Οικονομετρική ανάλυση των δυναμικών χαρακτηριστικών των διδύμων ελλειμμάτων: Η περίπτωση της Ελλάδας

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
An Empirical Investigation of the Dynamics of the Twin Deficits: The case of Greece
Οικονομετρική ανάλυση των δυναμικών χαρακτηριστικών των διδύμων ελλειμμάτων: Η περίπτωση της Ελλάδας

Τραχανάς, Εμμανουήλ Σταματίου

One of the most important open macroeconomics issues, during the current global economic turmoil and expanding recession, concerns the sustainability of persistent budget and trade deficits as well as possible interactions between them. These deficits are most crucial due to severe debt servicing costs, faced by today’s economies despite their development level. This paper presents time series evidence over the period 1960 up to 2007 using Greek data. Our results confirm “weak” sustainability of both deficits and evidence in favor of the Keynesian rationale regarding the “twin deficits hypothesis”.
Από το 2001 και μετέπειτα, η Ελλάδα, για άλλη μια φορά έρχεται αντιμέτωπη με αυξημένα ελλείμματα, που την οδήγησαν υπό καθεστώς επιτήρησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Η αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής από την κυβέρνηση προφανώς απαιτεί πολύ καλή γνώση των δυναμικών χαρακτηριστικών των δύο βασικών ελληνικών ελλειμμάτων, του ελλείμματος του κρατικού προϋπολογισμού και του εμπορικού ελλείμματος. Ειδικότερα, απαιτείται η διερεύνηση του τρόπου σύνδεσης των δύο ελλε!ιμμάτων, δηλαδή ο προσδιορισμός της ύπαρξης αιτιωδών σχέσεων ανάμεσα τους, όπως και η κατεύθυνση των αιτιωδών επιδράσεων. Περαιτέρω, ιδιαίτερη σημασία έχει και η διερεύνηση της δυνατότητας της διαχρονικής διατήρησης τους σε ελεγχόμενα επίπεδα.Στην διεθνή βιβλιογραφία, τα παραπάνω, είναι γνωστά ως η υπόθεση των διδύμων ελλειμμάτων (twin deficits hypothesis) και η μελέτη της διατηρησιμότητας (sustainability) των ελλειμμάτων αυτών. Επιπλέον, και ενώ το 2002 η Ελλάδα αντιμετώπισε μία σημαντική θεσμική και διαρθρωτική αλλαγή, την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Νομισματική Ένωση, εντούτοις οι μελέτες στα ζητήματα που τέθηκαν ανωτέρω σταματούν στο 2000. Κατά συνέπεια, ο σκοπός της παρούσας μελέτης εστιάζει στην διερεύνηση των παραπάνω ζητημάτων για την Ελληνική οικονομία με νεότερα οικονομικά στοιχεία και στην κατάθεση συμπερασμάτων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τους ασκούντες την οικονομική πολιτική.Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήσαμε ετήσια στοιχεία για την ελληνική οικονομία της περιόδου 1960-2007 και εφαρμόζοντας την μέθοδο συνολοκλήρωσης της μέγιστης πιθανοφάνειας του Johansen (1988), καθώς και τους ελέγχους αιτιότητας του Granger (1969), προσπαθήσαμε να διερευνήσουμε και να δώσουμε απαντήσεις στα ανωτέρω ερωτήματα.Τα εμπειρικά μας ευρήματα δείχνουν την ύπαρξη «ασθενούς» διατηρησιμότητας και για τα δύο υπό εξέταση ελλείμματα και ακόμα επιβεβαιώνουν την παραδοσιακή προσέγγιση για τα δίδυμα ελλείμματα, με την ύπαρξη μακροχρόνιας αιτιώδους σχέσης μεταξύ τους και κατεύθυνση από το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού προς το εμπορικό έλλειμμα.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Trade deficit
Συνολοκλήρωση
Ελλειμμα κρατικού προυπολογισμού
Cointegration
Sustainability
Twin deficits hypothesis
Δίδυμα ελλείμματα
Εμπορικό έλλειμμα
Budget deficit
Διατηρησιμότητα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009
2009-12-15T09:53:22Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)