Διερεύνηση της ανακατανομής της κυκλοφορίας στο αστικό δίκτυο σε περίπτωση αποκλεισμού τμημάτων του. Η περίπτωση της Θεσσαλονίκης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Study in traffic assignment at urban orad network in case of exclusion of its segments. The case of Thessaloniki
Διερεύνηση της ανακατανομής της κυκλοφορίας στο αστικό δίκτυο σε περίπτωση αποκλεισμού τμημάτων του. Η περίπτωση της Θεσσαλονίκης

Γκόσιος, Μιχαήλ Δημητρίου

The object of the present study is the traffic assignment, after the appearance of seismic damages, at a suburban road network resulting in the exclusion of several of its sections.The implementation of traffic assignment models takes place in the conurbation of Thessalonica, Greece where some possible scenarios of basic road exclusions are analyzed after a potential earthquake. Furthermore, during the analysis of the rerouting of circulation of vehicles, this study attempts to specify the shortest paths over the damaged road network of Thessalonica. For the examination of the above – mentioned matters, it was decided that the theoretical approach should have two main directions: The first direction refers to traffic assignment models throughout an urban network and the second one to the evaluation of seismic vulnerability of the road networks and buildings.Firstly, this study presents the procedure of the prediction of future demands for transportation and its four basic stages. Apart from that, after the indication of the necessary basic data that traffic assignment models need, the main traffic distribution methods are presented.In addition, follows a brief presentation of the SATURN model, a useful tool as a network analysis program that also simulates and distributes the traffic flows. In continuity, the methodological approach of the seismic risk management is presented. Initially, the suggested methods of the evaluation of seismic vulnerability of the road networks and buildings are analyzed. Furthermore, one of the objects of this study’s chapter is the SRM – LIFE Program where data related to the typology and the technical characteristics of the road network and the structures of Thessalonica can be found. Simultaneously, the “crucial” points of the road network are specified.Based on the data, which was mentioned before, the traffic assignment, in case of a possible exclusion of some parts of the urban road network, takes place. The implementation, which concerns the road exclusions because of ground failures or building collapses, is based on the “all – or – nothing with capacity restraint” and Dijkstra’s algorithms. The present study is completed with the analysis of the rerouting of circulation of vehicles in three bridges in Thessaloniki that are expected to present seismic damages. This specific analysis adopted the methodological approaches of Shinozuka et al. 2003 and Shinozuka et al. 2001, which are based on empiric data.Finally, the last chapter of the present study presents several conclusions derived from the analysis as well as some suggestions for future research by those who are interested.
Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανακατανομή της κυκλοφορίας μετά την εμφάνιση σεισμικών βλαβών σε ένα αστικό οδικό δίκτυο και, κατά συνέπεια, τον αποκλεισμό τμημάτων του. Η εφαρμογή των μεθόδων καταμερισμού των μετακινήσεων πραγματοποιείται στο Πολεοδομικό Συγκρότημα της Θεσσαλονίκης όπου εξετάζονται ορισμένα πιθανά σενάρια αποκλεισμού βασικών οδικών αξόνων της πόλης, μετά την εκδήλωση μιας ενδεχόμενης σεισμικής δόνησης στην περιοχήΕπίσης, κατά τη μελέτη ανακατανομής της κυκλοφορίας, προσδιορίζονται και οι βέλτιστες διαδρομές του δικτύου της εξεταζόμενης περιοχής. Για την εξέταση των προαναφερθέντων ζητημάτων, αποφασίστηκε η θεωρητική προσέγγιση να γίνει ως προς δύο κύριες κατευθύνσεις: Η μια κατεύθυνση αφορά στις μεθοδολογίες καταμερισμού των μετακινήσεων σε ένα αστικό οδικό δίκτυο, ενώ η δεύτερη στην αποτίμηση της σεισμικής τρωτότητας του οδικού δικτύου και των κτιρίων. Αρχικά γίνεται αναφορά στη διαδικασία πρόβλεψης των μελλοντικών αναγκών των μετακινήσεων και στα τέσσερα βασικά στάδιά της. Επίσης, μετά την παράθεση των απαιτούμενων βασικών δεδομένων των μοντέλων καταμερισμού, παρουσιάζονται αναλυτικά οι κυριότερες μέθοδοι κατανομής της κυκλοφορίας.Ακολουθεί μια σύντομη αναφορά και στο μοντέλο SATURN, ένα χρήσιμο εργαλείο ως πρόγραμμα ανάλυσης δικτύων, προσομοίωσης και κατανομής των μετακινήσεων. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η μεθοδολογική προσέγγιση διαχείρισης του σεισμικού κινδύνου. Αρχικά αναλύονται οι προτεινόμενες μεθοδολογίες αποτίμησης σεισμικής τρωτότητας οδικών δικτύων και κτιρίων, ενώ γίνεται και η περιγραφή των ενδεχόμενων σεισμικών βλαβών. Επίσης, αντικείμενο της συγκεκριμένης ενότητας είναι και το ερευνητικό πρόγραμμα SRM – LIFE, με τη βοήθεια του οποίου λαμβάνονται ορισμένα στοιχεία τυπολογίας και τεχνικών χαρακτηριστικών του οδικού δικτύου και των κτιρίων της Θεσσαλονίκης και, ταυτοχρόνως, προσδιορίζονται τα «κρίσιμα» σημεία του δικτύου προς εξέταση. Με βάση τα προαναφερθέντα στοιχεία τρωτότητας του οδικού δικτύου και των κτιρίων της πόλης και του προσδιορισμού της θέσης των σεισμικών βλαβών, μελετάται ο καταμερισμός των μετακινήσεων σε περίπτωση αποκλεισμού τμημάτων του αστικού οδικού δικτύου της πόλης. Στην εφαρμογή που αφορά στον αποκλεισμό οδών λόγω εδαφικής αστοχίας ή κατάρρευσης κτιρίων χρησιμοποιούνται οι αλγόριθμοι All–or–nothing με περιορισμό χωρητικότητας και Dijkstra. Επίσης, πραγματοποιείται και η διερεύνηση της διευθέτησης της κυκλοφορίας σε περίπτωση εμφάνισης σεισμικών βλαβών σε γέφυρες της Θεσσαλονίκης με τη βοήθεια των μεθοδολογικών προσεγγίσεων των Shinozuka et al. 2003 και Shinozuka et al. 2001, οι οποίες αποτελούν μεθόδους βασισμένες σε εμπειρικά δεδομένα. Τέλος, παρουσιάζονται συνοπτικά τα συμπεράσματα που προέκυψαν στην παρούσα διπλωματική εργασία, ενώ παρατίθενται και ορισμένες προτάσεις για μελλοντική έρευνα από τους ενδιαφερόμενους.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Urban road networks
Αστικά οδικά δίκτυα
Διαχείριση σεισμικού κινδύνου
Assignment (traffic)
Seismic risk management
Μετακινήσεις
Transportation
Κυκλοφοριακή ροή
Vulnerability
Traffic flows
Τρωτότητα
Καταμερισμός κυκλοφορίας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009
2009-12-21T12:32:16Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.