Αξιολόγηση της γονοτοξικότητας ψυχοθεραπευτικών σκευασμάτων σε λεμφοκύτταρα ανθρώπου

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2009 (EN)
Genotoxic evaluation of psychotropic drugs in human lemphocytes
Αξιολόγηση της γονοτοξικότητας ψυχοθεραπευτικών σκευασμάτων σε λεμφοκύτταρα ανθρώπου

Ακριτοπούλου, Κυριακή Μ.

This thesis attempts to study the cytogenetic effects of some of the most known psychoactive substances in cultures of peripheral blood lymphocytes from healthy blood donors (in vitro study). In particular, we investigated the activity of nine substances, representative of the main categories of psychotherapy drugs: clozapine (CZP), risperidone (RSD), olanzapine (OLZ) and ziprazidone (ZPN), classified as major tranquilizers, diazepam (DZ), alprazolam (AZ) , lorazepam (LZ) and Bromazepam (BZ), belonging to mild sedatives and valproic acid (BO), which is mainly used as an antiepileptic drug. Also, we examined the cytogenetic behaviour of four newly composed 1.5-benzodiazepines in the same experimental material. The increased values of the frequency of SCEs and PRI in cultures of peripheral blood lymphocytes from healthy donors, after the effect of the nine established psychotropic drugs studied, demonstrated the genotoxic and cytostatic activity of these substances in “in vitro” experimental model and the concentrations equivalent to those of oral doses respectively. All drugs showed cytotoxicity intended primarily to higher doses, while cytostatic activity, is limited to a few (CZP, ZPN, DZ, AZ, BZ and BO). The 4 studied newly composed 1.5-benzodiazepines showed different cytogenetic behaviour. The results were impressive, as all 3 of them caused suppression of SCEs and showed lack of cytostatic action, while the 4th is proved cytogenetic inactive. These findings confirm the great sensitivity of the method of Sister Chromatide Exchanges and should be the starting point for the application of the cytogenetic control in all medicines
Στην παρούσα διατριβή γίνεται προσπάθεια να μελετηθεί η κυτταρογενετική επίδραση μερικών γνωστών ψυχοτρόπων ουσιών, στα λεμφοκύτταρα καλλιεργειών περιφερικού αίματος υγιών αιμοδοτών (in vitro). Διερευνήθηκε η δραστικότητα εννέα αντιπροσωπευτικών σκευασμάτων, των κυριότερων κατηγοριών ψυχοθεραπευτικών φαρμάκων: κλοζαπίνης (CZP), ρισπεριδόνης (RSD), ολανζαπίνης (OLZ) και ζιπραζιδόνης (ZPN), που κατατάσσονται στα μείζονα ηρεμιστικά, διαζεπάμης (DZ), αλπραζολάμης (AZ), λοραζεπάμης (LZ) και βρωμαζεπάμης (BZ), που ανήκουν στα ήπια ηρεμιστικά και του βαλπροϊκού οξέος (BΟ), που χρησιμοποιείται κυρίως ως αντιεπιληπτικό. Επίσης, εξετάστηκε και η κυτταρογενετική συμπεριφορά τεσσάρων νεοσυντεθεισών 1,5-βενζοδιαζεπινών στο ίδιο πειραματικό υλικό. Η αύξηση των SCEs και η πτώση του PRI στις καλλιέργειες λεμφοκυττάρων περιφερικού αίματος υγιών αιμοδοτών, μετά την επίδραση των εννέα ψυχοφαρμάκων που μελετήσαμε, αποδεικνύουν τη γονοτοξική και κυτταροστατική δραστικότητα των ουσιών αυτών in vitro και σε συγκεντρώσεις ισοδύναμες με τις από του στόματος χορηγούμενες αντίστοιχες δόσεις. Όλα τα μελετώμενα φάρμακα παρουσίασαν κυτταροτοξικότητα κυρίως στις υψηλότερες από του στόματος χορηγούμενες δόσεις, ενώ η κυτταροστατικότητα περιορίζεται σε μερικά από αυτά (CZP, ZPN, DZ, AZ, BZ και BO). Τα αποτελέσματά των νεοσυντεθεισών 1,5-βενζοδιαζεπινών ήταν εντυπωσιακά, καθώς οι 3 από αυτές προκάλεσαν συμπίεση των SCEs και έλλειψη κυτταροστατικής δράσης, ενώ η 4η αποδείχθηκε κυτταρογενετικά αδρανής.

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Proliferation rate index
Γονοτοξικότητα
Κυτταροστατικότητα
Genotoxicity
Cytotoxicity
Cytostaticity
Γενετική τοξικολογία
Sister chromatic exchanges
Psychotropic drugs
Ψυχοτρόπα φάρμακα, Τοξικολογία
Ψυχοθεραπευτικά σκευάσματα
Genetic toxicology
Χρωματοδιακές ανταλλαγές
Psychotropic drugs, Toxicology
Κυττταροτοξικότητα
Δείκτης ρυθμού πολλαπλασιασμού

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2009
2009-12-15T09:13:48Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Βιολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)