Παραγωγή και μελέτη με περίθλαση ακτίνων Χ της δομής μεταλλικών επικαλύψεων που παράγονται με τεχνικές ψεκασμού

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Production and consideration with XRD of metal coatings microstructure thet produced with spray techniques
Παραγωγή και μελέτη με περίθλαση ακτίνων Χ της δομής μεταλλικών επικαλύψεων που παράγονται με τεχνικές ψεκασμού

Παρασάκης, Αθανάσιος Νικολάου

The purpose of this project is the consideration of metal coatings’ microstructure which are the output of aluminium and NiCrBSi deposit in low carbon steel substrate. In order to obtain this result, the flame spray technique is used. This method helps so as to reinforce not only the mechanical but also the anticorrosion attributes of the substrate. The whole process is fast, effective and has quite low cost. Initially, some pieces of theoretical information considering the flame spray techniques, the processes of corrosion and oxidation as well as the X-rays and the SEM microscope are given. Furthermore, is depicted the method that used in order to produce the coatings. In addition, SEM and XRD are used to observe their structure. Specially, the coatings were made of aluminium and NiCrBSi alloy in a series of species, half of which were heat treated while produced and half were not. At first they were made either of A1 or NiCrBSi. Additionally these samples were studied in oxide environment. Subsequently, the coating consisted of both A1 and NiCrBSi. Afterwards the behavior of the coating was observed in two different situations. At first when it is sprayed with aluminium and then with NiCrBSi and secondly when it is sprayed with NiCrBSi and then with aluminium. Finally the experimental results are demonstrated as well as some conclusions that were deduced from this disquisition. Conclusively it can be stated that coatings created by the flame spray technique usually show great thickness and are mostly used in heavy applications. When they find themselves in corrosive conditions, the substance of the coating is eroded in a slower pace in relation to the pace in which the erosion of the substrate takes place. In this way, oxides are created in the surface, which protect tha basic coating.
Σκοπός της εργασίας είναι η μελέτη της δομής μεταλλικών επικαλύψεων που παράγονται με εναπόθεση αλουμινίου και κράματος NiCrBSi σε υπόστρωμα χάλυβα με την τεχνική του ψεκασμού φλόγας. Η τεχνική του ψεκασμού φλόγας χρησιμοποιείται για να ενισχύσει τα μηχανικά και αντιδιαβρωτικά χαρακτηριστικά του υποστρώματος. Η διαδικασία είναι γρήγορη, αποτελεσματική και έχει χαμηλό κόστος. Αρχικά, παρουσιάζονται κάποιες θεωρητικές πληροφορίες για τις τεχνικές ψεκασμού, τις διαδικασίες της διάβρωσης και οξείδωσης, τις ακτίνες Χ και το μικροσκόπιο SEM. Στην συνέχεια, παρουσιάζεται η διαδικασία παραγωγής των επικαλύψεων και γίνεται μελέτη της δομής τους με SEM και XRD. Συγκεκριμένα, οι επικαλύψεις αποτελούνταν από αλουμίνιο και από κράμα NiCrBSi σε μια σειρά δειγμάτων στα μισά από τα οποία κατα την παρασκευή τους έγινε αναθέρμανση και στα αλλά μισά όχι. Αρχικά αποτελούνταν μόνο από Al ή από NiCrBSi, μάλιστα στα δείγματα αυτά έγινε μελέτη και σε oξειδωτικό περιβάλλον. Στην συνέχεια, την επικάλυψη αποτελούσε και το Αl και το NiCrBSi μαζί και μετά από αυτό μελετήθηκε η συμπεριφορά της επικάλυψης όταν γίνεται πρώτα ψεκασμός με αλουμίνιο και στην συνέχεια με NiCrBSi καθώς και πρώτα NiCrBSi και στην συνέχεια με αλουμίνιο. Τέλος, παρατίθενται τα πειραματικά μας αποτελέσματα καθώς και κάποια συμπεράσματα τα οποία προέκυψαν από αυτήν την μελέτη. Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι επικαλύψεις που δημιουργούνται με την τεχνική του ψεκασμού φλόγας εμφανίζουν μεγάλο πάχος και χρησιμοποιούνται περισσότερο σε βαριές εφαρμογές. Όταν βρεθούν σε διαβρωτικές συνθήκες, τότε το υλικό επικάλυψης διαβρώνεται με μικρότερο ρυθμό σε σχέση με τον ρυθμό διάβρωσης του υποστρώματος και δημιουργούνται οξείδια στην επιφάνεια προστατεύοντας έτσι την βασική επικάλυψη.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Επικαλύψεις AL
Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης
NiCrBSi coatings
Ψεκασμός φλόγας
Scanning Electron Microscope
High temperature oxidation
Επικαλύψεις NiCrBSi
Al coatings
Flame spray
Οξείδωση υψηλής θερμοκρασίας
Περίθλαση ακτίνων Χ
X Ray diffraction

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009
2009-12-14T08:39:29Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.