Αναπτύγματα της δύναμης διαταραχής του προβλήματος των τριών σωμάτων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Expansions of the disturbing function in three-body problem
Αναπτύγματα της δύναμης διαταραχής του προβλήματος των τριών σωμάτων

Αντωνιάδου, Κυριακή Ιωάννη

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση της θεωρίας της συνάρτησης διαταραχής και η εφαρμογή της στη μελέτη του προβλήματος των τριών σωμάτων. Πιο συγκεκριμένα, αναπτύσσουμε αλγόριθμο που υπολογίζει τα αναπτύγματα της συνάρτησης αυτής σε σειρές και στη συνέχεια, μελετάμε τη δυναμική του συστήματός μας, βρίσκοντας τις οικογένειες περιοδικών τροχιών και παρουσιάζοντας την ευστάθειά τους μέσω απεικονίσεων. Η μελέτη γίνεται για το κυκλικό και το ελλειπτικό επίπεδο πρόβλημα των τριών σωμάτων και αφορά την κίνηση αστεροειδούς υπό τη βαρυτική διαταραχή του Δία. Οι συντονισμοί που ερευνώνται είναι οι 2:1, 1:2, 3:1 και 1:3 και η συνάρτηση διαταραχής αναπτύσσεται μέχρι όρους 4ης και 6ης τάξης και παρουσιάζονται οι διαφορές που προκύπτουν.
The aim of this thesis is to present the theory of the disturbing function and to apply it to the study of the planar three body problem. More precisely, we develop an algorithm and implement it for the calculation of the expansion of that function. Then, we study the dynamics of our system by finding the families of periodic orbits and by presenting their stability through a symplectic mapping model. We study both the circular and elliptic planar three body problem, assuming that an asteroid is moving under the gravitational pertubation of Jupiter. We investigate the 2:1, 1:2, 3:1 and 1:3 resonances by expanding the disturbing function in a series up to 4th and 6th order and state the differences that arise.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

3-body problem
Resonance
Disturbing function
Συντονισμός
Δύναμη διαταραχής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009
2009-12-21T08:53:57Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.