δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Two-sided Markets
ΔΙΠΛΕΥΡΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Κουκουλάκης, Σωτήριος Γεωργίου

Στην παρούσα εργασία ασχολούμαστε με ένα σχετικά καινούργιο πεδίο έρευνας στην Βιομηχανική Οργάνωση, τις δίπλευρες αγορές (two-sided markets).Συγκεκριμένα κάνουμε μια επισκόπηση της αρθρογραφίας παρουσιάζοντας τα κυριότερα σημεία από τα σημαντικότερα άρθρα γύρω από αυτό το πεδίο.Παρουσιάζουμε τα χαρακτηριστικά των δίπλευρων αγορών όπως οι διάφορες δομές, οι εξωτερικότητες ,η τιμολόγηση κ.α. Στη συνέχεια εμβαθύνουμε σε μια αντιπροσωπευτική δίπλευρη αγορά, αυτήν των καρτών πληρωμής, η οποία απασχολεί τις αρχές ανταγωνισμού σε πολλές χώρες κυρίως λόγω του interchange fee το οποίο διερευνάται κατά πόσο τιμολογείται σωστά. Κατόπιν ασχολούμαστε με τον κλάδο του διαδικτύου και του λογισμικού (software) - οι οποίοι αποτελούν επίσης δίπλευρες αγορές. Συγκεκριμένα από τον κλάδο του διαδικτύου ασχολούμαστε με την ουδετερότητα του δικτύου (network neutrality), ενώ από τον κλάδο του λογισμικού με το λογισμικό ανοικτού κώδικα (open source software) και τον ανταγωνισμό του με λογισμικό που δημιουργείται από κερδοσκοπικές εταιρίες. Στο τελευταίο μέρος της εργασίας ερευνούμε τι γίνεται όταν το οριακό όφελος του εμπόρου από μια συναλλαγή με κάρτα είναι μεγαλύτερο από το ποσό που πληρώνει ο έμπορος στην τράπεζα του (merchant discount fee) και οι έμποροι αποδέχονται την κάρτα ως μέσο πληρωμής τόσο σε περιβάλλον Cournot αλλά και Stackelberg.Ενώ εισάγουμε επίσης τις έννοιες της ατομικής και κλαδικής έκπτωσης στο τέλος του εμπόρου (merchant fee), δηλαδή υποθέτουμε ότι τα τέλη μπορεί να μειωθούν για έναν έμπορο ή για ολόκληρο τον κλάδο καθώς η ατομική ή η κλαδική παραγωγή αντίστοιχα αυξάνεται. Τα αποτελέσματα μας ως προς τη κατανομή των κερδών ανάλογα με τον τύπο του ανταγωνισμού είναι αναμενόμενα εκτός από την περίπτωση του ανταγωνισμού τύπου Stackelberg με ατομική έκπτωση. Σε αυτήν την περίπτωση δείχνουμε ότι αν η έκπτωση που γίνεται στον έμπορο είναι αρκετά υψηλή τότε δεν ισχύει το πλεονέκτημα της πρώτης κίνησης (first mover advantage) και ο ακόλουθος μπορεί να επιτύχει περισσότερα κέρδη από τον ηγέτη.
In this paper we examine a relatively new research field in industrial organization, the two-sided markets. Particularly, we make a survey of the literature by presenting the main points of the most important articles in this field. We present the features of two-sided markets such as the various structures, externalities, pricing etc. Next, we take a closer look at the payment cards market which is under scrutiny by competition authorities around the world mainly because of the interchange fee’s price, the correctness of which is examined. We also examine the internet and the software markets which also are two-sided markets. In the internet market we take a look at the network neutrality debate and in the software market we look into the open source software and its competition with commercial software. In the last part of the paper we examine what happens when the marginal benefit of the merchant from a card transaction is greater than the merchant fee and merchants accept cards in a Cournot and Stackelberg competition. We also refer to a discount in the merchant fee which is proportional either to the quantity that a merchant produces or to the total quantity produced by the industry. The results as far as the profits are concerned are expected except from the case of the discount which is proportional to the personal quantity of a merchant in the Stackelberg model. In this case we show that when the discount is high then the first mover advantage does not exist and the follower has more profits than the leader.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Δίπλευρες αγορές
INTERCHANGE FEE
Ουδετερότητα του δικτύου
Τέλος του εμπόρου
Payment cards
Price structure
Δομή τιμολόγησης
Κάρτες πληρωμής
Two-sided markets
Merchant Fee
Network Neutrality

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009
2009-12-15T09:13:46Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.