Physicochemical characterization of modern and contemporary paintings

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Φυσικοχημικός χαρακτηρισμός χρωστικών υλικών σε ζωγραφικά έργα σύγχρονης ζωγραφικής
Physicochemical characterization of modern and contemporary paintings

Παπλιάκα, Ζωή-Ειρήνη

Στην παρούσα εργασία μελετούνται τα υλικά σύγχρονων έργων τέχνης ζωγραφικής της πρώτης συλλογής με την οποία ξεκίνησε το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, τα οποία έχουν ανάγκη από συντήρηση ώστε να διευκολυνθεί η μελλοντική αποκατάστασή τους και να επιτευχθούν οι καλύτερες συνθήκες έκθεσης και αποθήκευσής τους. Με την συνδυαστική χρήση των φασματοσκοπιών micro-Raman και micro-FTIR, επιτεύχθηκε ολοκληρωμένη μελέτη των σύγχρονων έργων ζωγραφικής. Με την φασματοσκοπία micro-Raman πραγματοποιήθηκε ο χαρακτηρισμός των χρωστικών και με την micro-FTIR η ταυτοποίηση όλων των υλικών αλλά ιδιαίτερα των συνδετικών μέσων και των πληρωτικών υλικών. Στην συνέχεια, διερευνάται η συμπεριφορά και η σταθερότητα συνθετικών χρωστικών εφαρμοσμένων σε δύο σύγχρονα συνδετικά μέσα, τον πολυ(οξικό βινυλεστέρα) και το συμπολυμερές ακρυλικού εστέρα στυρενίου. Στόχος είναι, η μελέτη των χρωματικών και μοριακών αλλοιώσεων και η σύγκριση της σταθερότητας τους. Οι χρωστικές που εξετάσθηκαν είναι: τα κίτρινα Hansa PY3 και PY74, οι κινακριδόνες PV19 και PR122, η Ναφθόλη AS PR112, το φθαλοκυανίκό πράσινο PG7 και μπλε PB15, η διοξαζίνη PV37, το καφέ του van Dyck PBk11, το μαύρο Ivory PBk9 και το διοξείδιο του τιτανίου PW6. Οι οργανικές χρωστικές εφαρμόστηκαν είτε μόνες τους είτε αναμιγμένες με την δομή ρουτίλιο ή με μίγμα των δομών ρουτιλίου / ανατάσης του διοξειδίου του τιτανίου. Οι πειραματικοί πίνακες που κατασκευάστηκαν υποβλήθηκαν σε δοκιμές τεχνητής γήρανσης. Οι επιπτώσεις στο χρώμα μελετώνται μέσω χρωματομετρικών μετρήσεων και στη μοριακή δομή μέσω της φασματοσκοπίας υπερύθρου. Τα πειράματα επιταχυνόμενης γήρανσης περιελάμβαναν έκθεση σε θερμό και υγρό περιβάλλον (90 οC, 60% RH) και έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία (350 nm, 30 οC και 50% RH, με μια απότομη αύξηση της θερμοκρασία στους 90 οC μόνο για 3 μέρες). Μεγαλύτερη χρωματική διαφορά διαμορφώνεται με την επίδραση του θερμού και υγρού περιβάλλοντος κατά την οποία στην επιφάνεια ορισμένων χρωματικών στρωμάτων του πολυ(οξικού βινυλεστέρα) κάνουν την εμφάνισή τους προσθετικά του ομοπολυμερούς. Στην επίδραση υπεριώδους ακτινοβολίας σημαντικό ρόλο έπαιξε το συνδετικό μέσο στο οποίο εφαρμόστηκαν οι χρωστικές, ενώ η προσθήκη διοξειδίου του τιτανίου και ιδιαίτερα το μίγμα των δομών ανατάσης-ρουτιλίου επιτάχυνε την διαδικασία φωτογήρανσης, η οποία είναι πιο έντονη στα χρωματικά στρώματα του συμπολυμερούς ακρυλικού εστέρα στυρενίου
The study is surveying the materials of modern and contemporary paintings of the first collection with which started the Macedonian Museum of Contemporary Art in Thessaloniki, and are in need of careful conservation so as to determine suitable environmental conditions for display, storage and transport. The combined use of both micro-FTIR and micro-Raman spectroscopy has allowed determination of almost all painting materials. Raman micro-spectroscopy was able to identify nearly all pigments, to determine the exact pigment type and to differentiate pigments that even belong in the same sub-group and differ only in the substituent. FTIR micro-spectroscopy was used successfully in detecting binding media and extenders, and achieved in some cases even to identify the additives used for the paint preparation, and to detect the degradation state of the binding medium. Moreover, the stability of a series of synthetic pigments applied with two different contemporary binding media, poly (vinyl acetate) and styrene-acrylic copolymer, is investigated concerning the effects of accelerated ageing. Aim is the study of their colour and molecular changes and the comparison of their stability. The pigments that were investigated are : yellow Hansa PY3 and PY74, quinacridone PV19 and PR122, naphthol AS PR112, phthalocyanine green PG7 and blue PB15, dioxazine PV37, Van Dyck brawn PBk1, ivory black PBK9 and titanium dioxide. The organic pigments applied either alone or mixed with titanium dioxide, in the form rutile or as a mixture of the forms rutile/anatase. The experimental tables were subjected to ageing tests and the results as the colour are studied through colorimetric measurements and to the molecular structure through infrared spectroscopy in reflectance mode. The ageing tests included exposure to high temperature and humidity (90 oC, 60% RH) and exposure to ultraviolet radiation (350nm, 30 oC and 50% RH, with a high increase of temperature at 90oC only for 3 days). The biggest colour difference is caused by high temperature and humidity which also caused the appearance of several additives of PVA on some of its colour layers. In the impact of ultraviolet irradiation, the binding medium played an important role, while the addition of titanium dioxide, and specially the addition of the mixture of the forms rutile/anatase, accelerated the procedure of photodegradation and influenced more the chromatic layers of acrylic ester copolymer

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Painting, Conservation and restoration
Χρωστικές
Organic pigments
Συνθετικές ρητίνες
Φασματοσκοπία micro-Raman
Φασματοσκοπία micro-FTIR
Micro Raman spectroscopy
Micro FTIR spectroscopy
Contemporary pictorial art
Pigments
Οργανικές συνθετικές χρωστικές
Synthetic resins
Ζωγραφική, Συντήρηση και αποκατάσταση
Τεχνητή γήρανση
Accelerated ageing
Ζωγραφικά έργα σύγχρονης τέχνης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009
2009-12-16T06:36:45Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων"

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.