Σύγκριση ποτάμιων τυπολογικών συστημάτων στην Ελλάδα

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Comparison of river typology sysreous in Greece
Σύγκριση ποτάμιων τυπολογικών συστημάτων στην Ελλάδα

Κανλή, Λαμπρινή Στυλιανού

Βασικό βήμα της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, είναι η τυπολογία των ποτάμιων συστημάτων, στόχος της οποίας είναι η εύρεση τυποχαρακτηριστικών συνθηκών αναφοράς. Η τυπολογία, είναι δυνατό να επιτευχθεί με δύο τρόπους: είτε με τη χρήση μίας πάγιας μεθοδολογίας (Σύστημα Α), η οποία καθορίζεται από συγκεκριμένες οικοπεριοχές, κατηγορίες υψομέτρων, λεκάνης απορροής και γεωλογίας, είτε με τη χρήση μίας περισσότερο ευέλικτης μεθοδολογίας (Σύστημα Β), η οποία χρησιμοποιεί τις υποχρεωτικές παραμέτρους του Συστήματος Α αλλά και ένα πλήθος προαιρετικών παραμέτρων, χωρίς συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση. Στην παρούσα εργασία, έγινε εφαρμογή τεσσάρων τυπολογικών συστημάτων, προκειμένου να βρεθεί το καταλληλότερο για τις τυποχαρακτηριστικές συνθήκες για την Ελλάδα. Εφαρμόστηκε η τυπολογία του Συστήματος Α και τρεις εναλλακτικές μεθοδολογίες που εμπίπτουν στο Σύστημα Β. Συγκεκριμένα, εφαρμόστηκε η τυπολογία που ακολουθεί η Μεσογειακή Ομάδα Διαβαθμονόμησης για τα ποτάμια συστήματα (Μεσογειακοί ποτάμιοι τύποι), η τυπολογία που ακολουθεί επίσημα η Γαλλία και η Ιταλία η οποία βασίζεται σε προκαθορισμένες Υδρο-οικοπεριοχές (τύποι Υδρο-οικοπεριοχών) καθώς και ένα ανεξάρτητο σύστημα με επιλεγμένες παραμέτρους από αυτές που προτείνονται από την Οδηγία 2000/60/ΕΚ στο Σύστημα Β (Σύστημα Β’). Δεδομένου ότι τα διαφορετικού τύπου ποτάμια συστήματα καταλαμβάνονται από διαφορετικής δομής κοινωνίες βενθικών μακροασπονδύλων, προκειμένου να γίνει η σύγκριση των τυπολογικών συστημάτων που εφαρμόστηκαν, χρησιμοποιήθηκαν βιολογικά δεδομένα από δειγματοληψίες βενθικών μακροασπονδύλων, που είχε διενεργήσει το Εργαστήριο Ζωολογίας, Α.Π.Θ., σε σταθμούς που βρίσκονται σε συνθήκες αναφοράς. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης μεθοδολογίας, κατέληξαν ότι καλύτερο διαχωρισμό σε σχέση με τη δομή των κοινωνιών των βενθικών μακροασπόνδυλων, προσφέρουν οι τύποι του Συστήματος Β’ και οι Μεσογειακοί τύποι. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης, δεν ήταν δυνατός ο σαφής διαχωρισμός των κοινωνιών των βενθικών μακροασπονδύλων σε επίπεδο οικογένειας ( το οποίο και χρησιμοποιείται πανευρωπαϊκά για την εκτίμηση της ποιότητας των υδάτων) ανά τύπο. Αυτό κατέστη δυνατό περίπου για το 50% των κοινωνιών.
Α basic step of the EU Water Framework Directive, is the establishment of a typology system for rivers, main objective of which is the establishment of type-specific biological reference conditions for streams and rivers.Types can be defined by using either a fixed typology (System-A), defined by ecoregions and categories of altitude, catchment area and geology, or by means of a more flexible typology (System-B), defined by using obligatory (of the System A) and optional parameters with no specific categorization. In this study, four different typology systems were applied, in order to find the befitting one for Greece. The fixed typology of System A was applied and three alternative ones, that belong to System B. More specifically, the methodology that Mediterranean Intercalibration Group (Mediterranean river types) uses, along with the typology system that France and Italy apply, which is based in predefined Hydro-ecoregions (Hydro-ecoregion types) and finally a typology, that is based on selected factors from those which are proposed in the System B (System B’). Based on the fact that rivers of different types consist of different macroinvertebrate community structures, in order to compare the typology systems that were applied, biological data from benthic macroinvertabrate samplings at sites with high water quality (sites with reference conditions), were used. As a result, System B’ typology and the Mediterranean river types were found to conclude in a better type distinction in relation with the structure of benthic macroinvertabrate communities. According to the results, the distinct discrimination each type can not be done based on the family level of benthic macroinvertabrate communities. This was possible for approximately 50% of the community.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ποτάμια συστήματα
Τυπολογία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2009
2009-12-14T09:01:24Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Βιολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)