Μελέτη των μηχανισμών ηλεκτρικής αγωγιμότητας του πολυκρυσταλλικού LimgVo4

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Study of LiMgVo4 ionic conductivity mechanisms
Μελέτη των μηχανισμών ηλεκτρικής αγωγιμότητας του πολυκρυσταλλικού LimgVo4

Παρασκευά, Χρυσή Γεωργίου

Το υλικό LiMgVO4 παρασκευάσθηκε με αντίδραση στερεάς κατάστασης στους 650 ºC για 4 ημέρες. Έγιναν μετρήσεις σύνθετης αντίστασης σε δισκία του υλικού σε θερμοκρασίες από 25 έως 500 ºC ανά βήματα των 25 °C. Χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα των μετρήσεων, σχεδιάστηκαν ισοδύναμα κυκλώματα, όπου κάθε στοιχείο αντιπροσωπεύει μια μοναδική διαδικασία αγωγιμότητας μέσα στο υλικό. Χρησιμοποιώντας τις τιμές των στοιχείων των ισοδυνάμων κυκλωμάτων σχεδιάσθηκαν τα διαγράμματα Arrhenius και υπολογίσθηκαν οι ενέργειες ενεργοποίησης των υπαρχουσών μηχανισμών αγωγιμότητας του υλικού. Η ενέργεια ενεργοποίησης στο εσωτερικό των κόκκων(bulk) βρέθηκε ότι είναι 0.62 eV, ενώ η ενέργεια ενεργοποίησης δια μέσου των ορίων των κόκκων(across grain boundaries) βρέθηκε ότι είναι 0.62 eV και η ενέργεια ενεργοποίησης κατά μήκος των ορίων των κόκκων(along grain boundaries) βρέθηκε 1.03 eV εως τους 175 οC και 0.50 eV από τους 200 έως τους 500 οC
The compound LiMgVO4 was prepared by solid state reaction at 650 oC for 4 days. Impedance spectroscopy measurements were taken at pellets of the materials at temperatures from 25 to 500 oC with 25 oC steps. The results of the measurements were used to draw equivalent circuits. Each element of these equivalent circuits was assigned to a unique conduction process within the material. Arrhenius plots were drawn of each element of the equivalent circuits and the activation energies of the conduction mechanisms were calculated. The Ea of the bulk conductivity was found to be 0.62 eV and the across grain boundaries 1.03 eV up to 175 oC and 0.50 eV from 200 to 500 oC .

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Impedance spectroscopy measurements
Solid state reaction
Μετρήσεις σύνθετης αντίστασης
LiMgVo4
Ionic conductivity
Ισοδύναμα κυκλώματα
Ιοντική αγωγιμότητα
Equivalent circuits

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009
2009-12-14T08:48:57Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.