Το πρόβλημα της πολιτικής ισότητας στις θεωρίες της άρχουσας τάξης και των ελίτ

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
The problem of political equality according to the theories of the ruling class and the elite
Το πρόβλημα της πολιτικής ισότητας στις θεωρίες της άρχουσας τάξης και των ελίτ

Γρανάς, Διονύσιος Αρχέλαου

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η εξερεύνηση του περιεχομένου και των επιχειρημάτων των θεωριών της άρχουσας τάξης και των ελίτ από τη σκοπιά της πολιτικής αρχής της ισότητας. Πρώτα απ' όλα εξετάζεται η Μαρξιστική Σχολή, η οποία θεωρεί ότι η έλλειψη ισότητας και η κυριαρχία μίας τάξης πάνω στις άλλες, είναι φαινόμενο του καπιταλιστικού φιλελεύθερου κόσμου και κάθε άλλου συστήματος μέχρι σήμερα, φαινόμενο που θα εξαφανιζόταν σε μία αταξική κοινωνία. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά σε αυτούς που έγραψαν σε μεγάλο βαθμό για να διαψεύσουν την ουτοπία της απόλυτης πολιτικής ισότητας που έφερε ο Μαρξισμός, και που συνιστούν τη πραγματική «Σχολή» των ελιτιστών, και πιο συγκεκριμένα τους Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto, οι οποίοι βεβαιώνουν τη διαχρονικότητα της κυριαρχίας μίας μειοψηφίας, της πολιτικής τάξης και της ελίτ αντίστοιχα, αλλά και τον Robert Michels με τον σιδερένιο του νόμο της ολιγαρχίας στις μεγάλες οργανώσεις. Έπειτα προσεγγίζονται οι θεωρητικοί που ονομάστηκαν ρεαλιστές, και ειδικότερα οι Max Weber και Joseph Schumpeter, οι οποίοι, ενώ δεν φέρουν την απογοήτευση των προηγούμενων από τη κοινοβουλευτική δημοκρατία και συνεχίζουν να υποστηρίζουν το δημοκρατικό πολίτευμα, το αντιλαμβάνονται εν τούτοις όχι σαν μία διαδικασία που οδηγεί στην ισότιμη πολιτική συμμετοχή των πολιτών, αλλά σαν ένα καθεστώς ελεύθερου ανταγωνισμού των ελίτ για την κατάληψη της εξουσίας. Τέλος, εξετάζονται συγκριτικά οι διάφορες προσεγγίσεις, ανιχνεύονται οι διαφορές και τα κοινά στοιχεία τους και συνάγονται κάποια συμπεράσματα για τη θέση που λαμβάνει η πολιτική ισότητα σε αυτές.
Object of the current essay is the study of the content and arguments of the theories of the ruling class and the elite, from a point of view that concerns political equality. First of all, the Marxist school is examined, according to which, the lack of equality and the rule of one class over the others is a phenomenon of the capitalist liberal world and of every other system up to today, a phenomenon that will never the less disappear in a non – class society. Then, there is a mention of those that wrote in order to prove that the Marxist utopia of total political equality is but a dream, and who constitute the real school of the “elitists”, and especially Gaetano Mosca and Vilfredo Pareto, who confirm the permanence of a minority rule, either that is the “political class”, or the “elite”, and also Robert Michels and his iron law of oligarchy concerning big political groups. After that follow the theorists that could be called “realists”, in specific Max Weber and Joseph Schumpeter, and who, although not disappointed with parliamentary democracy like the previous, they don’t consider it as a process leading to equal political participation of the citizens, but as a regime of free competition of the elite for the conquest of power. Finally, those theories are critically and comparatively examined, as to discover their common characteristics as well as their differences, and in order to extract some conclusions on the role that political equality plays in their view of the world

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Μαρξ
Παρέτο
Πολιτική Ισότητα
Lenin
Elite
Ελιτιστές
Political equality
Ελίτ
Weber
Σουμπετερ
Marx
Άρχουσα Τάξη
Μίχελς
Μαρξιστές
Λένιν
Marxists
Schumpeter
Δημοκρατία
Ruling class
Μόσκα
Pareto
Βεμπερ
Democracy
Michels
Mosca

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2009
2009-12-22T11:36:04Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)