Οι αισθητικές απόψεις του Benedetto Croce

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
The aesthetic opinions of Benedetto Croce
Οι αισθητικές απόψεις του Benedetto Croce

Πολύζου, Βαλέρια Αθανασίου

Η σημαντικότατη επιρροή που άσκησε η αισθητική θεωρία του Benedetto Croce στην κριτική της τέχνης του προηγούμενου αιώνα υπήρξε το έναυσμα της παρούσας εργασίας που επιχειρεί, μέσω της μελέτης διαφόρων έργων του και κυρίως της γνωστότατης Αισθητικής1 του, να απαντήσει στο ερώτημα τι είναι τέχνη σύμφωνα με τον ιδεαλιστή φιλόσοφο.Αναζητώντας έναν ορισμό της τέχνης, το πρώτο κεφάλαιο εξετάζει τη θέση της στο ευρύτερο φάσμα της φιλοσοφίας του Croce, που ο ίδιος ονομάζει φιλοσοφία του πνεύματος. Η τέχνη, που ορίζεται ως θεωρητική δραστηριότητα, διαχωρίζεται από κάθε πρακτικό σκοπό, και αποτελεί πηγή γνώσης. Ταυτόχρονα, γίνεται διάκριση της τέχνης από τη λογική, τον άλλο δρόμο για τη γνώση. Με τον τρόπο αυτό τεκμηριώνεται η θέση του Croce σχετικά με την ανεξαρτησία του αισθητικού γεγονότος από κάθε εξωτερικό παράγοντα. Η θέση αυτή , θα μπορούσε κανείς να πει πως είναι το κυριότερο σημείο της θεωρίας του, αφού αποτελεί τον κεντρικό της άξονα. Ο γνωστικός ρόλος της τέχνης και ο αυτόνομος χαρακτήρας της αναλύονται εκτενέστερα στο δεύτερο κεφάλαιο και ειδικότερα στις ενότητες με τίτλο « τι είναι τέχνη» και « η ενόραση και η έκφραση». Οι ενότητες «το συναίσθημα στην τέχνη» και «το αισθητικά ωραίο» είναι μια απόπειρα προσέγγισης της ματιάς του Croce σε θέματα που απασχολούν κάθε αισθητικό.Το δεύτερο κεφάλαιο κλείνει με τρεις ενότητες από τις οποίες «ο υποκειμενικός χαρακτήρας της τέχνης» και «η ενότητα της τέχνης» αποτελούν μια προσπάθεια τεκμηρίωσης της άποψης του ιταλού στοχαστή ότι η τέχνη δεν μπορεί να γίνει αντικείμενο σύγκρισης. «Ο καθολικός χαρακτήρας της τέχνης» επικεντρώνεται στην εξέλιξη της αισθητικής του Croce που κορυφώνεται με τον ορισμό της πραγματικής τέχνης ως αντανάκλαση του κόσμου.Σκοπός του τρίτου κεφαλαίου είναι, μέσω της κριτικής που ασκεί ο Croce σε άλλες αισθητικές θεωρίες που κατά τη γνώμη του αλλοιώνουν την έννοια του αισθητικού γεγονότος, να διασαφηνιστούν οι δικές του απόψεις για την τέχνη. το τελευταίο κεφάλαιο αναλύεται η σχέση της τέχνης με την ηθική και επανεξετάζεται η ελεύθερη φύση της αισθητικής δημιουργίας, που χωρίς να ελέγχεται από κάποιους ηθικούς κανόνες αποτελεί αυθόρμητη έκφραση υψηλών ιδανικών.
According to Benedetto Croce, his aesthetic theory, which deeply influenced the art criticism of the 20th century, was the motivation of his present project to answer the question of what is art through the study of several of his works and mainly his well-known theory. By searching the definition of art, the first chapter looks into art’s position in the general spectrum of Croce’s philosophy, which he calls the philosophy of spirit. Art, which is considered only a theoretical activity and has nothing to do with practical aims, is the source of knowledge. At the same time, there is a distinction between art and logic which is another path to knowledge. In this way, Croce’s view is validated as far as the independence of the aesthetic fact from every external factor is concerned. It could be said that this view is the most important part of his theory since it constitutes its main drift. The sciential part of art and its independent nature are analyzed thoroughly in the second chapter and more particularly in the units titled “what is art” and “intuition and expression”. The units “sentiment in art” and “aesthetically beautiful” are trying to approach Croce’s view on matters that every aesthetic works on.The second chapter ends with three units of which “the subjective nature of art” and “the unit of art” are considered an attempt of validating the view of the Italian thinker which pleads the fact that art cannot be comparable. “The catholic nature of art” focuses on the evolution of Croce’s aesthetics which peaks through the definition of real art as a reflection of the world.The third chapter aims at clarifying Croce’s views on art through his criticism on other aesthetic theories which –according to him– change the meaning of the aesthetics.In the last chapter, the relation art-ethics is analyzed and the free nature of the aesthetical creation without being controlled by moral rules and by being the instant expression of high ideals, is reconsidered.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Benedetto Croce
Αισθητική
Aesthetics

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009
2009-12-14T11:32:43Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.