Συμβολή των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και της τηλεπισκόπησης στην υδρογεωλογία της ΒΑ Χαλκιδικής

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
The contribution of G.I.S and remote sensing in hydrogeological study of NW Halkidiki (Northern Greece)
Συμβολή των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και της τηλεπισκόπησης στην υδρογεωλογία της ΒΑ Χαλκιδικής

Λαμπίρη, Μαρία Γεωργίου

Η ευρύτερη περιοχή της Ολυμπιάδας, που βρίσκεται στο ΒΑ τμήμα του νομού Χαλκιδικής, είναι μια περιοχή που έχει μελετηθεί επαρκώς από γεωλογική και υδρογεωλογική σκοπιά και υπάρχει πλήθος στοιχείων. Με βάση τα στοιχεία αυτά, στην παραπάνω περιοχή , επιχειρείται: α) Η αξιολόγηση της δυνατότητας της πολυφασματικής δορυφορικής εικόνας Landsat-7/ETM+ και της πολυφασματικής εικόνας QuickBird στον εντοπισμό τμημάτων αυξημένης επιφανειακής εδαφικής υγρασίας (γνωρίζοντας την ύπαρξη αβαθών υδροφόρων συστημάτων στην περιοχή της Ολυμπιάδας). β) Η χαρτογράφηση γραμμώσεων με την χρήση των παραπάνω εικόνων. γ) Ο πειραματισμός με ορισμένες από τις πολυάριθμες μεθόδους ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας, σε συνδυασμό με την χρήση των Γ.Σ.Π.. δ) Τέλος, η σύγκριση των αποτελεσμάτων της παραπάνω επεξεργασίας, από τα οποία εξάγονται και τα τελικά αποτελέσματα. Στην πολυφασματική εικόνα Landsat-7/ETM+ ήταν εφικτός ο υπολογισμός της επιφανειακής θερμοκρασίας του εδάφους εξαιτίας της καταγραφής του θερμικού υπέρυθρου φάσματος από τον ενισχυμένο πολυφασματικό χαρτογράφο του δορυφόρου. Υπολογίστηκαν επίσης ο “Δείκτης Βλάστησης Κανονικοποιημένης Διαφοράς” (Normalized Difference Vegetation Index/ NDVI), στις πολυφασματικές εικόνες των δορυφόρων Landsat-7/ETM+ και QuickBird, καθώς επίσης και ο “Δείκτης Υπέρυθρου Κανονικοποιημένης Διαφοράς” (Norrmalized Difference Infrared Index/ NDII), στην εικόνα του δορυφόρου Landsat-7/ETM+, με τη χρήση του λογισμικού ENVI. Επιπλέον χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος Ανάλυσης Κύριων Συνιστωσών (Principal Component Analysis/ PCA), στις πολυφασματικές εικόνες Landsat-7/ETM+ και QuickBird, με σκοπό την χαρτογράφηση φωτογραμμώσεων. Τα αποτελέσματα σχετικά με την θερμική εικόνα ήταν διαφορετικά από αυτά που αναμένονταν, κυρίως εξαιτίας της μικρής διακριτικής ικανότητας της εικόνας Landsat-7/ETM+ στη θερμική φασματική ζώνη (band 6) αλλά και λόγω του γεγονότος ότι οι θερμικές εικόνες του δορυφόρου Landsat-7/ETM+ καταγράφουν την επιφανειακή θερμική ακτινοβολία των αντικειμένων. Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή των δεικτών βλάστησης (NDVI) και υπέρυθρου (NDII), τόσο στην πολυφασματική εικόνα Landsat-7/ETM+ όσο και στην πολυφασματική εικόνα του δορυφόρου QuickBird, ήταν ικανοποιητικά. Τα ποιοτικά αποτελέσματα των εικόνων συμπίπτουν σε μεγάλο βαθμό αλλά η εικόνα QuickBird υπερτερεί έναντι της Landsat-7/ETM+ ως προς την πολύ καλύτερη διακριτική ικανότητα (2,5m περίπου στο πολυφασματικό). Η εφαρμογή της Ανάλυσης Κύριων Συνιστωσών φάνηκε ιδιαίτερα αποτελεσματική στην χαρτογράφηση γραμμώσεων που σχετίζονται τόσο με τα ρήγματα όσο και με το υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής.
The region of Olympiada, which is located in the north-eastern part of Chalkidiki, has been sufficiently studied in the past and thus there are adequate geological and hydrogeological data. Based on this data, a comparative evaluation of the application of satellite multispectral images (Landsat-7/ETM+ and Quickbird) is performed concerning: a) The ability to detect temperature disorders on the ground surface, owing to the rather shallow aquifer, by using satellite multispectral images (Landsat-7/ETM+ and Quickbird). b) The ability to map lineaments by using the above satellite images c) The experimenting with various digital image processing techniques, in conjuction with G.I.S. (ArcGIS) software. d) The comparison of the results of the above processing techniques. To the multispectral image Landsat-7/ETM+ was attainable the calculation of the surface soil temperature because of the recording of the thermal infrared band by the Enhanced Thematic Mapper of the satellite. Furthermore, was calculated the “Normalized Difference Vegetation Index/ NDVI” to the satellite multispectral images Landsat-7/ETM+ and QuickBird, as well as the “Norrmalized Difference Infrared Index/ NDII” to the multispectral satellite image Landsat-7/ETM+, using ENVI software. Furtermore, it was used the method of “Principal Component Analysis/PCA” in order to be detected and mapped lineaments. The results concerning the thermal image of the satellite Landsat-7/ETM+, were unexpected, mainly because of the low spatial ability (60m) of the satellite Landsat-7/ETM+ in thermal infrared band (band 6) and secondly, owing to the fact that thermal satellite images Landsat-7/ETM+ record the surface thermal radiation of the objects. The results of the “Normalized Difference Vegetation Index/ NDVI” and the “Norrmalized Difference Infrared Index/ NDII” were satisfying for both of the multispectral images. The qualitative characteristics were similar for the Landsat-7/ETM+ and QuickBird image as well, but the QuickBird image outplaces because of its high spacial ability (2,5m to the multispectral). The apply of the method of “Principal Component Analysis/PCA”, was rather effective to the lineaments mapping wich are associated not only with the faults but also with the drainage of the study area.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Υγρασία
Temperature
Τηλεπισκόπηση
Θερμοκρασία
Humidity
Georgaphic information system
Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών
Remote sensing

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009
2009-12-15T10:13:48Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Γεωλογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.