Urban water supply and drainage systems in Eellenistic and Roman Macedonia

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2009 (EN)
Συστήματα ύδρευσης και αποχέτευσης κατά την ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδο στη Μακεδονία
Urban water supply and drainage systems in Eellenistic and Roman Macedonia

Καϊάφα, Ασημίνα Γ.

Δεδομένου του περιορισμένου έως σήμερα ενδιαφέροντος για τις υδραυλικές υποδομές των ελληνιστικών και ρωμαϊκών πόλεων της Μακεδονίας με την παρούσα έρευνα επιχειρήθηκε αρχικά η απογραφή του σχετικού υλικού, και στη συνέχεια η μελέτη κάθε υδραυλικού μορφώματος ξεχωριστά, καθώς και η συνθετική αξιολόγηση σε επίπεδο οικοδομικών συνόλων και πόλεων, μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της πορείας της υδραυλικής στον αρχαίο κόσμο. Από την αποτίμηση των καταγεγραμμένων στοιχείων προκύπτει ότι η υδραυλική τέχνη στην ελληνιστική και ρωμαϊκή Μακεδονία, σε επίπεδο αστικής υδροδότησης και απαλλαγής από όμβια και αστικά λύματα, αποτελεί τη συνέχεια μιας υδραυλικής παράδοσης, η απαρχή της οποία πιθανολογείται τον 6ο αι. π.Χ., ως άμεση αντανάκλαση της δημιουργίας εγκαταστάσεων με την οργάνωση και τη δομή μιας πόλης. Κατά τους ελληνιστικούς χρόνους, με το Ιπποδάμειο σύστημα να κυριαρχεί στον πολεοδομικό σχεδιασμό, αλλά και στη ρωμαϊκή εποχή, οπότε και γενικεύεται η χρήση λουτρών και αποχωρητηρίων στη Μακεδονία, τα υδροδοτικά και αποχευτικά δίκτυα εξελίχθηκαν, συμβαδίζοντας με τις ανάγκες και απαιτήσεις της κάθε εποχής, κατασκευάζονταν δε και λειτουργούσαν με την κρατική πρόνοια και βάσει καθορισμού νομικού πλαισίου. Πρόκειται για απλές ή συνθετότερες εγκαταστάσεις λήψης, υδραγωγής, διανομής, χρήσης νερού, αλλά και απαλλαγής από πλεονάζοντα ύδατα και λύματα, κάποιες φορές θαυμαστού μεγέθους, προσαρμοσμένες στην τοπική νοοτροπία, την τοπογραφία, τις υδρογεωλογικές και κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής. Αναμφίβολα οι Μακεδόνες γνώριζαν τη σημαντικότητα του υγρού αγαθού, που αποτελούσε στην περιοχή φυσικό πόρο εν αφθονία, αλλά και την επιτακτική ανάγκη της ποιοτικής εκτίμησης των υδάτων πριν την κατανάλωσή τους. Είχαν εξειδικευμένους τεχνίτες με τεχνογνωσία, ικανούς να δημιουργούν σε όλη τη Μακεδονία οργανωμένες και αποδοτικές υδραυλικές υποδομές, οι οποίες καθ΄όλη τη διάρκεια των ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων αποτελούσαν αναπόσπαστο μέτος της οικιστικής τους φυσιογνωμίας
Due to the reduced interest on urban water technology of Hellenistic and Roman Macedonia, during the present study purposeful water supply and drainage constructions exposed by excavations have been listed and described. Secondly, the evidenced stuff have been estimated and discussed, comparing to the history of water and sanitation of ancient world. It is demonstrated that hydraulic engineering in Hellenistic and Roman Macedonia, and especially urban water supply and drainage, is a continuity of a hydraulic tradition that occured during the 6th century, related to the appearance of urban centers in the area, that means permanent, well organized establishments with government. During the Hellenistic age most Macedonian cities appeared to have been built with the Hippodamian system and in Roman era baths and latrines in Macedonia played a major role in the lifestyle. Under these conditions urban water supply and drainage systems were advanced, performed by the central authority, planned and built covering everyday needs, according to an existed legislation and institutional framework for water management. They include simple or complicated structures, sometimes magnificent, dealing with the collection, conveyance, supply and use of water in Macedonia cities, the drainage of storm and control and disposal of wastes. They all were always adjusted to the local culture, geomorphology, topography plus the hydrological and climatic conditions. It is well documented that Macedonians were aware of the importance of pure water and the availability of water in large quantities of their area. They knew very well the influence of water on public health and how important was to evaluate the quality of the drinkable water before its consumption. Macedonian engineers, during the Hellenistic and Roman period, had a solid experience and expertise plus the ability to create in all over their country developed and successful urban water supply and drainage techniques, characterized by durability and sustainability, being in any case the backbone of each city

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Urban water supply and drainage networks in Hellenistic and Roman Macedonia
Macedonian aqueducts and qanats
Water-supply, History, Macedonia
Rockcut and masonry open channels
Υδρευση, Ιστορία, Μακεδονία
Closed earthenware and lead pipes under pressure, sewerage pipes
Πηγάδια και ομβροσυλλέκτε
Wells and cisterns
Reservoirs, water towers, fountains, impluvia
Αποχετευτικό δίκτυο, Ιστορία, Μακεδονία
Sewerage, History, Macedonia
Μακεδονικά υδραγωγεία και υδρομαστεύσεις
Κλειστοί πήλινοι και μολύβδινοι αγωγοί ύδρευσης, αποχευτικοί σωλήνες
Δεξαμενές , πύργοι νερού, κρήνες, αναβρυτήρια, impluvia
Αστικά δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης ελληνιστικής και ρωμαϊκής Μακεδονίας
Λαξευτά και κτιστά κανάλια ελεύθερης ροής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2009
2009-12-16T08:20:24Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)