Fleet management of road maintenace vehicles. The case of Egnatia Odos S.A.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Διαχείριση στόλου οχημάτων και μηχανημάτων οδικής συντήρησης. Η περίπτωση της Εγνατία Οδός Α.Ε.
Fleet management of road maintenace vehicles. The case of Egnatia Odos S.A.

Χρίστογλου, Γεώργιος Ιωάννη

Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι καταρχήν να παρουσιάσει την σημαντική πρόοδο που έχει συντελεστεί στην δορυφορική πλοήγηση, στις εφαρμογές διαχείρισης στόλου αλλά και να αναλύσει μια σημαντική εφαρμογή τους, όπως αυτή υλοποιήθηκε από την εταιρεία Εγνατία Οδός Α.Ε.Τα δορυφορικά συστήματα εντοπισμού θέσης αποτελούν σήμερα ένα κοινόχρηστο και διαδεδομένο εργαλείο, διότι έχουν μπει στην καθημερινή ζωή των πολιτών είτε αυτοί είναι επιστήμονες, επαγγελματίες είτε απλοί χρήστες και τουρίστες. Η σχετική βιομηχανία έχει παράγει λύσεις προσιτές για όλους, ακόμα και ενσωματωμένες σε συσκευές της καθημερινότητας μας όπως στα κινητά τηλέφωνα, ρολόγια ή ακόμα και φωτογραφικές μηχανές. Η άνθηση του σχετικού κλάδου επηρέασε τον τρόπο που μετρούμε την γή, που μελετούμε διάφορα τεχνικά έργα, ακόμα και τον τρόπο που μετακινούμαστε, παρέχοντας μας ακρίβεια και ασφάλεια. Τα παραπάνω αναπτύσσονται στο 2ο και 3ο Κεφάλαιο της παρούσας εργασίας. Ξεχωριστή αναφορά αρμόζει στην εταιρεία Εγνατία Οδός Α.Ε., η οποία αποτελεί έναν φορέα κατασκευής, διαχείρισης, λειτουργίας και συντήρησης μεγάλων τεχνικών έργων η οποία εφάρμοσε για πρώτη φορά στην χώρα μας πολλές καινοτόμες τεχνολογίες σε διάφορους τομείς κατά την διάρκεια της κατασκευής του αυτοκινητόδρομου αλλά και κατά την φάση της συντήρησης και λειτουργίας του. Όλοι οι εργαζόμενοι στην εταιρεία από την Διοίκηση της, τους μηχανικούς που μελέτησαν και επέβλεψαν την κατασκευή ως και το πιο απλό της στέλεχος, από τις πρώτες κιόλας μέρες κατανόησαν το μέγεθος των δυσκολιών του έργου αλλά και την σημαντικότητα που αυτό είχε για την Ελλάδα, για την ανάπτυξη της υπαίθρου στο Βόρειο τμήμα της χώρας αλλά και την άρση της απομόνωσης ολόκληρων Περιφερειών και προσέφεραν τον καλύτερο τους εαυτό, κερδίζοντας το στοίχημα της υλοποίησης του νεότερου μεγάλου κλειστού αυτοκινητοδρόμου της Ευρώπης, σε χρονικό διάστημα ελάχιστο σε σχέση με τις δυσχέρειες που συνάντησαν. Η ιστορία της Εταιρείας που έχω την τιμή να εργάζομαι, οι φάσεις κατασκευής του αυτοκινητόδρομου και ορισμένα τεχνικά δεδομένα του έργου παρουσιάζονται συνοπτικά στις σελίδες του 4ου Κεφαλαίου.Μία από τις πολλές καινοτομίες που εφαρμόζονται στην Εγνατία Οδός αποτελεί και η διαχείριση στόλου των μηχανημάτων συντήρησης με τη χρήση δορυφορικών συστημάτων πλοήγησης. Στo 5o Κεφάλαιο αναλύεται και περιγράφεται η μέθοδος αυτή, ο τρόπος με τον οποίο υλοποιήθηκε, αξιολογούνται τα αποτελέσματα της και η ακρίβεια των στοιχείων που παρέχει και διατυπώνονται προτάσεις για την βελτίωση της.
The aim of this thesis is to present the significant progress has been made in satellite navigation, fleet management applications and to analyze an important application, as implemented by the company Egnatia Odos S.A.Satellite positioning systems have become a common and widespread tool, as they have entered everyday lives whether they are scientists, professionals or ordinary users and even tourists. Relevant industry has produced solutions affordable for all, even embedded in our everyday devices such as mobile phones, watches and even cameras.The booming of the relevant industry affected the way that we measure the earth, design various structures, including the way we travel or transport goods, giving us accuracy and safety. All these are elaborated in the 2nd and 3rd chapter of this thesis.Egnatia Odos S. A. deserves a special report, this company is responsible for the construction, management, operation and maintenance of large technical projects which has applied for the first time in our country, many innovative technologies in various sectors during the construction of the highway and also during the ongoing phase of maintenance and operation. All of the company's employees from the administration, the engineers who planned and supervised the construction down to the simple staff, immediately grasped the magnitude of the difficulties of the project and also its significance for Greece, for rural development in the northern part of the country and the lifting of the isolation of entire regions. All the company’s staff offered their best, winning the challenge of implementing the youngest large highway in Europe, in a very short period considering the difficulties encountered.The history of this company in which I have the honor to work, the construction phases of the motorway and some technical data about the project are summarized in the pages of the 4th Chapter.One of the many innovations applied by Egnatia Odos S.A. is the fleet management system on maintenance vehicles and equipment with the use of satellite navigation. On Chapter 5 this system is described and analyzed, the way it has been implemented is described, its results are evaluated along with the accuracy and the data it provides and finally some suggestions are presented for its improvement.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Fleet management
Egnatia odos SA
Χειμερινή συντήρηση
Εγνατία οδός ΑΕ
Διαχείριση στόλου οχημάτων
Winter maintenance

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2009
2009-12-22T09:03:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)