δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η ανάλυση των περιφερειακών συστημάτων καινοτομίας
The analysis of regional innovation systems

Ζυγιάρης, Σωτήριος Λ.

Ένα περιφερειακό σύστημα καινοτομίας υπογραμμίζει τη δυναμική, συσσωρευτική και κοινωνική φύση της διαδικασίας παραγωγής καινοτομίας. Αυτή η περιφερειακή συνάθροιση περιλαμβάνει ερευνητικά ιδρύματα, πανεπιστημιακά ιδρύματα, οργανισμούς κατάρτισης, φορείς χάραξης πολιτικής, χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, συστάδες και ενδιάμεσους οργανισμούς μεταφοράς τεχνολογίας. Ο τελικός αποδέκτης του συντονισμένου πλαισίου υποστήριξης για την παραγωγή καινοτομίας είναι οι επιχειρήσεις μίας περιφέρειας. Οι προσεγγίσεις της ανάλυσης ενός περιφερειακού συστήματος καινοτομίας ακολουθούν δύο βασικές προσεγγίσεις. Η συστημική προσέγγιση η οποία αναλύει σε λεπτομέρεια τα ενδοστοιχεία απόδοσης των περιφερειών εξετάζοντας τις αποτυχίες του συστήματος και η μετρική προσέγγιση η οποία αναλύει τα δείκτες εισροών και εκροών εξετάζοντας τις αποτυχίες της αγοράς. Η συστημική προσέγγιση περιορίζεται σε εμπειρικές μελέτες περιορισμένου αριθμού περιφερειών με εξειδικευμένα χαρακτηριστικά ανάλυσης ενώ η μετρική σε ευρεία άσκηση συγκριτικής αξιολόγησης δεικτών χωρίς όμως την αναλυτική εμβάθυνση της συστημικής προσέγγισης. Η μελέτη αυτή επιχειρεί να απαντήσει στο ερευνητικό ερώτημα περί της δυνατότητας σύγκλισης των δύο αυτών προσεγγίσεων ανάλυσης περιφερειακών συστημάτων καινοτομίας. Το αποτέλεσμα της διερεύνησης είναι ανάπτυξη ενός αναλυτικού πλαισίου (Interaction Intensity Index- 3Ι) με ικανοποιητικό επίπεδο αναλυτικής ικανότητας και εξειδίκευση των διεργασιών της καινοτομίας, με περιοδική ανανέωση των στοιχείων αλλά και με δυνατότητα συγκριτικής ανάλυσης μεταξύ πολλών περιφερειών. Το αναλυτικό πλαίσιο χρησιμοποιήθηκε για την ομαδοποίηση (clustering) των Ευρωπαϊκών περιφερειακών συστημάτων καινοτομίας με βάση τα συστημικά τους χαρακτηριστικά, την ανάλυση των Ελληνικών περιφερειών σε Εθνικό επίπεδο, την ανάλυση γεωγραφικών συγκεντρώσεων απόδοσης των ενδοστοιχείων καινοτομίας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και για την αξιολόγηση και χάραξη των πολιτικών ανάπτυξης της καινοτομίας
regional system of innovation underlines the dynamic, cumulative and social nature of the innovation production process. This regional aggregation includes research institutes, academic institutions, training organizations, policy makers, financing organizations, clusters and intermediary facilitating actors for technology transfer. The final beneficiaries of the coordinated frame of support for the production of innovation are the enterprises of region. The approaches of analysis of regional system of innovation follow two basic approaches. The systemic approach which analyzes in detail the internal attribution of regions examining the system failures and the metric approach which analyzes the indicators of imputs and outputs examining the market failures. The systemic approach is used in empirical studies applied on a limited number of regions with specialized regional characteristics while the metric approach is applied in wide number of regions as an exercise of indicator benchmarking without however the analytic deepening of the systemic approach. This study attempts to answer the research question concerning the possibility of the convergence of these two approaches of analysis. The result of the investigation is the development of an analytical framework (Interaction Intensity Index- 3[I]) with satisfactory level of analytic capacity, detailed description of innovation activities, along with the possibility of periodical renewal of data and also with possibility of comparative analysis between regions. The analytical framework has been used for clustering the European regional innovation systems based on the systemic features, for the analysis of Greek regional innovation systems, for the analysis of geographic agglomeration of innovation resources as well as for the design and evaluation of innovation growth policies

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Μέτρηση της καινοτομίας
Innovation policies
Regional innovation systems
Συστημική ανάλυση της καινοτομίας
Τεχνολογικές καινοτομίες, Οικονομικές απόψεις
Innovation measurement frameworks
Αξιολόγηση των περιφερειακών συστημάτων καινοτομίας
Πρότυπα μέτρησης της καινοτομίας
Δείκτες απόδοσης της καινοτομίας
Πολιτικές καινοτομίας
Technological innovations, Economic aspects
Αξιολόγηση πολιτικών καινοτομίας
Innovation performance indicators
Innovation measurement
Innovation policy evaluation
Systemic innovation analysis
Περιφερειακά συστήματα καινοτομίας
Evaluation of regional innovation systems

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009
2009-12-21T11:59:54Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.