Αλγόριθμος βελτιστοποίησης τύπου gradient για τη σχεδίαση βιομηχανικών συστημάτων παραγωγής: συγκριτική μελέτη με άλλους αλγορίθμους

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
A Gradient Type Optimisation Algorithm for the Designing of Industrial Production Systems: comparative study with other algorithms
Αλγόριθμος βελτιστοποίησης τύπου gradient για τη σχεδίαση βιομηχανικών συστημάτων παραγωγής: συγκριτική μελέτη με άλλους αλγορίθμους

Δαγκάκης, Γεώργιος Δημητρίου

In this work we effectuate a Gradient method for the resolution of the Buffer Allocation Problem (BAP). The original method was proposed by Gershwin and Schor (2000) and it was modified so that it can collaborate with an estimative function, proposed by Diamantidis, Heavey and Papadopoulos (2005). Using this effectuation we were able to conduct experiments in serial, distinguishable and reliable production lines, in which each work station can be constituted of parallel machines. This is the first time that experimentation and comparison of results with other algorithms of the particular method was conducted. Moreover we developed two hybrid methods, in which the Gradient collaborates with other algorithms (Heuristic and NP). The results show that the algorithm works well and the performance fault is in the most cases lesser than 1%. The hybrid Gradient – Heuristic gives also very good results, but the NP – Gradient has worse performance and there are computational limits. From the standpoint of CPU time requirements, the proposed method was proved much faster than all the others that it was compared with, even in big production lines.
Σε αυτή την εργασία ασχοληθήκαμε με την ανάπτυξη και υλοποίηση ενός αλγορίθμου τύπου Gradient για την επίλυση του προβλήματος της βέλτιστης κατανομής των αποθηκευτικών χώρων σε μια γραμμή παραγωγής. Η μέθοδος βασίστηκε σε αυτήν που πρότειναν οι Gershwin και Schor (2000) και τροποποιήθηκε ώστε να μπορεί να συνεργαστεί με την εκτιμητική μέθοδο που αναπτύχθηκε από τους Diamantidis, Heavey και Papadopoulos (2005). Με τη συγκεκριμένη υλοποίηση πειραματιστήκαμε για πρώτη φορά με έναν αλγόριθμο τύπου Gradient σε σειριακές, διακριτές και αξιόπιστες γραμμές παραγωγής, στις οποίες κάθε σταθμός εργασίας μπορεί να αποτελείται από παράλληλες μηχανές. Επίσης, δημιουργήθηκαν υβριδικές μέθοδοι όπου ο αλγόριθμος συνδυάζεται με δύο άλλες διαδικασίες, μια Heuristic μέθοδο και μια διαδικασία Nested Partitions (NP). Πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά πειραματισμός της συγκεκριμένης μεθόδου σε γραμμές παραγωγής διαφόρων μεγεθών και σύγκριση αποτελεσμάτων με άλλους αλγορίθμους. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο αλγόριθμος έχει πολύ καλή συμπεριφορά και το σφάλμα απόδοσης είναι τις περισσότερες φορές μικρότερο του 1%. Η υβριδική μέθοδος Gradient – Heuristic δίνει επίσης πολύ καλά αποτελέσματα, ενώ η NP – Gradient υστερεί σε απόδοση και υπάρχουν υπολογιστικοί περιορισμοί. Από την άποψη χρονικών απαιτήσεων της CPU, η προτεινόμενη μέθοδος παρουσιάζεται πολύ ταχύτερη από όλες τις διαδικασίες με τις οποίες τη συγκρίναμε, ακόμη και σε μεγάλες γραμμές παραγωγής.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Αξιόπιστες γραμμές παραγωγής
Υβριδική μέθοδος
Hybrid method
Βέλτιστη κατανομή των αποθηκευτικών χώρων
Reliable production lines
Serial production lines
Σειριακές γραμμές παραγωγής
Parallel machines
Μέθοδος Gradient
Gradient method
Παράλληλες μηχανές
Buffer allocation problem

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2009
2009-12-21T07:57:07Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Πληροφορική και Διοίκηση

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)