Η θεώρηση του κόσμου στη λατρεία του Μίθρα. Μία προσέγγιση σύμφωνα με τις αρχές γνωσιακών θεωριών

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Worldview of the Mithra's cult. A cognitive approach
Η θεώρηση του κόσμου στη λατρεία του Μίθρα. Μία προσέγγιση σύμφωνα με τις αρχές γνωσιακών θεωριών

Παναγιωτίδου, Ολυμπία Ζαφειρίου

Η παρούσα εργασία εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο οι μυημένοι στα μυστήρια του Μίθρα διαμόρφωναν συγκεκριμένες εικόνες και υποθέσεις για την πραγματικότητα, οι οποίες συγκροτούσαν το ιδιαίτερο σύστημα κοσμοθεώρησης του Μιθραϊσμού. Συγκεκριμένα, διερευνώνται τα περιεχόμενα των οικουμενικών κατηγοριών, που συγκροτούν εν γένει τα συστήματα θεώρησης του κόσμου σύμφωνα με τη θεωρία του Michael Kearney, όπως διαμορφώνονταν μέσα στη συνάφεια της μιθραϊκής λατρείας. Ειδικότερα, μελετάται ο τρόπος με τον οποίο οι Μιθραϊστές αντιλαμβάνονταν τον εαυτό τους και κατ’ επέκταση το χώρο και το χρόνο κατά τη συμμετοχή τους στα μυστήρια του Μίθρα και μετά. Εξετάζεται περαιτέρω το συμβολικό σύστημα της σκηνής της ταυροκτονίας και ο τρόπος που αυτό γινόταν αντιληπτό από τους μυημένους. Τέλος γίνεται μία προσπάθεια ένταξης του Μιθραϊσμού στον εικονιστικό τύπο θρησκευτικότητας σύμφωνα με τη θεωρία του Whitehouse.
This Thesis studies the way in which the initiates into the mysteries of Mithras formed specific images and assumptions about reality constituting the specific worldview of Mitraism. In particular, the contents of the worldview universals, which according to Michael Kearney’s theory fundamentally constitute the various worldviews, are investigated as they were formed within the mithraic context. In this framework, the way in which Mithraists perceived their selves, and further space and time is investigated during their participation to the mysteries and afterwards. Further, the symbolic system of the tauroctony’s scene is studied as well as the way in which this system was perceived and conceived by the initiates. Finally, there is an attempt to subsume Mithraism in the imagistic mode of religiosity according to Whitehouse’s theory.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Symbolic system of the tauroctony
Γνωσιακές θεωρίες
Perception of self, space, time
The cult of Mithras
Cognitive theories
Worldview
Αντίληψη του εαυτού, του χώρου, του χρόνου
Συμβολικό σύστημα ταυροκτονίας
Τύποι θρησκευτικότητας
Modes of religiosity
Λατρεία του Μίθρα
Κοσμοθεώρηση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2009
2009-12-18T11:18:35Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Θεολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)