Σχεδιασμός διαδικτυακού περιοδικού

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Designing a web magazine
Σχεδιασμός διαδικτυακού περιοδικού

Αλισάνογλου, Μαρία Ζαχαρία

Η παρούσα διπλωματική εργασία η οποία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Διαπανεπιστημιακού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών» και πιο συγκεκριμένα της Γ’ Κατεύθυνσης (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Ήχου και της Εικόνας για την Εκπαίδευση και την Παραγωγή) έχει τίτλο «Σχεδιασμός διαδικτυακού περιοδικού» και αφορά στη δημιουργία ενός διαδικτυακού – ηλεκτρονικού περιοδικού.Πρόκειται για ένα δικτυακό τόπο ο οποίος αποτελείται από πέντε βασικά μενού –Editorial, Μιλήστε ελεύθερα, Συνεντεύξεις, Θέματα, Αφιερώματα- τα οποία οδηγούν σε αντίστοιχα υπο-μενού, την Αρχική σελίδα, ένα Αρχείο παλαιών άρθρων και τη σελίδα επικοινωνίας. Στην εργασία πραγματοποιείται αναλυτική παρουσίαση της διαδικασίας που ακολουθήθηκε, καθώς επίσης και αναφορά στα προβλήματα που προέκυψαν και τους τρόπους με τους οποίους αντιμετωπίστηκαν.
This dissertation is developped as a part of the Inter – University Interdepartamental Postgraduate Studies Programme titled «Advanced Computer and Communication Systems» and more specifically the Section C (Sound and Image Information and Communication Technologies for Education and Production). The title of the project is «Designing a web magazine» and the subject is the development of a web - electronic magazine. This web space constitutes of five basic menus - Editorial, Speak freely, Interviews, Subjects, Specials- which lead to equivalents sub-menus, the Home Page, an Article Archive and the Contact Page.The present work includes a detailed presentation of the process that was followed, as well as a report of the problems that arose and the ways with which they were faced.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Διαδίκτυο
Web design
On line
Περιοδικό
Εφημερίδα
Journal
Σχεδιασμός
Magazine

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009
2009-12-21T10:32:09Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.