Οι αντωνυμίες σε μεσαιωνικά κυπριακά κείμενα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
The pronouns in medieval cypriot texts
Οι αντωνυμίες σε μεσαιωνικά κυπριακά κείμενα

Κουντούρης, Αντώνης Ηλία

Αξιοποιώντας το υλικό των πεζών κειμένων σε κυπριακή διάλεκτο της περιόδου από τον 13ο έως τον 16ο αιώνα (Ασίζες, Χρονικά του Μαχαιρά και του Βουστρώνιου, Φιορ δε Βερτού, μετάφραση εκκλησιαστικού κειμένου από τον Ιωάννη Σανκταμαύρα, μετάφραση ομιλίας του Ιωάννη Δαμασκηνού), και αφού αποδελτιώθηκαν και ταξινομήθηκαν όλες οι αντωνυμίες, και μελετήθηκαν όλοι οι τύποι τους ως προς τη φωνολογία, τη μορφολογία, τη σύνταξη και τη σημασία, ανιχνεύεται ο βαθμός αρχαϊκότητας και νεωτερικότητας στα επιμέρους κείμενα, και σε επίπεδο μορφολογίας μελετάται η οργάνωση της πολυτυπίας των αντωνυμιών. Προκύπτει ότι η αρχαϊκότητα είναι συνάρτηση της παλαιότητας του κειμένου (μόνη παρέκκλιση αποτελεί η μετάφραση της ομιλίας του Ιωάννη Δαμασκηνού). Σε σχέση με την πολυτυπία, παρατηρείται μία ευρεία προτίμηση της ακλισίας έναντι της κλιτικότητας.
Using the material from prose texts in the Cypriot dialect from the 13th to the 16th century (Assises, Machaeras and Voustronios’s Annals, Fior de Vertu, an ecclesiastical text translated by Ioannis Sanktamavras and a translated speech of John Damascenus), after indexing and listing all the pronouns, every form is studied in relation to its phonology, morphology, syntax and meaning. The degree of archaism and innovation is examined in every individual text, and how the polytypy of pronouns is structured is also considered. It is concluded that the degree of archaism depends on how old the text is (the only exception being the translation of the Damascenus’ speech). Concerning polytypy, a widespread preference for indeclinability over declinability is observed.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Medieval cypriot dialect
Αντωνυμίες
Μεσαιωνική κυπριακή διάλεκτος
Pronouns

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009
2009-12-15T12:30:17Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.