Τεχνολογικά εργαλεία για την υποστήριξη της σεναριογραφημένης συνεργατικής μάθησης: οι περιπτώσεις του Collage & του Reload Player

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Technology tools for scripted collaborative learning: the cases of collage & reload player
Τεχνολογικά εργαλεία για την υποστήριξη της σεναριογραφημένης συνεργατικής μάθησης: οι περιπτώσεις του Collage & του Reload Player

Μιχαηλίδης, Νικόλαος Παναγιώτη

Collaborative Learning (CL) constitutes today an important and promising pedagogical approach with intense research interest. Moreover, the effort of supporting the collaboration between learners with suitable technological tools, gives an impulse, at the last two decades, in the growth of the particular dynamic community of Computer-Supported Collaborative Learning (CSCL). An interesting development in this field, are the efforts for the growth of the techniques and tools that support the scripted collaborative learning, aiming at the achievement of optimal collaboration conditions between group members. The newest and highly promising approach in this direction is the modeling of the collaboration scripts as design patterns, of the widely acceptable collaborative learning techniques and their formalization using the IMS-LD specification. In this context, patterns reflect the experience of experts in collaborative learning domain and they capture common solutions to recurrent problems in an educational scenario. IMS Learning Design is an educational modeling language that allows the formal description of a wide range of pedagogical models, including group work and collaborative learning. The language reflects the way learners perform collaborative activities using resources (content or/and services) and how all these components are coordinated into a learning flow. This thesis, presents two CSCL case studies implementing two technological tools for the support of scripted collaborative learning, carried out in the context of two postgraduate courses in the Computer Science department of Aristotle University of Thessaloniki. The collaborative research activities, showed that the approach of collaboration scripts can be successfully implemented in real educational settings and thus constitute a flexible and efficient way of supporting the learning and teaching processes, especially in the Higher Education. Furthermore, the use of the two technological tools, provide significant educational benefits over traditional non-collaborative pedagogical approaches. In particular, Collage LD Editor guides and supports in a simple and easy manner, the process of authoring effective collaboration scripts (using the IMS-LD specification), even from users without any technical background or experience in collaborative learning techniques. On the other hand, Reload LD Player supports the effective enactment of collaborative learning scripts, formalized in IMS-LD, by automatically guiding and coordinating the learners throughout the learning flow of the prescribed collaborative activities. The thesis, presents the theoretical background for the scripted collaborative learning, introduces the goals and educational context of the two case studies, elaborates on how Collage and Reload LD Player were employed, describes the applied evaluation methodologies, and presents and discusses the most important findings derived from the two case studies.
Η συνεργατική μάθηση (collaborative learning) αποτελεί σήμερα μια σημαντική και πολλά υποσχόμενη παιδαγωγική προσέγγιση με έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον. Μάλιστα, η προσπάθεια υποστήριξης της συνεργασίας των εκπαιδευόμενων με κατάλληλα τεχνολογικά εργαλεία, δίνει ώθηση, τις τελευταίες δυο περίπου δεκαετίες, στην ανάπτυξη της ιδιαίτερης δυναμικής κοινότητας για τη «Συνεργατική Μάθηση Με Υποστήριξη Υπολογιστή». Μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη στο χώρο αυτό αποτελούν οι προσπάθειες για την ανάπτυξη τεχνικών και εργαλείων που υποστηρίζουν την σεναριογραφημένη συνεργατική μάθηση (scripted collaborative learning), με στόχο την επίτευξη βέλτιστων συνθηκών συνεργασίας μεταξύ των μελών της ομάδας. Η πιο νέα και υποσχόμενη προσέγγιση προς αυτήν την κατεύθυνση είναι η μοντελοποίηση των συνεργατικών σεναρίων ως σχεδιαστικά πρότυπα (design patterns) των ευρέως αποδεκτών τεχνικών συνεργατικής μάθησης και η τυποποίηση τους με τη χρήση της προδιαγραφής IMSLD. Τα πρότυπα απεικονίζουν την εμπειρία των ειδικών στο πεδίο της συνεργατικής μάθησης και αποτυπώνουν κοινές λύσεις σε επαναλαμβανόμενα προβλήματα ενός εκπαιδευτικού σεναρίου. Η IMS-LD είναι μια εκπαιδευτική γλώσσα που επιτρέπει την περιγραφή μαθησιακών σεναρίων, για μια μεγάλη γκάμα παιδαγωγικών μοντέλων, συμπεριλαμβανομένων της συνεργατικής μάθησης. Η Διπλωματική αυτή Εργασία παρουσιάζει τη μελέτη εφαρμογής δυο τεχνολογικών εργαλείων για την υποστήριξη της σεναριογραφημένης συνεργατικής μάθησης, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο διδασκαλίας δυο μεταπτυχιακών μαθημάτων του Τμήματος Πληροφορικής του Α.Π.Θ. Οι ερευνητικές δραστηριότητες και στις δυο μελέτες περιπτώσεων έδειξαν ότι τα συνεργατικά σενάρια μπορούν να εφαρμοστούν με επιτυχία σε καθημερινές εκπαιδευτικές συνθήκες και να αποτελέσουν έτσι μια ευέλικτη και αποδοτική μορφή μάθησης για τη διδασκαλία των μαθημάτων, ειδικά στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Επίσης, η χρήση των δυο τεχνολογικών εργαλείων, παρέχει σημαντικά εκπαιδευτικά οφέλη σε σχέση με τις μέχρι πρότινος παραδοσιακές, μη-συνεργατικές μεθόδους διδασκαλίας. Συγκεκριμένα, το Collage είναι σε θέση να υποστηρίξει την εύκολη και γρήγορη δημιουργία αποτελεσματικών και εποικοδομητικών συνεργατικών σεναρίων (χρησιμοποιώντας την προδιαγραφή IMS-LD), ακόμα και από χρήστες χωρίς ιδιαίτερο τεχνικό υπόβαθρο ή/και εμπειρία σε μεθόδους συνεργατικής μάθησης. Από την άλλη ο Reload Player θεωρήθηκε ως ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την αποτελεσματική υποστήριξη της εκτέλεσης συνεργατικών σεναρίων σε IMS-LD, που καθοδηγεί αυτόματα και συντονίζει τους εκπαιδευόμενους καθ’ όλη τη διάρκεια της μαθησιακής ροής των συνεργατικών δραστηριοτήτων. Η εργασία, παρουσιάζει το θεωρητικό υπόβαθρο της σεναριογραφημένης συνεργατικής μάθησης, κάνει μια εισαγωγή στους ειδικούς σκοπούς και το εκπαιδευτικό πλαίσιο των δυο μελετών περίπτωσης, επεξηγεί τον τρόπο εφαρμογής των εργαλείων Collage & Reload Player, περιγράφει την μεθοδολογία αξιολόγησης που εφαρμόστηκε και παρουσιάζει και αναλύει τα πιο σημαντικά αποτελέσματα και συμπεράσματα που προκύπτουν από τη μελέτη των δυο περιπτώσεων.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

IMS learning design specification
Σεναριογραφημένη συνεργατική μάθηση
Η προδιαγραφή IMS learning design
Συνεργατική μάθηση με υποστήριξη υπολογιστή
Scripted collaborative learning
Design patterns
Εργαλείο εκτέλεσης σεναρίων σε IMS-LD reload player
The reload player IMS-LD enactment tool
Εργαλείο σύνταξης συνεργατικών σεναρίων σε IMS-LD Collage
Computer-supported collaborative learning (CSCL)
The collage IMS-LD authoring tool
Σχεδιαστικά πρότυπα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2009
2009-12-21T07:15:51Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)