Methodologies for estimating pedestrian level of service: international experience and adjustement to the greek reality

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Μεθοδολογίες υπολογισμού επιπέδου εξυπηρέτησης πεζών: διεθνής εμπειρία και προσαρμογή στην ελληνική πραγματικότητα
Methodologies for estimating pedestrian level of service: international experience and adjustement to the greek reality

Σδουκόπουλος, Ελευθέριος Απόστολου

Τις τελευταίες δεκαετίες, η εκτεταμένη χρήση των αυτοκινήτων, για την κάλυψη των αναγκών μετακίνησης, έχει δημιουργήσει πλήθος προβλημάτων όπως αέρια ρύπανση, κυκλοφοριακό θόρυβο, υποβάθμιση της ποιότητας ζωής κτλ. Το γεγονός αυτό έγινε γρήγορα αντιληπτό από πολλές κοινωνίες, οι οποίες αποφάσισαν να αντιμετωπίσουν την ραγδαία επιδείνωση της υπάρχουσας κατάστασης προωθώντας την πεζή μετακίνηση ως το κύριο μέσο μετακίνησης. Για την επίτευξη αυτού του στόχου κρίθηκε αναγκαία αρχικά η διερεύνηση του βαθμού που η υπάρχουσα υποδομή εξυπηρετεί την μετακίνηση των πεζών και στην συνέχεια ο προσδιορισμός των βασικών ελλείψεων. Η κυριότερη έννοια που χρησιμοποιείται σήμερα για την αξιολόγηση της υπάρχουσας υποδομής είναι η έννοια του επιπέδου εξυπηρέτησης, η οποία συνδέεται άμεσα με τους παράγοντες που επηρεάζουν την κινητικότητα, άνεση και ασφάλεια των πεζών.Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά, περιγράφει και αξιολογεί τις διαφορετικές μεθόδους που έχουν αναπτυχθεί σε διεθνή κλίμακα για τον προσδιορισμό της παραπάνω έννοιας.Συγκεκριμένα, αναλύει τις παραμέτρους που υπεισέρχονται, σύμφωνα με κάθε μέθοδο, στον υπολογισμό του επιπέδου εξυπηρέτησης των πεζών ενώ ακόμα περιγράφει με διαδοχικά βήματα την διαδικασία που ακολουθείται.Την ολοκλήρωση της ανάλυσης του συνόλου των μεθόδων, διαδέχεται μια μελέτη περίπτωσης στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, μελετάται το επίπεδο εξυπηρέτησης που προκύπτει από την εφαρμογή πέντε (5) διαφορετικών μεθόδων στο τμήμα ενός πεζοδρομίου στην παραλιακή οδό της Θεσσαλονίκης (Λεωφόρος Νίκης). Τα αποτελέσματα που προκύπτουν είναι ενδεικτικά του διαφορετικού τρόπου με τον οποίο κάθε μέθοδος προσεγγίζει την έννοια του επιπέδου εξυπηρέτησης ενώ γίνεται καθαρά αντιληπτό ότι οι συνθήκες που επικρατούν στον Ελληνικό χώρο είναι σαφώς διαφοροποιημένες από τις αντίστοιχες συνθήκες των χωρών στις οποίες αναπτύχθηκε η κάθε μέθοδος. Τέλος, τα παραπάνω αποτελέσματα αποτέλεσαν την βάση για την διατύπωση των συμπερασμάτων και των προτάσεων.
The last decades, the excessive use of automobiles in order to meet the travel needs, has resulted to the increase of various phenomena such as air pollution, traffic noise etc., which seriously affect the quality of life, in a negative way. This fact was quickly perceived by many communities, which decided to deal with the existing situation by promoting walking as the main traffic mode. he fulfillment of this goal, created the necessity to measure the performance of facilities that serve pedestrian traffic in order to determine the existing deficiencies and the needs for improvements. One of the most common approaches used to assess transportation facilities is the concept of Level Of Service (LOS), which is directly linked to factors that affect pedestrian mobility, comfort and safety.The present Diploma Thesis reviews, describes and contrasts several proposed LOS methods that have been developed worldwide. Specifically, it analyzes the factors that are incorporated in each LOS methodology and describes in single steps the procedure for estimating the Level Of Service.The analysis of the proposed LOS methods is followed by a study which was carried out in the city of Thessaloniki. In this study, five (5) LOS methods were used to estimate the Level Of Service for a specific sidewalk, which is located to the one side of a three lane street near the seafront (Leoforos Nikis). The results of the study indicate the different way that each method approaches the concept of Level Of Service and also reveal the different walking conditions that exist in Greece compared to the corresponding ones found in the countries, where the methods were developed. Finally, based on the results mentioned above, conclusions and proposed measures were conducted.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Pedestrian level of service
Επίπεδο εξυπηρέτησης πεζών

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009
2009-12-22T08:26:07Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.