλλά και η διαφορά του διοικητικού καθεστώτος κάθε περιοχής που τελούσε υπό την οθωμανική κυριαρχία αλλά και η έκταση των με τη Δύση εμπορικών συναλλαγών υπήρξαν παράγοντες διαφοροποίησης. Για όλους αυτούς τους λόγους καθίσταται αδύνατο να μιλήσουμε για ένα ενιαίο και ομοιόμορφο νομικό καθεστώς που διέπει την ναύλωση τη μεταβυζαντινή περίοδο του δικαίου στις Τουρκοκρατούμενες περιοχές . Συνεπώς ,για να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα θα πρέπει να μελετήσουμε τον θεσμό αυτό ξεχωριστά σε καθεμιά περιοχή και , ανάλογα με το μέγεθος των σωζόμενων πηγών που θα προκύψουν, (λ.χ κείμενα Κωδικοποιήσεων, ναυλοσυμφώνων δικαστικών αποφάσεων κα.) θα μπορούν να εξαχθούν και τα αντίστοιχα συμπεράσματα.Σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι το καθεστώς της ναύλωσης τυπικά μόνο ρυθμιζόταν από την Εξάβιβλο, η οποία υπείχε θέση επισήμου δικαίου, αλλά δεν είχε πρακτική χρησιμότητα, καθώς στην πράξη εφαρμόζονταν διάφορες ναυτικές συνήθειες, οι οποίες προσλάμβαναν την έννοια του εθίμου και οι οποίες σε πολλές νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας ,είχαν κωδικοποιηθεί. Στα τοπικά αυτά εθιμικά δίκαια, όπως παρουσιάζονται στις όποιες κωδικοποιήσεις τους στο τέλος του 18ου αιώνα και των αρχών του 19ου , κατά κανόνα δεν περιέχονται διατάξεις ναυτικού δικαίου(με εξαίρεση την Ύδρα και τις Σπέτσες.) .Ως προς το θέμα της δικαστικής επίλυσης των ανακυπτόμενων εμποροναυτικών διαφορών οι λύσεις ήταν δύο: Προσφυγή σε διαιτησία (ή αλλιώς αιρετοκρισία) ή προσφυγή στα κοινοτικά δικαστήρια.Τέλος, από την σύγκριση των καθεστώτων της σημερινής ναύλωσης με αυτή την περίοδο της Τουρκοκρατίας, μπορούμε να πούμε ότι παρά τις αδιαμφισβήτητες διαφορές τους, οι διατάξεις εθιμικού ναυτικού δικαίου επί Τουρκοκρατίας δεν στερούνταν πρακτικής σημασίας και σοβαρότητας και , σε κάποιες περιπτώσεις, εμφανίζουν mutatis mutandis, ομοιότητες με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις του ΚΙΝΔ.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Regions which are under the ottoman power the post byzantine period of right
Τουρκοκρατούμενες περιοχής
Freighting
Ναύλωση
Μεταβυζαντινή περίοδος του δικαίου

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009
2009-12-14T08:28:42Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.