Environmental problems: realization of 3d multimedia as a means of sensitization

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Περιβαλλοντικά προβλήματα: υλοποίηση τρισδιάστατων πολυμέσων ως μέσο ευαισθητοποίησης
Environmental problems: realization of 3d multimedia as a means of sensitization

Ζάβαλη, Μαρίνα Βασιλείου
Λιάκου, Αικατερίνη Δημητρίου

Στην παρούσα εργασία στόχος μας είναι η δημιουργία δύο διαφημιστικών ταινιών διάρκειας 25 περίπου δευτερολέπτων το καθένα. Τα δυο αυτά διαφημιστικά αναφέρονται στα περιβαλλοντικά προβλήματα με τα οποία έρχεται αντιμέτωπος σήμερα ο πλανήτης. Το πρώτο αφορά την εξοικονόμηση του νερού και το δεύτερο την ανακύκλωση. Η μέθοδος την οποία επιλέξαμε για να παρουσιάσουμε τις ταινίες αυτές είναι το animation, δηλαδή η κινούμενη εικόνα. Στόχος μας είναι η αφύπνιση των πολιτών, η οποία θεωρούμε ότι επιτυγχάνεται με την συνεχή προβολή των προβλημάτων.Στο θεωρητικό κομμάτι της εργασίας, γίνεται μια αναφορά στα κυριότερα περιβαλλοντικά προβλήματα καταγράφοντας στοιχεία από διάφορες ερευνητικές πηγές. Τα προβλήματα αυτά είναι κατά συνέπεια και κοινωνικά. Έτσι λοιπόν επόμενο βήμα μας είναι να παρουσιάσουμε τις θεωρίες των φιλοσόφων, οι οποίοι ασχολήθηκαν με την περιβαλλοντική ηθική. Το κύριο ερώτημα είναι αν η αξία και η ηθική σχετίζονται αποκλειστικά με το ανθρώπινο είδος ή αν η ηθική μας υποχρέωση επεκτείνεται έναντι στα μη ανθρώπινα όντα – όπως τα ζώα και τα φυτά- ως άτομα ή ως ευρύτερα σύνολα ατόμων.Τα περιβαλλοντικά αυτά προβλήματα για να αντιμετωπιστούν χρειάζεται να εφαρμοστούν ανάλογα μέτρα από τους διοικητικούς μηχανισμούς, αλλά και να ληφθούν ανάλογες δράσεις από τους ίδιους τους πολίτες. Το πρόβλημα είναι βαθύτερο και αφορά όλη την κοινωνία. Η εκπαίδευση μόνο δεν είναι αρκετή. Είναι απαραίτητη και η συνεχής ενημέρωση από τους επιστήμονες και ειδικούς, οι οποίοι είναι γνώστες του προβλήματος, καθώς και η εμπλοκή των πολιτών.Θεωρήσαμε την διαφήμιση ως ένα είδος επικοινωνίας πολύ οικείο στον πολίτη. Όλοι ξέρουμε τον ρόλο που παίζει η τηλεόραση στις ζωές μας. Η τηλεόραση και κατ ’επέκταση η εικόνα ως κυρίαρχο μέσο επικοινωνίας, καταργεί τα όρια της ηλικίας, το μορφωτικό και κοινωνικό επίπεδο και απευθύνεται σε ένα πολύ ευρύ κοινό. Έτσι είναι εύκολο να πετύχει τον σκοπό της συνεχούς ενημέρωσης και αφύπνισης.Στην σημερινή εποχή, η κινούμενη εικόνα και τα τρισδιάστατα γραφικά έχουν εισβάλλει στην ζωή όλων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αποτελούν ένα καλό και σίγουρο μέσο για την μετάδοση ενός μηνύματος. Ως ενεργοί πολίτες, γνώστες του περιβαλλοντικού προβλήματος -εφόσον το ζούμε και μας αφορά- και εκμεταλλευόμενοι ένα μέσο το οποίο κατέχουμε, περνάμε ένα μήνυμα που αφορά όλους μας για την καλύτερη διαβίωση στον πλανήτη μας.Την ίδια στιγμή η εργασία έχει και εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Αναφέρουμε αναλυτικά όλα τα βήματα που ακολουθήθηκαν για την υλοποίηση του animation, της ηχογράφησης, του μοντάζ και της επεξεργασίας του ήχου. Επίσης παραθέτουμε στο τέλος έναν γενικό οδηγό για την γενική λειτουργία των μικροφώνων και της κονσόλας του ήχου, τους φακούς της κάμερας, την σύνθεση της εικόνας, και το μοντάζ. Ο οδηγός αυτός ελπίζουμε ότι θα φανεί χρήσιμος σε κάποιους που θέλουν να επιχειρήσουν κάτι αντίστοιχο.
In our thesis the practical goal is to create two advertising spots with duration of approximately 25 seconds each. These two spots are related with the environmental problems that our planet has to confront. The first one deals with saving of water and the second one with recycling. The method we chose in order to present these two short films is animation. Our goal is to awake the citizens. We believe that in order to do so, we have to bring up the problem by constant exposure to it.In the theoretical part of this thesis, we make a reference to the principal environmental problems by presenting elements we took from scientific sources. We consider these problems to be also social. Our next step is to introduce the theories of philosophers that dealt with environmental ethics. The main question that appears is if value and ethics have to do exclusively with human kind or if our ethical obligation is extended towards to non human kind - like animals and plants - as individuals or extended groups of individuals.In order to confront these environmental problems the administrative mechanisms need to employ according measures but also according actions need to be taken by the citizens. The problem is deeper than it seems and affects society as a whole. Education by itself is not enough in order to solve the problem. The constant up date from scientists and specialists is vital, since they are the ones that have intimate knowledge of the problem. The involvement of the citizens is also very important.We consider advertising to be a type of communication familiar to citizens. We all know the role television plays in our everyday lives. The image in general, is the dominant mean of communication that abolishes the boundaries of age, of educational and social standards and addresses to a wide audience. Therefore, it is easy to succeed the goal of constant awakens and up date.Today, moving image and three dimensional graphics invaded our lives. As a result, they make a good and safe mean for the transmission of a message. As active citizens, being aware of the environmental problem – because we live with it and it affects us – we exploit a mean that we posses and we try to give a message that affects our subsistence on this planet.At the same time, this paper has and educational character. We write down explicitly all the steps that were taken for the realization of the animation, recording of the sound, editing and elaboration of sound. Furthermore, we attach a general guide for the general use of microphones and audio console, lenses of the camera, composition of the frame and editing. We hope that this guide will be of use to anyone that wants to try something equivalent to this.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Οικολογία
Κινούμενη εικόνα
Περιβαλλοντικά προβλήματα
Ηχος
Video
Διαφήμιση
Recycle
Advertisement
Animation
Ανακύκλωση
Ecology
Sound

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2009
2009-12-22T11:03:05Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)