Η πτωτική τάση του ποσοστού κέρδους ως αιτία εκδήλωσης των οικονομικών κρίσεων: η περίπτωση της Ελλάδας 1960-2008

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
The falling rate of profit as the main course of event of economic crises: the case of Greece 1960-2008
Η πτωτική τάση του ποσοστού κέρδους ως αιτία εκδήλωσης των οικονομικών κρίσεων: η περίπτωση της Ελλάδας 1960-2008

Σερέτης, Στέργιος Αντωνίου

The research question of this paper is related to the event of economic crisis in modern economies which is the result of the falling rate of profit. All the great economists (Marx, Keynes, Smith, Ricardo, Schumpeter, Mill) accept that the falling rate of profit as fundamental low of every economy, but only in Marxian analysis the scientific explanation of economic crisis is found, the falling rate of profit, it is connected with the event of economic crisis.The present paper in the first part mentions the approach the classic economists about the falling rate of profit. Afterwards, in the 2nd part the paper is focused in the arguments of Marx for the explanation of the long run tendency of profit to fall and how it is connected with the event of economic crisis. In the 3rd part, the empirical analysis applied in this paper is being presented, specifically the evolution of the profit rate and the Gross Domestic Product is being presented simultaneously. The research object is the Greek economy for the period 1960- 2008 and a short historical retrospection of characteristics of postwar Greek economy. In the 4th part our conclusions are being presented.
Το βασικό ερώτημα το οποίο η εργασία αυτή προσπαθεί να απαντήσει είναι αν η εκδήλωση των οικονομικών κρίσεων στις σύγχρονες οικονομίες είναι αποτέλεσμα της πτωτικής τάσης του ποσοστού κέρδους. Ενώ όλοι οι μεγάλοι οικονομολόγοι (Marx, Keynes, Smith, Ricardo, Schumpeter, Mill) αποδέχονται στην ανάλυση τους την πτωτική τάση του ποσοστού κέρδους ως βασικό νόμο της οικονομίας, μόνο στην ανάλυση του Μαρξ βρίσκει κανείς την επιστημονική ανάλυση του τρόπου με τον οποίο συνδέεται η πτωτική τάση του ποσοστού κέρδους με την εκδήλωση των οικονομικών κρίσεων. Η παρούσα εργασία στο 1ο μέρος παραθέτει την προσέγγιση των κλασσικών και άλλων μεγάλων οικονομολόγων για την πτωτική τάση του ποσοστού του κέρδους. Στη συνέχεια, στο 2ο μέρος η εργασία επικεντρώνεται στα επιχειρήματα του Marx για την εξήγηση της μακροχρόνιας πτωτικής πορείας του μέσου ποσοστού κέρδους της οικονομίας και τη σύνδεση αυτής της πορείας με την εκδήλωση της οικονομικής κρίσης. Στο 3ο μέρος παρουσιάζεται η εμπειρική ανάλυση της εργασίας δηλαδή παρουσιάζεται η εξέλιξη του Ποσοστού Κέρδους και του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ - GDP) στην Ελλάδα για την περίοδο 1960-2008 και πραγματοποιείται μία σύντομη ιστορική αναδρομή των χαρακτηριστικών της μεταπολεμικής ελληνικής οικονομίας. Στο 4ο μέρος παρουσιάζονται τα συμπεράσματά μας.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Οικονομική κρίση
Economic crises
Falling rate of profit
Πολιτική οικονομία
Πτωτική τάση του ποσοστού κέρδους
Political economy

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009
2009-12-22T11:26:30Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.