Χρηματοδότηση και μηχανισμοί διάχυσης των αποτελεσμάτων της νανοτεχνολογίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Fundings and diffiusion mechanism of Nanotechnology
Χρηματοδότηση και μηχανισμοί διάχυσης των αποτελεσμάτων της νανοτεχνολογίας

Σεραφείμ, Αθανάσιος Ιωάννη

This project reffers to the European ---- and more specific to the ---. It focuses on the impact of the EFP caused on the development and evolution of scientific scelors which are related with Nonotechnologies and Nonoscience in a regional and European level. Beside that, statistical results are presented and conclusions are extracted about the course of the N&N during the GFP and the FTP, not only the critical role of the correct and const---- difiussion of technologie is pointed out but also the mechanism of realizing this spreching of technologie and by whom. At the conclusion of this project is the important contribution, the work, the right explotation of the European funels and the radical evolution during the past 20 years of the LTFN are highlighted.
Η παρούσα εργασία αναφέρεται στα Ευρωπαϊκά Πλαίσια Στήριξης και πιο αναλυτικά στο 7ο. Επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο επιδρούν αυτά στην ανάπτυξη και εξέλιξη των επιστημονικών κλάδων που σχετίζονται με τη Νανοτεχνολογία και τη Νανοεπιστήμη σε πανευρωπαϊκό αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Επίσης, παρουσιάζονται στατιστικά αποτελέσματα και εξάγονται συμπεράσματα για την πορεία της Ν&Ν κυρίως κατά την διάρκεια του 6ου και 7ου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Στήριξης. Επισημαίνεται ακόμη, ο κρίσιμος ρόλος τον οποίο διαδραματίζει η σωστή διάχυση της τεχνολογίας-τεχνογνωσίας καθώς και το πώς αυτή πραγματοποιείται και από ποιους. Τέλος, γίνεται αναφορά στη σημαντική συμβολή του εργαστηρίου LTFN πάνω στην έρευνα στον κλάδο της Ν&Ν, στη σωστή αξιοποίηση των πόρων που παρείχε η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και στην κάθετη εξέλιξη που ξεκίνησε το εργαστήριο περίπου πριν από 20 χρόνια.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ευρωπαϊκά πλαίσια στήριξης
LTFN
Νανοτεχνολογία
Διάχυση τεχνολογίας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009
2009-12-16T08:08:01Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.